Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 303

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.12.2008 sub dosar nr.5906/327/2008, petentul _, în contradictoriu cu intimatul _, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0207269 din data de 17.11.2008, şi în subsidiar înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertismentul.

În fapt, petentul a învederat că a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 400 lei pentru nerespectarea prevederilor art.41 pct.2 lit.e din Legea nr.82/1999, pentru că nu a depus situaţia financiar anuală la data de 31.12.2007, în calitate de administrator la SC Impatiens SRL Tulcea.

Se arată că prin sentinţa civilă nr.1331/18.05.2006, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul cu nr.1633/2006, s-a dispus dizolvarea SC Impatiens SRL Tulcea, în temeiul art.237 alin.1 lit.b) din Legea 31/1990. Prin încheierea nr.3847/31.10.2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în şedinţa publică din 31.10.2008, s-a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC Impatiens SRL Tulcea.

Se învederează că procesul verbal a fost întocmit la data de 17.11.2008, ulterior datei la care societatea fusese radiată din registrul comerţului, respectiv la data de 31.10.2008, deoarece de la data la care societatea a fost radiată din registrul comerţului, administratorul este descărcat de orice datorii, astfel aplicarea sancţiunii contravenţionale este nelelegală.

De asemenea, se arată că administratorul este ţinut a răspunde doar de la înfiinţarea societăţii şi până la încetarea existenţei acesteia, care a avut loc prin dizolvare, in cazul de faţă societatea nu intră în procedura de lichidare pentru repartizarea patrimoniului, caz în care, neexistând vreun motiv pentru a-şi păstra existenţa juridică, aceasta şi-a încetat existenţa juridică de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de dizolvare.

Cu referire la obligaţia de a depune situaţii financiare anuale sau declaraţii de inactivitate, petentul arată că pentru societăţile dizolvate, conform art.237 din Legea 31/1990, legiuitorul nu a prevăzut o astfel de obligaţie, neexistând nici un temei legal care să îi formeze convingerea că există o astfel de obligaţie şi pentru societăţile care practic au încetat să existe.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit. i) din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a cerut de către petentul judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea plângerii petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0207269 din data de 17.11.2008 (f.5); plicul în care s-a primit procesul verbal, sentinţa civilă nr.1331/18.05.2006 pronunţată de Tribunalul Tulcea (f.7-8), încheierea nr.3847/31.10.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea (f.9).

La data de 08.01.2009 intimata a depus întâmpinare la dosar solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca fiind temeinic şi legal.

În fapt, intimata a învederat că, urmare a analizei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2007, s-a constatat că petentul, nu a depus această raportare, încălcând dispoziţiile art.41 al.2 lit. e) din Legea nr.82/1991, motiv pentru care petentul a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 400 lei.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, Legea nr.82/1991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0207269 din data de 17.11.2008 petentul _ a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 400 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art.41 alin.2 lit. e) din Legea nr.82/1991.

S-a reţinut în procesul-verbal că petentul în calitate de administrator nu a depus la data de 31.12.2007 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice situaţia financiară pentru SC Impatiens SRL Tulcea.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu corespunde realităţii.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.82/1991, răspunderea pentru nedepunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile pentru o societate comercială revine administratorului acesteia. Tot astfel, conform art. 42 al.6 din Legea nr.82/1991 amenzile contravenţionale se suportă de persoanele vinovate.

La data de 18.05.2006 prin sentinţa civilă nr.1331, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul cu nr.1633/2006, s-a dispus dizolvarea SC Impatiens SRL Tulcea, în temeiul art.237 alin.1 lit.b) din Legea 31/1990. Prin încheierea nr.3847/31.10.2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în şedinţa publică din 31.10.2008, s-a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC Impatiens SRL Tulcea.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991, „ întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii” constituie contravenţie, răspunderea revenind administratorului societăţii.

De asemenea, conform art. 3 din Normele Ministerului Economiei şi Finanţelor persoanele juridice au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. Conform art. 6 din aceleaşi norme, persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul anului nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale MEC.

În prezenta cauză, petentul este administratorul SC Impatiens SRL Tulcea, societate pentru care s-a dispus dizolvarea la data de 18.05.2006 prin sentinţa civilă nr.1331, pronunţată de Tribunalul Tulcea, astfel rezultă că societatea nu a desfăşurat nici o activitate de la aceea dată şi până la data 31.10.2008 când prin încheierea nr.3847 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a dispus radierea din Registrul Comerţului a SC Impatiens SRL Tulcea.

Cu toate acestea, fapta reţinută în sarcina petentului este aceea de a nu fi depus situaţia financiară anuală la 31.12.2007.

Or, raportând descrierea faptei din cuprinsul actului de sancţionare la dispoziţiile invocate de intimată în întâmpinare, respectiv la art. 6 din Normele Ministerului Economiei şi Finanţelor, rezultă că petentul nu avea obligaţia de a depune situaţia financiară anuală la 31.12.2007, ci ar fi avut obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere că societatea nu a desfăşurat activitate după dizolvare.

Or, neavând obligaţia de a depune situaţia financiară anuală la 31.12.2007, încadrarea juridică a faptei este greşită, neputându-se reţine art. 41 alin.2 lit. e din Legea 82/1991 republicată, fapt ce determină nelegalitatea actului atât sub aspectul faptei reţinute în sarcina sa cât şi sub aspectul sancţiunii aplicate.

Pentru fapta de a nu depune declaraţia de inactivitate, trebuia să se reţină ca temei de drept art. 41 alin.2 lit. g. din legea contabilităţii, iar conform art. 42 alin.1 din acelaşi act normativ, sancţiunea prevăzută este a amenzii contravenţionale în limite speciale de la 100 la 200 lei. În condiţiile în care petentului i s-a reţinut încadrarea juridică în dispoziţiile art. 41 alin.2 lit. e din Legea 82/1991 republicată, limitele speciale de sancţiunea s-au mărit, de la 400 lei la 5.000 lei. Petentului, pentru fapta greşit încadrată, i s-a aplicat o sancţiune a amenzii de 400 lei, într-un cuantum superior maximului special prevăzut pentru fapta ce a săvârşit-o şi care putea fi reţinută în sarcina sa, astfel că actul sancţionator este nelegal din punct de vedere al faptei reţinute în sarcina petentului, care nu există şi nelegal din punct de vedere al sancţiunii aplicate, această depăşind maximul special.

Pentru aceste motive, instanţa reţine că fapta de a nu fi depus situaţiile financiare anuale la 31.12.2007 nu există, petentul neavând această obligaţie.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea contravenţională, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0207269 din data de 17.11.2008.

Etichete: