Top

Actiune in constatare

SC.379/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………… a solicitat instanţei in contradictoriu cu paratii ……………………. constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare întocmit la Biroul Notarial Galca Grigore, constatarea faptului ca a avut reprezentarea faptului ca încheie un act de donaţie, precum si constatarea faptului actul de vânzare – cumpărare încheiat cu …………………….. este afectat de eroare cu privire la obiectul convenţiei. In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca este proprietara imobilului situat in comuna Nicolae Balcescu, judeţul Tulcea, imobil format din construcţie si teren aferent in suprafaţa de 3150 mp si ca a dobândit acest imobil prin sentinţa nr. 2834/1991 a Judecătoriei Tulcea. Fiind proprietara de drept a acestui imobil, prin contractul nr. 7692/04.10.1993 l-a vândut către …………. contra sumei de 4000 de dolari. Ulterior vânzării, acesta a realizat ca imobilul nu ii face trebuinţa, motiv pentru care a inteles sa ii redea proprietatea. In acest sens, la 14.11.2002, a fost încheiata o “minuta” intre reclamanta si …………., prin care se consemna faptul ca a restituit banii pentru proprietate. Întrucât acesta din urma urma sa plece in străinătate, i-a lăsat o procura autentificata reclamantei ……………… in baza căreia sa vanda proprietatea. In acest sens, la data de 08.11.2002 s-a prezentat la notar împreuna cu paratul …………………, căruia fusese de acord sa ii doneze proprietatea, dar care a convins-o sa încheie contractul cu paratii ………….. (ginere) si ……………… (fiica). Deşi reclamanta a invocat faptul ca procura întocmita o autoriza sa vanda, nu sa doneze, atât notarul, cat si paratul ………………….., au convins-o ca acest lucru este posibil, profitând si de handicapul de vedere de care suferea. Ulterior, in cursul anului 2005, a constatat ca actul încheiat era de fapt un contract de vânzare, si nu unul de donaţie.

2. Legal citaţi, paratii au formulat întâmpinare, prin care au ridicat o serie de excepţii după cum urmează: excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei (bazat pe lipsa mandatului special pentru exerciţiul acţiunii civile), excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratilor …………………….. (care nu sunt parti in contractul de vânzare – cumpărare încheiat), excepţia prescripţiei dreptului la acţiune (datorita trecerii termenului de 18 luni prevăzut de art. 9(2) din Decretul 167/1958), precum si excepţia inadmisibilităţii acţiunii (conform art. 1564 Cod Civil).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

3. La data de 08.11.2002, in fata notarului Grigore Gâlcă a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare nr. 3181, prin care …………….., in calitate de vânzător si reprezentat de către reclamanta …………………… a vândut paratilor ………………………. un imobil situat in comuna Nalbant, sat Nicolae Balcescu, format dintr-o locuinţa cu suprafaţa de 361,07 mp precum si teren aferent in suprafaţa de 2600 mp (in realitate in suprafaţa de 3150,186 mp) pentru un preţ de 45.000.000 lei vechi.

4. Fata de conţinutul contractului de vânzare – cumpărare amintit, instanţa constata in primul rând, ca reclamanta ………………. nu a avut calitatea de parte contractanta, ci a acţionat doar in calitate de mandatar al vânzătorului ………………., in baza procurii autentificate de către notar public Nita Marina Elisabeta (sub nr. 5431/30.10.2002).

5. Nu poate fi primita nici susţinerea reclamantei ca ar fi redevenit proprietara de drept a imobilul prin încheierea “minutei” din data de 14.09.2002. Acest înscris are insa caracterul unui înscris sub semnătura privata, neputând avea ca efect revocarea efectelor contractului încheiat, întrucât dispoziţiile art. 2(1) din legea 54/1998 privind circulaţia juridica a terenurilor (in vigoare la data încheierii minutei) impuneau forma autentica in privinţa actelor juridice intre vii ce aveau ca obiect terenuri situate in intravilan si extravilan. Mai mult decât atât, conţinutul acestei minute este contrazis de însuşi procura autentificata sub numărul 5431, prin care ………………. împuterniceşte reclamanta ca “in numele său si pentru el” sa procure documentaţia necesara vânzării si sa vanda paratilor ………………………….. imobilul ce îl deţine in comuna Nalbant, sat Nicolae Balcescu, judeţul Tulcea.

6. Prin urmare, la momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare nr. 3181/08.11.2002, reclamanta nu avea decât calitatea de mandatar al vânzătorului …………. si nicidecum calitatea de proprietar al imobilului vândut.

7. Calitatea procesuala activa presupune întotdeauna existenta unei identitati intre reclamant si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecaţii. Acesta (reclamantul) este obligat sa dovedească împrejurările de fapt si de drept care justifica introducerea cererii de chemare in judecata împotriva paratilor din cauza. Câta vreme reclamantul (in speţa dedusa judecaţii ………………………..) nu a făcut dovada ca avea calitatea de proprietar la momentul încheierii contractului si prin urmare ii lipseşte legitimarea procesuala ceruta de lege (legitimatio ad causam) pentru a formula cererea de chemare in judecata din prezenta cauza.

8. Având in vedere motivele arătate anterior, instanţa urmează sa admită excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei si sa respingă acţiunea ca fiind introdusa de către o persoana fara calitate procesuala activa.

Etichete: