Top

Contestatie la Executare

Sub numărul …. din …… s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe contestaţia în anulare formulată de către petenţii ……în contradictoriu cu intimatele ……, în privinţa sen.pen.nr. …. şi sen.pen.nr….., ambele ale ……. În motivarea contestaţiei, petenţii au arătat că prin cele două hotărâri judecătoreşti au fost obligaţi, în mod nelegal şi neîntemeiat la plata unor cheltuieli judiciare, deşi nu se fac vinovaţi de săvârşirea vreunei infracţiuni. Au mai menţionat petenţii că nu le-au fost comunicate respectivele sentinţe penale, pentru a putea exercita căile de atac împotriva acestora, şi că personalul arhivei ….. a refuzat să le înmâneze copii de pe sentinţe, motiv pentru care, despre respectivele hotărâri judecătoreşti, petenţii au aflat abia pe ….., când au primit somaţii pentru executarea cheltuielilor judiciare. În drept, au fost invocate disp.art. 386-392 C.proc.pen. La dosarul cauzei au fost ataşate cele două sentinţe penale menţionate anterior precum şi dosarele în care acestea au fost pronunţate. De asemenea, la termenul din …… petenţii au depus o serie de înscrisuri ( filele …), precum şi un memoriu. Intimatele ……, legal citate, nu s-au prezentat în faţa instanţei personal însă la acelaşi termen din …… s-a prezentat avocatul ales al intimatei …… şi a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, ca inadmisibilă. Examinând cauza pe baza probelor administrate şi a dispoziţiilor legale incidente în materie, instanţa constată că cererea având ca obiect contestaţie în anulare, formulată de către petenţii ……, este inadmisibilă. Astfel, cazurile în care se poate exercita contestaţia în anulare sunt expres şi limitativ prevăzute de art.386 lit.a- e C.proc.pen., motivele invocate de către petenţi neîncadrându-se în nici unul dintre aceste cazuri. Mai mult decât atât, împrejurările invocate de către petenţi pot forma eventual obiectul unei cereri de repunere în termenul de recurs iar nu al unei contestaţii în anulare. În acest sens, trebuie observat că oricum susţinerea petenţilor în sensul că nu li s-au comunicat hotărârile judecătoreşti contestate este reală dar lipsită de orice relevanţă, cât timp din conţinutul celor două hotărâri judecătoreşti rezultă că petenţii au fost prezenţi la dezbateri, situaţie în care termenul de exercitare a căii de atac curge de la pronunţarea hotărârii. Relativ la inadmisibilitatea contestaţiei în anulare, mai trebuie precizat şi faptul că aceasta trebuie introdusă la instanţa de recurs, cu excepţia cazului prevăzut de art.386 lit.d C.proc.pen., însă în prezenta cauză nu se pune problema declinării de competenţă ci doar a inadmisibilităţii cererii, cât timp nu există vreo hotărâre a instanţelor de recurs şi, implicit, nu a avut loc nici o judecată a cauzelor în recurs, care să determine eventuala incidenţă a cazurilor prevăzute de art.386 lit.a-c şi e C.proc.pen.

Etichete: