Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 375

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petentul….., cu domiciliul în ….. în contradictoriu cu ………… şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 29 ianuarie, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de ….., sub nr. ……, petentul …… a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ……, anularea procesului-verbal seria CC nr. ………

În motivarea în fapt, petentul a arătat că se afla pe str. … la semaforul de lângă Hotelul ….. La schimbarea semaforului din culoarea roşie pe verde a plecat spre str. ……. Imediat a fost oprit de maşina poliţiei, iar agentul i-a întocmit proces verbal. Lângă maşina poliţiei s-a oprit o persoană care i-a reproşat agentului de poliţie că nu procedează corect.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii s-au depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei ( f. 24).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata nu a depus întâmpinare în cauza deşi a fost citată cu această menţiune.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.24), raportul agentului constatator (f.19).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele

Prin procesul-verbal seria CC nr. ……., a fost sancţionat petentul …… întrucât la data de 24.11.2008, ora 11,35 a condus autoturismul ……..pe str. …… din mun. Tulcea, iar la intersecţia semaforizată cu str. …….. a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului electric săvârşind contravenţia prevăzută de art. 52 alin. 1 din HG nr. 1391/2006 şi sancţionată de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.

Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 216 lei şi măsura complementară a reţinerii permisului de conducere.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal seria CC nr. ……, încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere probele administrate în cauză. Astfel din raportul agentului constator rezultă că petentul a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului pentru a efectua virajul pe str. ……..

Din cuprinsul procesului verbal, la rubrica obiecţiuni petentul …….. menţionează că, din cauza soarelui care bătea în semaforul electric, nu a putut distinge clar culoarea semaforului şi a acordat prioritate autoturismelor care circulau din sens opus. Aceasta echivalează cu recunoaşterea faptei, astfel încât procesul verbal îndeplineşte condiţia de temeinicie.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, potrivit art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/ 2001: ’’sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Văzând dispoziţiile art. 100 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 care prevăd că « constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni (4 sau 5 puncte-amendă ) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai [… ]nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului » instanţa reţine că aplicarea amenzii de 216 lei şi a a măsurii complementare a reţinerii permisului pe o perioadă de 30 zile reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază că procesul-verbal seria CC nr. ……este legal şi temeinic astfel încât va respinge cererea petentului ……… ca neîntemeiată.

Etichete: