Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 463

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ….. S.R.L. . în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, . şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria 37 nr………

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 5 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 03.12.2008, sub nr. ……., petenta SC ……. SRL prin administrator ……… a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA, anularea procesului-verbal seria 37 nr. ……. încheiat de intimat la data de 17.11.2008.

În motivarea în fapt, petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional prin procesul-verbal contestat, reţinându-se în sarcina sa că nu a pus la dispoziţia inspectorului de muncă documentele şi actele solicitate. Petenta solicită anularea procesului verbal învederând faptul că la data când a fost convocat la sediul intimatului, administratorul se afla într-o delegaţie de 10 zile.

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile OG nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii s-au depus, în original, procesul-verbal de constatare a contravenţiei( f. 3).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA a depus întâmpinare (f. 11 ), solicitând respingerea cererii arătând că petenta avea obligaţia de a pune la dispoziţia intimatului documentele solicitate în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 130/ 1999.

De asemenea arată că petenta a fost înştiinţată în data de 06.11.2008 că în data de 10.11.2008, ora. 09.00 să se prezinte la sediul intimatului cu documentele solicitate, dar nu a dat curs invitaţiei. În drept intimatul a invocat dispoziţiile Legii nr. 130/1999.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f.4), înştiinţare din data de 06.11.2008, ora. 12.00 de prezentare la sediul intimatului (f.12).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria 37 nr. …… încheiat de intimat la data de 17.11.2008, a fost sancţionată petenta SC …….. SRL întrucât în data de 10.11.2008 ora 09.00 în municipiul Tulcea angajatorul a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 8 din Legea nr. 130/ 1999 republicată de a nu fi pus la dispoziţia inspectorului de muncă, documentele şi actele solicitate în vederea întocmirii procesului verbal de control, potrivit art. 6 alin. 2 din Legea nr. 130/ 1999 republicată. Pentru această faptă petentei i s-a aplicat o amendă în cuantum de 4.500 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contravenient, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

În ceea ce priveşte legalitatea, instanţa reţine că procesul-verbal seria 37 nr. ….. încheiat de intimat la data de 17.11.2008, cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere probele administrate în cauză.

Astfel, în data de 06.11.2008, ora. 12.00 petenta a fost invitată pentru a se prezenta la sediul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA cu actele solicitate pentru control în data de 10.11.2008, ora. 09.00 aşa cum rezultă din înştiinţarea depusă la dosar ( f. 12 ). Cum la data stabilită petenta prin reprezentant nu şi-a îndeplinit obligaţia care rezultă din art. 6 alin. 2 din Legea nr. 130/ 1999 şi anume ”de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate” intimata a întocmit procesul verbal de contravenţie.

Petenta invocă faptul că administratorul societăţii a fost plecat în delegaţie în perioada 10-21.11.2008, depunând ordinul de deplasare nr. ……..

De asemenea arată că societatea are un singur salariat, muncitor necalificat, persoană care nu putea să înlocuiască administratorul aşa cum rezultă din statul de plată a salariilor. Instanţa constată că înştiinţarea de prezentare la sediul intimatului ( f. 12) este făcută în data de 06.11.2008, iar administratorul a plecat în delegaţie la data de 10.11.2008, între data de 06.11.2008 şi 10.11.2008, administratorul având posibilitatea de a se prezenta la sediul intimatei cu actele solicitate, chiar dacă invitaţia a fost făcută pentru 10.11.2008, cu atât mai mult cu cât delegaţia este din 07.11.2008 astfel încât ştia că în 10.11.2008 va fi în imposibilitatea de a se prezenta la sediul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA.

Pe de altă parte administratorul avea posibilitatea de a mandata o altă persoană pentru a prezenta actele solicitate intimatei, obligaţia de prezentare neavând caracter intuituu personae.

Din această cauză instanţa va respinge şi cererea de repunere pe rol formulată de petentă prin avocat în vederea solicitării unei adrese către ITM Tulcea pentru a afla dacă ulterior revenirii din delegaţie a administratorului acesta s-a deplasat la sediul intimatei ca neîntemeiată.

Petenta a solicitat anularea procesului verbal pentru motive de netemeinicie ale procesului verbal existente la data întocmirii acestuia, existenţa unui fapt ulterior întocmirii acestuia neconstituind motiv de nelegalitate sau netemeinicie. Faţă de aceste considerente, instanţa constată că procesul verbal îndeplineşte condiţia de temeinicie.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Limitele amenzii sunt de 4.500 – 9000 lei. Prin procesul verbal s-a aplicat minimul prevăzut de lege pentru fapta săvârşită, 4.500 lei, ceea ce reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Faţă de aceste considerente instanţa va respinge plângerea contravenţională formulată de petenta SC ……. SRL, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA şi împotriva procesului – verbal seria ………..

Etichete: