Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 524

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării plângerea contravenţională formulată de petentul ……….., în contradictoriu cu ………. şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA nr. …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12 februarie 2009, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 07.11.2008, sub nr……../327/2008, petentul …… a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ………, anularea procesului-verbal seria AA nr. ……. din 01.10.2008.

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat cu amendă în cuantum de 1000 lei, reţinându-se în sarcina sa că a proferat injurii şi expresii jignitoare la adresa ag. Ciupercă Nicolae , fapt neadevărat.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenţiei (f. 4).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimatul a depus întâmpinare în cauza arătând că în data de 01.10.2008 petentul a proferat injurii şi expresii calomnioase la adresa agenţilor comunitari şi a instituţiei reprezentate de aceştia.

Deoarece petentul a recurs şi la violenţă fizică, s-a apelat la echipa de intervenţie rapidă a ……….. Intimata mai arată că petentul a fost sancţionat în baza art. 3 lit. b din Legea nr. 61/ 1991 cu suma de 1000 lei, în cuantumul maxim ţinând seama de circumstanţele în care a fost săvârşită, de indignarea cetăţenilor şi de antecedentele contravenientului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria AA nr. ……. din …….. încheiat de către …….. a fost sancţionat petentul …….. întrucât la 01.10.2008, ora 13.25, în localitatea Tulcea, deoarece a proferat injurii, expresii jignitoare la adresa ag. …….., potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, sancţionată de art. 3 alin. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal seria AA nr. …….. din ……. încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte temeinicia instanţa are în vedere probele administrate în cauză. Din declaraţia martorului Cercel Alexandru( f. 26) propus de petent, rezultă că acesta a avut o discuţie cu agenţii constatatori despre nişte amenzi care au aplicate anterior şi că petentul nu a adus nici un fel de injurii agentului constatator.

Această declaraţie este contrazisă de cea dată de martorul asistent ………., care a afirmat că atunci când agenţii constatatori i-au atras atenţia petentului să-şi parcheze maşina regulamentar, acesta le-a adus injurii, având un comportament violent, fapt ce a determinat intervenţia unei alte echipe a Direcţiei poliţiei comunitare.

Declaraţia martorului asistent se coroborează cu raportul agentului constatator care învederează faptul că petentul ………. a proferat injurii, expresii jignitoare şi ameninţând cu acte de violenţă.

Faţă de cele reţinute, instanţa va înlătura declaraţia martorului ……….(f.26) ca nefiind corespunzătoare adevărului şi va reţine că petentul ………. a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 2 pct. 1 şi sancţionată de art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că petentul a fost sancţionat cu amendă de 1500 lei, limitele fiind de la 200 lei la 1.000 lei.

Intimata arată în întâmpinare că aplicarea amenzii în cuantumul maxim se justifică pe circumstanţele în care a fost săvârşită, de indignarea cetăţenilor şi de antecedentele contravenientului.

Faţă de probele administrate în cauză instanţa reţine că nu se justifică aplicarea sancţiunii în cuantumul maxim prevăzut de lege, intimata nu a dovedit că petentul a produs indignarea cetăţenilor şi nici eventualele antecedente ale acestuia.

Faţă de cele constatate anterior instanţa va dispune modificarea cuantumului amenzii de la 1000 lei la 200 lei.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a admite în parte cererea formulată de petentul ……. şi va anula în parte procesul-verbal seria AA nr. …………din ………. în sensul modificării cuantumului amenzii de la 1000 lei la 200 lei.

Etichete: