Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 532

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petenta…., ……. – în calitate de lichidator al SC …….SRL . în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA, . şi împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A nr. ……..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12 februarie 2009 susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 11.12.2008, sub nr. …../327/2008, petenta ……….a solicitat instanţei, în contradictoriu cu MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA, anularea procesului-verbal nr. …….

În motivarea în fapt, petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional prin procesul-verbal contestat, şi a solicitat anularea acestuia invocând:

1.excepţia lipsei calităţii de contravenient a lichidatorului judiciar ……deoarece în raport de calificarea dată faptei contravenţia a fost săvârşită de SC ……… SRL şi nu lichidatorul judiciar al acesteia.

2. excepţia nulităţii absolute a procesului-verbal, acesta necuprinzând datele de identificare ale SC …….. SRL, ci ale lichidatorului judiciar.

Pe fond, petenta invocă faptul că societăţile aflate în lichidare nu au obligaţia de a înregistra raportări contabile. În baza art. 27 alin. 5 din Legea nr. 82/ 1991: „exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.” Astfel societăţile aflate în lichidare nu au obligaţia de a depune situaţiile financiare periodice la care sunt obligaţi numai agenţii economici care au desfăşurat activitate. Pe de altă parte, fapta descrisă în procesul verbal ( nedepunerea raportării contabile la 30.06.2008 ) nu reprezintă contravenţia de la art. 41 alin. 2 lit.g. „nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate”.

De asemenea petenta invocă faptul că prin adresa nr. 457/ 23.07.2008 lichidatorul a informat AFP ……. cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată faţă de debitoarea SC ………. SRL, această declaraţie reprezentând îndeplinirea obligaţiei societăţii aflate în lichidare.

În drept au fost invocate prevederile Legii nr. 82/ 1991, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legea nr. 85/ 2006.

În dovedirea plângerii s-au depus, în copie, …………

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii arătând că prin sentinţa civilă nr. ……. pronunţată de tribunalul Tulcea în dosarul nr. ……. s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată faţă de debitoarea SC …….. SRL, fiind desemnat lichidator judiciar ……………..Potrivit art. 10 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 82/ 1991 „răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective” şi „răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine”.

De asemenea art. 42 alin. 6 prevede că amenzile contravenţionale se suportă de persoanele vinovate.

Potrivit OMEF nr. 1958/ 2008, „Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, lucru neefectuat de petentă.

Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2008 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2008, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa şi numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comerţului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii. De asemenea art. 41 alin. 2 lit. g prevede că „nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate constituie contravenţie.

În concluzie, intimatul solicită respingerea plângerii formulate de petentă.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 c.proc.civ şi ale Legii nr. 82/ 1991.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens: …………

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal nr. ……., a fost sancţionată petenta ……. întrucât la de 15.08.2008, ora 16.00, nu a depus raportare contabilă la 30.06.2008 la MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA conform situaţiei centralizatoare a agenţiilor economici care nu au depus raportare la 30.06.2008. Pentru această faptă petentei i s-a aplicat o amendă în cuantum de 100 lei.

Petenta a invocat mai multe excepţii privind procesul verbal.

Instanţa califică aceste excepţii ca apărări de fond, nefiind excepţii procesuale în înţelesul codului de procedură civilă, ci prin acestea se urmăreşte anularea procesului verbal.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal nr. ……..din 21.11.2008, a fost sancţionată petenta ….. întrucât la de 15.08.2008, ora 16.00, nu a depus raportare contabilă la 30.06.2008 la MEF-ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE a JUDEŢULUI TULCEA conform situaţiei centralizatoare a agenţiilor economici care nu au depus raportare la 30.06.2008.

Petenta a invocat mai multe motive de nulitate absolută a procesului verbal după cum urmează:

1. lipsa calităţii de contravenient a lichidatorului judiciar ………, deoarece în raport de calificarea dată faptei contravenţia a fost săvârşită de SC ………. SRL şi nu lichidatorul judiciar al acesteia.

Instanţa reţine că prin încheierea nr. ……… pronunţată de Tribunalul Tulcea (f.8), lichidatorul judiciar al SC ……… SRL a fost desemnat Cabinetul Individual de Insolvenţă ………….

Din acel moment lichidatorul preia toate drepturile şi obligaţiile societăţii aflate în lichidare, astfel încât şi obligaţia de a depune raportare contabilă se apreciază în raport cu lichidatorul, astfel încât petenta are calitatea de contravenient.

2.procesul verbal nu cuprinde datele de identificare ale SC ……….. SRL, ci ale lichidatorului judiciar; instanţa va respinge această apărare, sancţionată a fost persoana fizică ……….., iar procesul verbal cuprinde toate datele de identificare ale acesteia astfel încât va respinge acest motiv de nulitate.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere următoarele:

Prin încheierea nr. …………… pronunţată de Tribunalul Tulcea (f.8), lichidatorul judiciar al SC …….. SRL a fost desemnat Cabinetul Individual de Insolvenţă ………..

Petenta a invocat faptul că societăţile aflate în lichidare nu au obligaţia de a înregistra raportări contabile.

În baza art. 27 alin. 5 din Legea nr. 82/ 1991, „exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea.

Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.”

Astfel societăţile aflate în lichidare nu au obligaţia de a depune situaţiile financiare periodice la care sunt obligaţi numai agenţii economici care au desfăşurat activitate.

Instanţa reţine că petenta a fost sancţionată nu pentru nedepunerea situaţiei financiare periodice, ci pentru nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că SC ………….. SRL nu a desfăşurat activitate.

Petenta arată că fapta descrisă în procesul verbal (nedepunerea raportării contabile la 30.06.2008) nu reprezintă contravenţia de la art. 41 alin. 2 lit. g „nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate”.

Instanţa reţine că potrivit Ordinului nr. 1958/2008, nu au obligaţia de a întocmi şi depune raportare contabilă la 30.06.2008 persoanele juridice aflate în curs de lichidare, acestea trebuind să depună, însă o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice ce nu au desfăşurat activitate.

Faţă de aceste considerente instanţa reţine că lichidatorului nu-i revenea obligaţia de a depune raportare contabilă până la 30.06.2008, ci numai o declaraţie similară persoanelor care nu au desfăşurat nicio activitate aşa cum rezultă din art. 41 alin.2 lit. g din Legea nr. 82/ 1991.

Potrivit OMEF nr. 1958/ 2008, „Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, lucru neefectuat de petentă.

Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2008 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2008, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii:

– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

– adresa şi numărul de telefon;

– numărul de înregistrare la registrul comerţului;

– codul unic de înregistrare;

– capitalul social.

O declaraţie similară vor depune şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Buna-credinţă a lichidatorului rezultă şi din faptul că prin adresa nr. ……… a solicitat AFP …….. să-i comunice informaţii cu privire la obligaţiile declarative pe care le avea SC ………… SRL.

Prin adresa nr. ………. (f.13) lichidatorul a depus o declaraţie prin care a arătat că SC ………. SRL se află în procedura insolvenţei, iar declaraţia cuprinde datele de identificare prevăzute de ordinul menţionat mai sus.

Faţă de aceste considerente instanţa reţine că petenta şi-a îndeplinit obligaţia care-i revenea astfel încât va admite plângerea contravenţională formulată de petenta …….., în contradictoriu cu intimata MEF-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TULCEA şi va anula procesul – verbal nr. ……… încheiat de intimată.

Etichete: