Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 598

Din 23 februarie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.12.2008 sub dosar nr. …., petenta -…. în contradictoriu cu intimata Ministerul Economiei şi Finanţelor -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice …., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr. 0208329/27.11.2008.

În fapt, petenta a învederat că ….. este o societate dizolvată de drept potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, prin Încheierea judecătorului delegat nr. 737/14.03.2005. Prin Încheierea nr. … a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, s-a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de lichidator a ….

Petenta a mai învederat faptul că potrivit art. 31 alin. 41 din Legea 359/2004 Încheierea nr. …. prin care a fost desemnată în calitate de lichidator trebuia publicată pe pagina de internet a ONRC, lucru care nu s-a întâmplat nici până în prezent, fapt ce a pus-o în imposibilitate de a lua cunoştinţă de numirea sa în calitate de lichidator şi implicit de a-şi exercita atribuţiile, motiv pentru care nu a fost întocmită nici raportarea contabilă.

În drept petenta şi-a întemeiat plângerea pe art. 31 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

În temeiul art. 242 alin.2 Cod procedură civilă s-a cerut de către petentă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din OG nr. 2/2001 şi art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr. 0208329/27.11.2008.

La data de 14.01.2009 intimata a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca fiind temeinic şi legal.

În fapt, intimata a învederat că, urmare a analizei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice …. a situaţiilor financiare anuale la data de 30.06.2008, s-a constatat că pentru ….. nu s-a depus această raportare, încălcându-se dispoziţiile art. 41 al. 2 lit. g din Legea nr. 82/1991, motiv pentru care petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 100 lei.

Intimata a mai arătat că urmare a neoperării preschimbării certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul legal, conform disp. art. 30 din Legea nr. 359/2004 Tribunalul … a dispus dizolvarea de drept a ….. Prin încheierea nr. …. a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, s-a dispus în înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de lichidator a …..

Intimata a mai precizat faptul că au fost respectate prevederile art. 31 alin. 41 din Legea 359/2004, Încheierea nr. 1396/17.04.2006 fiind publicată pe site-ul oficial al ONRC.

De asemenea, intimata a mai precizat faptul că potrivit OMEF nr. 498/18.06.2007 petenta avea obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor din care să rezulte că societatea nu a desfăşurat activitate, obligaţie pe care petenta nu şi-a îndeplinit-o.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115-118 Cod procedură civilă, Legea nr. 82/1991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr. 0208329 din data de 27.11.2008 încheiat de către intimata Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice ….. petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 100 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 41 alin. 2 lit. g din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

S-a reţinut în sarcina petentei faptul că nu a depus la data de 30.06.2008 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, raportarea contabilă pentru …. ….., conform situaţiei centralizatoare a agenţilor care nu au depus raportare la 30.06.2008.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu toate acestea instanţa constată că nu au fost respectate dispoziţiile art. 16 din O.G. nr.2/2001. Astfel, deşi prin procesul-verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentei ca faptă contravenţională nedepunerea raportării contabile la data de 30.06.2008, s-a indicat ca temei de drept art. 41 alin.2 lit. g din Legea nr. 82/1991, care se referă la o altă faptă, respectiv nedepunerea declaraţiei de inactivitate, aplicându-se minimul sancţiunii corespunzătoare acestei din urmă fapte, respectiv 100 lei.

Nefiind prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese, încadrarea greşită a faptei contravenţionale reţinute în sarcina petentei poate duce la anularea procesului-verbal de contravenţie numai în condiţiile art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, respectiv numai în situaţia în care se dovedeşte existenţa unei vătămări, suferite de către petentă, ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. Or, având în vedere că petentei i-a fost aplicată o sancţiune sub minimul prevăzut pentru fapta contravenţională reţinută în procesul-verbal, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator, instanţa constată că petenta nu a fost prejudiciată, nesuferind nicio vătămare.

În analiza temeiniciei procesului verbal instanţa se va raporta la descrierea faptei astfel cum a fost reţinută în procesul verbal atacat şi va avea în vedere corecta încadrarea a faptei, respectiv art. 41 pct. 2 lit. f din Legea 82/1991.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa reţine că petenta a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenţie.

Prin Încheierea nr. 1396/17.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, s-a dispus în înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind numirea în calitate de lichidator a ….. pentru ……, acesta din urmă fiind o societate dizolvată de drept potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, prin Încheierea judecătorului delegat nr. 737/14.03.2005.

Potrivit Ordinului nr. 1958/2008 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30.06.2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30.06.2008 nu întocmesc raportări contabile la 30.06.2008, lor incumbându-le obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii.

Totodată, se mai menţionează în Ordinul nr. 1958/2008 că nu au obligaţia de a întocmi şi depune raportare contabilă la 30.06.2008 nici persoanele juridice aflate în curs de lichidare, acestea trebuind să depună, însă o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice ce nu au desfăşurat activitate.

Rezultă, aşadar, din interpretarea acestor dispoziţii, că, întrucât ….. se află în proces de lichidare, nu exista obligaţia nici pentru petentă, în calitate de lichidator al acestei societăţi, de a depune raportare contabilă, ci aceea de a depune o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate.

De asemenea, potrivit art. 27 alin. 5 din Legea nr. 82/1991, „exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.”

Prin urmare, ţinând cont de faptul că societatea petentă se afla în curs de lichidare şi la data de 30.06.2008, instanţa apreciază că nu exista obligaţia depunerii raportării contabile la care se face referire în descrierea faptei contravenţionale, la data indicată de intimată, astfel încât nu au fost încălcate disp. art. 41 alin. 2 lit. f din Legea nr. 82/1991.

Prin urmare, rezultă că petenta nu avea obligaţia depunerii raportării contabile la acea dată, răspunderea contravenţională neincumbându-i petentei, fiind răsturnată astfel, prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de constatare a contravenţiei de către agenţii constatatori.

În temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, având în vedere că legalitatea şi temeinicia sunt două condiţii prevăzute cumulativ pentru procesul-verbal de contravenţie, instanţa apreciază că plângerea dedusă judecăţii este întemeiată şi, în consecinţă, urmează a o admite, anulând procesul-verbal şi exonerând-o pe petenta de plata amenzii aplicate prin actul de constatare.

Etichete: