Top

Contestatie la executare

SENTINŢA PENALA NR.162 din 17 februarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…./327/2008 petentul … a formulat contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Tulcea nr.313/08-12-2008.

A arătat petentul, în motivarea contestaţiei, că nu este mulţumit de decizia luată de către comisia de disciplină, deşi nu neagă vinovăţia sa, apreciază că ridicarea dreptului la vizită pe o perioadă de trei luni este o sancţiune mult prea mare.

S-au depus la dosarul cauzei încheierea judecătorului delegat contestată şi actele care au stat la baza acesteia.

Analizând cauza, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr.313/08-12-2008 a judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate din cadrul Penitenciarului Tulcea, în tem.art.74 alin.4 din Lg-.275/2006 s-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petent împotriva hotărârii nr.18/28-11-2008 a comisiei de disciplină a Penitenciarului Tulcea.

Potrivit încheierii menţionate a rezultat că la data de 26-11-2008 persoana privată de libertate … a lovit cu o şipcă o altă persoană privată de libertate, în cap şi la picioare.

Pe baza cercetărilor prealabile făcute de către o persoană din cadrul penitenciarului şi după ascultarea persoanelor implicate, Comisia de disciplină a ajuns la concluzia că cele consemnate în raportul de incident sunt reale, şi a hotărât aplicarea faţă de deţinut a sancţiunii disciplinare a suspendării dreptului la vizită pentru trei luni.

A reţinut judecătorul delegat că executarea pedepselor privative de libertate impune anumite limitări ale drepturilor persoanelor în cazul de faţă limitările fiind impuse de necesitatea asigurării unui control strict asupra persoanei deţinute şi asigurarea ordinii si disciplinei la locul de detenţie. Totodată, potrivit dispoziţiilor legii nr.275/2006 persoanele private de libertate au printre altele şi obligaţia de a s conforma restricţiilor ce decurg din lege, regulament, ordine ale administraţiei centrale, regulament de ordine interioară. În speţă s-au avut in vedere acele dispoziţii (art.63 lit.a) care interzic persoanei private de libertate de a exercita acte de violentă asupra celorlalte persoane private de libertate. S-a mai reţinut că aceste reglementări au menirea de a corija deţinutul, de a asigura respectul personal şi de a proteja locul de deţinere prin asigurarea ordinii şi disciplinei.

S-a reţinut că cele stabilite prin hotărârea comisiei de disciplină corespund realităţii rezultând şi motivul pentru care petentul a lovit: faptul că victima râdea.

Examinând actele care au stat la baza încheierii contestate se reţine de către instanţă că în mod corect, s-a respins ca nefondată plângerea formulată de către petent, subzistând prin prisma celor mai sus arătate motivele ce au determinat sancţionarea acestuia, întrucât … a încălcat interdicţia prev.de art.63 lit.a din Regulamentul de aplicarea a legii nr.275/2006.

Faţă de cele expuse, având în vedere art.74 alin.4 lit.b din lg.275/2006, instanţa va respinge contestaţia ca nefondată.

În baza art.192 alin.2 Cod Proc. Pen. va fi obligat petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat din oficiu pentru avocat ….

Etichete: