Top

Fond funciar

Dosar nr. ……../327/…

S.c. nr. 417/ 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr………petenta a formulat plângere împotriva hotărârii nr. ….. a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

În motivarea plângerii petenta a arătat că intimat a apreciat în mod greşit asupra probelor prezentate, aceeaşi comisie reţinând că mama petentei a fost proprietar al suprafeţei de 0…. ha teren.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat audierea martorilor ………………….

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor……… a depus la dosar actele ce au stat la baza emiterii hotărârii atacate.

Analizând cauza, instanţa reţine că la data de ………… petenta, în calitate de moştenitoare a numitei ………. a formulat o cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de ……. ha teren situat în …………

Prin hotărârea nr. ………. Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …….. a respins cererea petentei motivat de faptul că aceasta nu face obiectul legilor fondului funciar 18/1991 şi 1/2000.

Împotriva acestei hotărâri petenta a formulat contestaţie care a fost respinsă ca nefondată prin hotărârea nr. …….. a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ……. A reţinut comisia judeţeană, ca şi comisia municipală, că cererea petentei face obiectul legii nr. 10/2001 şi nu al legilor fondului funciar.

Analizând cele două hotărâri ale comisiilor instanţa constată că acestea sunt legale şi temeinice.

Astfel, din adresa nr. ……. a Prefecturii judeţului Tulcea, dar şi din înscrisurile depuse la dosar de comisia judeţeană, precum şi din declaraţiile martorilor audiaţi, rezultă că terenul revendicat de petentă, împreună cu casa existentă pe acesta şi cu alte proprietăţi imobiliare învecinate, au fost expropriate în vederea construirii unui hotel şi a amenajării plajei din ……….., celor expropriaţi fiindu-le repartizate locuinţe proprietate de stat în mun. Tulcea.

Potrivit art. 1 din legea nr. 10/2001 imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite, se restituie, în natură, în condiţiile prezentei legi, iar conform art. 2, alin. 1 lit. i din aceeaşi lege prin imobile preluate în mod abuziv se înţelege orice imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data preluării, precum şi cele preluate fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau ale administraţiei de stat.

Din referatul întocmit de Sectorul arhitectură, sistematizare din cadrul Consiliului popular al mun. Tulcea rezultă că un număr de 22 de familii (printre care şi mama petentei) au fost strămutate în mun. Tulcea urmare a „indicaţiilor primite din partea conducerii de partid şi de stat, cu ocazia vizitei de lucru în judeţul Tulcea” în vederea amenajării unei plaje în suburbia Tudor Vladimirescu.

Această strămutare în urma „indicaţiilor primite din partea conducerii de partid şi de stat, cu ocazia vizitei de lucru în judeţul Tulcea” constituie, în opinia instanţei, o preluare fără temei legal prin acte de dispoziţie ale organelor locale ale puterii sau ale administraţiei de stat, preluare care este abuzivă, conform legii 10/2001 şi care dădeau dreptul petentei la restituire, dar numai prin urmarea procedurii prevăzută de respectiva lege. Dealtfel, prin adresa nr. 241/24 aprilie 1996 a Prefecturii judeţului Tulcea petentei i s-a făcut cunoscut faptul că terenul de 5000 mp solicitat nu face obiectul legii nr. 18/1991.

În aceste condiţii şi instanţa constată că cererea petentei de reconstituire a dreptului de proprietate nu face obiectul legilor fondului funciar ci a legii 10/2001, astfel că plângerea împotriva hotărârii comisiei judeţene va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: