Top

Uzucapiune

SENTINŢA CIVILĂ NR. 499

Şedinţa publică de la 16.02.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei …….., la data de …………. sub nr. ……….., reclamanţii ………….. şi ……….., domiciliaţi în …………., au chemat în judecată pârâţii …………… şi ………., solicitând să se constate calitatea lor de proprietari prin efectul uzucapiunii asupra terenului situat în ……….., în suprafaţă de ……….. mp.

În motivarea acţiunii, reclamanţii au arătat că asupra imobilului în litigiu au exercitat încă din anul ……… o posesie utilă, comportându-se faţă de acesta ca adevăraţi proprietari.

S-au invocat în drept dispoziţiile art. 1856 C. civil şi 111 C. p.civ.

Pârâta ………. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

La termenul de judecată din ……….., reclamanţii, prin apărător, au învederat instanţei că terenul în discuţie l-au cumpărat cu chitanţă de mână de la numita ……….., înscris pe care l-au depus la dosarul cauzei la termenul de judecată următor.

Din oficiu, instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor.

Relativ la excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietăţii asupra unui imobil, reprezintă în mod indirect şi o sancţiune a fostului proprietar, care, prin pasivitatea lui, a făcut ca timp îndelungat bunul să se afle în posesia altei persoane. Prin urmare, este necesar, ca acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate, să fie soluţionată în contradictoriu cu fostul proprietar.

În speţă, reclamanţii susţin că au cumpărat terenul de la o persoană fizică, sens în care au depus la dosarul cauzei şi un înscris sub semnătură privată intitulat „chitanţă”, împrejurare faţă de care, în opinia instanţei, nu se justifică calitatea procesuală pasivă a autorităţii administrativ-teritoriale.

Aşadar, câtă vreme înscrisul existent la dosarul cauzei atestă posibilitatea existenţei unui proprietar care nu a fost chemat în judecată, soluţia ce se impune în cauză este de respingere a cererii, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Etichete: