Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR.704

Şedinţa publică de la 03.03.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ………., la data de …………, sub nr. ………, reclamantul ……….., domiciliat în ………….. a chemat-o în judecată pe pârâta …………, cu acelaşi domiciliu, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: desfacerea căsătoriei încheiate între ei la data de ………. şi înregistrată sub nr. …………. în Registrul Stării civile al Consiliului Local al …………., pe baza acordului lor, încredinţarea minorei …………., născută la data de …………., spre creştere şi educare, mamei pârâte, obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei şi revenirea pârâtei la numele avut anterior căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că s-a căsătorit cu pârâta la data de …………, relaţie din care a rezultat minora ……….., născută la …………. A arătat reclamantul că relaţiile de familie sunt grav şi iremediabil vătămate, pe fondul lipsei de înţelegere, respect, sprijin material, intervenind despărţirea lor în fapt.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 37 alin. 2 şi 38 din C. familiei, art. 6131 C.p.c.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, referatul fiind înaintat prin adresa nr. ……….. la data de ……….. (fila 10 din dosarul cauzei).

Prezente în instanţă, la primul termen de judecată, părţile au arătat că nu solicită probe, insistând în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor.

Examinând cauza, instanţa reţine că acţiunea este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit art.38 din Codul familiei, instanţa nu poate desface căsătoria prin divorţ decât atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt atât de grav şi iremediabil vătămate încât continuarea căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei.

În cauză, nu sunt întrunite cumulativ cerinţele instituite de textul de lege mai sus arătat, întrucât din căsătoria părţilor a rezultat minora ……….., născută la data de …………

În atare situaţie, căsătoria părţilor, nu poate fi desfăcută pe baza acordului lor.

În consecinţă, cererea reclamantei va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: