Top

Plangere contrav.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 829

Din 16 MARTIE 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul acestei instanţe la data 15.12.2008 şi înregistrată sub numărul …. petenta … a solicitat anularea procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria 37 nr. 5605 din data de 28.11.2008.

În motivarea plângerii, petenta a arătat faptul că societatea nu este în culpă pentru nedepunerea modificărilor intervenite asupra registrului salariaţilor în format electronic întrucât în lunile octombrie – noiembrie 2007 întreaga evidenţă contabilă cu toate calculatoarele, inclusiv programul mai sus menţionat au fost furate.

Petenta a mai arătat faptul că refacerea evidenţei contabile pe calculator şi a datelor solicitate de I.T.M. necesită un volum foarte mare de muncă de specialitate şi se poate realiza în anul următor. Această muncă presupune reconstituirea tuturor dosarelor salariaţilor în format electronic, pe baza celor depuse în formă scrisă la I.T.M. Tulcea.

Petenta a mai precizat faptul că lipseşte vinovăţia sa la săvârşirea contravenţiei, nefiind astfel întrunite elementele constitutive ale contravenţiei.

În drept, plângerea nu a fost motivată.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997.

În dovedirea plângerii intimata a depus la dosarul cauzei procesul verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria 37 nr. 5605 din data de 28.11.2008 (f. 4-5), înştiinţare de plată seria 37 nr. 4110 (f. 6).

La data de 27.01.2009, în termen legal, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat faptul că deşi contravenienta susţine că s-a aflat în imposibilitate de a transmite modificările intervenite în registrul general de evidenţă al salariaţilor întrucât baza de date a fost pierdută datorită spargerilor pe care le-a suferit societatea, aceste spargeri au avut loc în perioada octombrie – noiembrie 2007 iar sancţiunea contravenţională a fost aplicată în data de 28.11.2008

Intimata a mai precizat faptul că baza de date putea fi refăcută până la data de 28.11.2008.

Intimata a mai învederat că I.T.M. Tulcea pune la dispoziţia angajatorilor, la solicitarea acestora, documentele existente în evidenţele pe care le deţine în vederea refacerii bazelor de date referitoare la salariaţi.

Intimata a mai precizat faptul că petenta nu a solicitat sprijinul I.T.M. … pentru a pune la dispoziţia acesteia documentele referitoare la salariaţi, respectiv contractele individuale de muncă, decizii de modificare a contractelor individuale de muncă, etc.

Întâmpinarea, nu a fost motivată în drept.

În susţinerea întâmpinării, intimata a depus la dosarul cauzei: proces verbal de control seria 37 nr. 12374/28.11.2008 (f. 13), anexa 1 la procesul verbal de control nr. 12374/28.11.2008 (f. 14-15), anexa 2 la procesul verbal de control nr. 12374/28.11.2008 (f. 16).

În baza art. 167 Cod procedură civilă, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, apreciindu-o concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria 37 nr. 5605 încheiat la data de 28.11.2008 de către intimata Inspectoratul Teritorial de Muncă …, petenta fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 4 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 şi sancţionate de art. 8 alin. 1 lit. a din acelaşi act normativ.

S-a reţinut faptul că în data de 28.11.2008, în localitatea Tulcea la Inspectoratul de Muncă … angajatorul a săvârşit următoarea contravenţie prin faptul că nu a transmis în format electronic în termenul legal la Inspectoratul de Muncă Tulcea modificările intervenite asupra registrului general de evidenţă a salariaţilor şi anume angajarea salariaţilor: …. angajat cu 15.07.2008, … angajată cu 10.06.2008, … angajată cu 29.09.2008, fapta fiind prevăzută de art. 4 alin. 4 din H.G. nr. 161/2006.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentei i s-a dat o corectă încadrare juridică raportat la dispoziţiile art. 8 alin. 1 lit. a din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 ce prevăd faptul că constituie contravenţie neînfiinţarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre şi disp. art. 4 alin. 4 din acelaşi act normativ ce prevăd faptul că registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul angajatorul, în cazurile menţionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificări ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. 2.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa apreciază că situaţia de fapt reţinută de către agentul constatator aceasta corespunde realităţii.

Instanţa reţine, pe de o parte, că potrivit art. 1169 Cod civil cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, iar pe de altă parte, că procesul-verbal de constatarea a contravenţiei face dovadă deplină cu privire la starea de fapt şi de drept reţinută însă până la proba contrară.

Potrivit art. 4 alin. 4 din H.G. 161/2006, petenta avea obligaţia de a transmite în format electronic, modificările survenite în legătură cu angajaţii societăţii (toate elementele prevăzute de art. 3 alin. 2 din acelaşi act normativ) în termen de 5 zile de la data la care au intervenit acestea.

Din anexa 1 la procesul verbal de control nr. 12374/28.11.2008 (f. 15) cât şi din procesul-verbal de contravenţie seria 37 nr. 5605/28.11.2008 rezultă faptul că petenta a angajat pe … începând cu data de 15.07.2008, pe … începând cu data de 10.06.2008, pe … începând cu data de 29.09.2008.

Aşadar potrivit prevederilor legale menţionate petenta avea obligaţia transmiterii în format electronic la I.T.M. a modificărilor intervenite în executarea contractelor individuale de muncă în termen de 5 zile de la data întocmirii acestor contracte de muncă.

Instanţa mai reţine faptul că petenta nu a combătut această stare de fapt, prin susţinerile sale formulate în plângerea contravenţională şi în cuprinsul concluziilor scrise recunoscând implicit faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţia impusă de lege dar motivat de faptul că în perioada octombrie – noiembrie 2007 şi-a pierdut întreaga evidenţă contabilă împreună cu toate calculatoarele în urma unor spargeri.

Într-adevăr din analiza Sentinţei penale nr. … pronunţată în dosar nr. … de Judecătoria Tulcea rezultă faptul că de la sediul societăţii au fost sustrase în perioada octombrie – noiembrie 2007 două calculatoare.

Faptul că baza de date a societăţii era păstrată pe aceste calculatoare sustrase nu a fost contestat de către intimată care a precizat doar că în decurs de un an de zile, petenta îşi putea reface evidenţele mai ales în condiţiile în care documentele existente la sediul ITM îi puteau fi puse la dispoziţie în urma unei solicitări exprese.

Cu toate acestea, instanţa nu poate reţine apărarea petentei în sensul că fapta a fost săvârşită fără vinovăţie întrucât în această materie şi culpa reprezintă o formă de vinovăţie prevăzută de lege.

Or, în condiţiile în care petenta a înfiinţat registrului general al salariaţilor în format electronic şi l-a transmis către I.T.M. (astfel cum rezultă din anexa 2 la procesul verbal de control nr. … , pct. 15) înseamnă că a societatea a reuşit reconstituirea bazei de date atât în format scriptic cât şi în format electronic.

Prin urmare, rezultă faptul că societatea petentă avea întocmit acest registru în format electronic trebuind doar să creeze noi poziţii în aceste pentru cei 3 angajaţi şi de a-l transmite către I.T.M. prin utilizarea uneia dintre cele 3 modalităţi prevăzute de art. 3 alin. 3 din H.G. 16172006 respectiv completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii, prin e-mail, pe bază de semnătură electronică, prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

Aşadar nu s-ar putea reţine o imposibilitate de a transmite datele solicitate de către I.T.M. generată de inexistenţa evidenţelor salariaţilor ca urmare a furtului celor două calculatoare.

Prin urmare, instanţa reţine faptul că petenta avea posibilitatea de a transmite în format electronic a modificările intervenite asupra registrului general de evidenţă a salariaţilor şi anume angajarea salariaţilor: ….

Cu privire la individualizarea sancţiunii, instanţa are în vedere că, sancţiunea stabilită este proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite faţă de împrejurările săvârşirii contravenţiei, de gradul de pericol social al acesteia şi de circumstanţele personale ale petentului, astfel încât instanţa nu va proceda la reindividualizarea sancţiunii.

Pentru a hotărî astfel instanţa a avut în vedere faptul că potrivit disp. art. 8 alin. 1 lit. a din H.G. 161/2006 limitele amenzii contravenţionale pentru contravenţia reţinută în sarcina petentei variază între 2000 şi 5000 de lei ceea ce denotă faptul că legiuitorul a apreciat această faptă ca prezentând un pericol social abstract ridicat precum şi faptul că petentei i-a fost aplicată minimul sancţiunii contravenţionale prevăzut de lege

De asemenea, instanţa reţine faptul că petenta avea întocmit acest registru în format electronic trebuind doar să creeze noi poziţii în aceste pentru cei 3 angajaţi şi de a-l transmite către I.T.M., prin urmare nepunându-se problema unei lipse a evidenţei salariaţilor generat de furtul calculatoarelor.

Etichete: