Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 911

Din 24 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei la data de 21.01.2009 şi înregistrată sub nr. ., reclamanta … Tulcea a solicitat obligarea pârâtului … la plata sumei de 944, 36 lei reprezentând debit la plata întreţinerii şi a sumei de 164, 07 lei reprezentând penalităţi aferente debitului.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat, în esenţă, faptul că pârâtul nu şi-a achitat obligaţiile ce decurg atât din calitatea de membru al asociaţiei cât şi din calitatea de proprietar al apartamentului care face parte din condominiul asociaţiei afiliat asociaţiei.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1073, 1081, 1084 Cod civil, Legea nr. 230/2007.

Cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 şi de plata timbrului judiciar conform art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: liste de plată a cotelor de contribuţie pentru lunile iulie 2007 – ianuarie 2009 (f. 12-30), proces verbal nr. 8/5.06.2008 (f. 9), somaţie de plată (f. 10), modul de calcul al penalităţilor (f. 11), Statutul asociaţiei de proprietari nr. 17 (f. 31-45), centralizator apă -canal (f. 45), proces verbal nr. 18/25.06.2008 (f. 46).

Pârâtul deşi legal citat, nu s-a prezentat în faţa instanţei, şi nu a depus întâmpinare.

Instanţa, deliberând în condiţiile art. 167 Cod procedură civilă, a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar considerându-le legale, verosimile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în perioada iulie 2007 – ianuarie 2009, reclamanta Asociaţia de Proprietari…., a calculat pentru apartamentul nr. 12 situat în … str. Aleea …., aflat în proprietatea pârâtului …., cote de întreţinere în valoare de 944, 36 lei aferente acestei perioade şi penalizări de întârziere în cuantum de 164, 07 lei.

Penalizările de întârziere au fost calculate conform procesului verbal nr. 8/5.06.2008 (f. 9) prin perceperea unei penalităţi de întârziere în cuantum de 2 %/zi de întârziere iar ulterior prin procesului verbal nr. 18/25.06.2008 (f. 46) prin perceperea unei penalităţi de întârziere în cuantum 0, 2 %.

În drept, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii de apartamente trebuie să plătească în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuieli comune, asociaţia de proprietari având dreptul, să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Prin urmare, reclamanta poate acţiona în judecată un proprietar pentru neplata cotelor de contribuţie aferente doar după trecerea unui termen de 90 de zile calculat de la data scadenţei pentru fiecare debit lunar înregistrat. Aşadar, în această materie legiuitorul a prevăzut un termen de graţie în favoarea debitorului, el neputând fi acţionat în instanţă decât după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei debitului înregistrat într-o anumită lună.

Astfel, instanţa urmează a respinge pretenţiile reclamantei privind cotele de întreţine aferente lunilor decembrie 2008, ianuarie 2009 întrucât acţiunea a fost introdusă înaintea de scurgerea celor 90 de zile prevăzute de prevederilor legale enunţate.

Din analiza listei de plată aferente lunii iulie 2007 (f. 30), rezultă faptul că pârâtul figura şi cu „restanţe” în cuantum de 91, 69 lei la plata consumului de apă şi canal, pentru care reclamanta nu a depus înscrisurile doveditoare specifice, respectiv listele de plată pentru perioadele anterioare lunii iulie 2007.

Având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea 230/2007 care prevăd faptul că toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, şi reţinând faptul că în această materie lista de plată afişată este mijlocul de probă specific pentru dovedirea pretenţiilor, iar potrivit art. 1169 Cod civil, cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, instanţa nu va dispune obligarea pârâtului şi la plata acestei sume de 91, 69 lei, pretenţia formulată fiind în această parte neîntemeiată.

În consecinţă, având în vedere faptul că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea, rezultă existenţa unui drept de creanţă în favoarea reclamantei în cuantum de 607, 13 lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei iulie 2007 – noiembrie 2008.

Instanţa a avut în vedere în acest sens listele de plată a cotelor de contribuţie aferente perioadei iulie 2007 – noiembrie 2008 la cheltuielile asociaţiei de proprietari (f. 14- 30).

Întrucât creanţa solicitată de reclamantă prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 607, 13 lei, instanţa va admite în parte cererea şi va obliga pârâtul la plata acestei sume către reclamantă.

Sub aspectul capătului accesoriu de cerere, privind obligarea pârâtului la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 164, 07 lei, instanţa urmează să analizeze trei aspecte, respectiv cuantumul penalităţilor pe zi de întârziere, data de la care încep să curgă şi suma asupra căreia se va calcula procentul de penalitate.

În ceea ce priveşte cuantumului penalităţilor pe zi de întârziere, instanţa reţine că conform art. 49 alin. 1 din Legea 230/2007, asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată, care nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

Având în vedere procesul verbal nr. 8/5.06.2008 (f. 9) instanţa constată că acesta este nelegal în partea care priveşte cuantumul penalităţilor de întârziere, fiind stabilită prin acest act o penalitate de 2% pe zi de întârziere, ce depăşeşte limita legală superioară permisă a penalităţilor pe zi de întârziere prevăzută de Legea 230/2007, care instituie o limitare a procentului penalităţilor la maxim 0,2% pe zi de întârziere. Nelegalitatea procesului-verbal întocmit la nivelul asociaţiei atrage sancţiunea nulităţii parţiale a procesului-verbal pentru cuantumul penalităţilor care depăşesc valoarea maxim admisă de 0,2%, urmând să fie aplicabilă în cauză limita maximă legală admisă de 0,2% .

Se mai reţine şi faptul că prin procesul verbal nr. 18/25.06.2008 (f. 46) a fost stabilită o penalitate în limita legii în procent de 0, 2% pe zi de întârziere, cuantum la care instanţa se va raporta în calcularea penalităţilor.

În ceea ce priveşte suma asupra căreia se va aplica coeficientul de penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere, instanţa urmează a avea în vedere dispoziţiile art. 49 Legea 230/2007, din care rezultă faptul că se vor calcula penalităţi la debitul restant.

În ceea ce priveşte data de la care încep să curgă penalităţile, instanţa reţine pe de parte faptul că potrivit art. 49 alin. 2 din Legea 230/2007 coroborat cu art. 25 din Hotărârea nr. 1588/ 2007 cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă iar pe de altă parte faptul că potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 230/2007 penalizările se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.

Aşadar rezultă din prevederile legale enunţate faptul că se vor putea aplica penalităţi de întârziere doar după trecerea unui termen de 50 de zile de la data afişării listei de plată, la suma neachitată aferentă lunii respective.

Astfel, analizând listele de plată aflate la dosarul cauzei instanţa constată faptul că reclamanta şi-a manifestat voinţa de a calcula penalităţi începând cu luna mai 2008, aplicând un procent de penalitate de 0, 2 % la totalul debitului restant. De asemenea, pe cea mai mare parte a listelor de plată nu este indicată nici data afişării listei.

Procedând în acest mod, s-au încălcat prevederile art. 49 din Legea …. nefiind respectat termenul de 50 de zile ce trebuie să curgă până în momentul în care se puteau calcula în mod legal penalităţile, ajungându-se să fie calculate penalităţi la penalităţi.

Întrucât după luna mai 2008, numai listele de plată din lunile septembrie şi octombrie au data afişării, instanţa va calcula penalităţi doar pentru aceste debite. Nu se vor calcula penalităţi pentru luna noiembrie întrucât până la data introducerii cererii de chemare în judecată nu au expirat cele 50 de zile prevăzute de lege.

Astfel, în luna septembrie 2008, pârâtul a înregistrat un debit în cuantum de 90, 58 de lei, asupra căruia au început să curgă penalităţi în cuantum de 0, 2 %, de la data de 8. 12.2008 (după 50 de zile de la data afişării listei, respectiv 18.10.2008) şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 21.01.2009, rezultând un cuantum al penalităţilor de 7, 97 lei, după următoarea formulă de calcul: 44 zile de întârziere x 0, 18116 lei (care reprezintă 0, 2 % din 90, 58 de lei).

Pentru luna octombrie 2008, pârâtul a înregistrat un debit în cuantum de 45, 36 lei, asupra căruia au început să curgă penalităţi în cuantum de 0, 2 %, de la data de 7.01.2008 (după 50 de zile de la data afişării listei, respectiv 18.11.2008) şi până la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 21.01.2009, rezultând un cuantum al penalităţilor de 1, 27 lei, după următoarea formulă de calcul: 14 zile de întârziere x 0, 09072 lei (care reprezintă 0, 2 % din 45,36 de lei).

Pentru aceste considerente şi având în vedere şi că soluţia dată acestui capăt de cerere este în relaţie de dependenţă cu soluţia dată capătului principal de cerere, şi atâta timp cât reclamanta a făcut dovada parţială a cotelor de întreţinere restante ale pârâtului, instanţa urmează să admită în parte şi capătul accesoriu şi să oblige pârâtul la plata unor penalităţi în cuantum de 9, 24 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente cotelor de întreţinere pe lunile septembrie 2008, octombrie 2008 calculate până la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 21.01.2009.

Etichete: