Top

Partaj succesoral

Sentinta civila nr. 800

Sedinta publica de la 10 martie 2009

Asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 15.10.2008 si înregistrata sub nr. …../327/2008, reclamanta ……… domiciliata în ……….. a chemat în judecata pe pârâtii ……….. domiciliata în ………….. si ……………., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajul averii succesorale, privind bunurile ramase de pe urma defunctului …………., stabilirea masei bunurilor de împartit, cotele ce le revin fiecaruia în calitate de copartasi si lichidarea starii de indiviziune.

În motivare reclamanta a aratat ca partile sunt mostenitorii defunctului …………., decedat la 04.11.2005, mostenitori cu vocatie la succesiune ramânând partile, reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de 2/8 si pârâtii în calitate de fii, cu o cota de 3/8 fiecare. A mai precizat reclamanta ca posesia asupra bunului a fost exercitata pâna în prezent de catre parti.

În drept au fost invocate disp. art.651-669, 685-694, 704-723, 728, 738, 751, 1075 din Codul Civil si 6731 – art.67314 din C.proc.civ.

În probatiune reclamata, au depus la dosar copie de pe titlu de proprietate, acte de stare civila, respectiv fotocopii de pe certificatul de deces al defunctului, certificate de nastere, copii de pe certificatul de casatorie(filele 4-11).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de 19 lei potrivit chitantei atasate la fila 3 si timbru judiciar în valoare de 0,30 lei, anulate la dosar.

La termenul de judecata din data de 3 martie 2009, partile au învederat instantei ca au încheiat o tranzactie, în vederea stingerii litigiului dintre ei.

Partile prezente în fata instantei au precizat ca tranzactia depusa reprezinta vointa lor.

Instanta în baza art.271 Cod procedura civila, va lua act de tranzactia partilor, pe care o va valida în întregime, cu urmatorul continut:

TRANZACTIE

PENTRU TERMINAREA UNUI PROCES

Încheiata între:

1. ……….. domiciliata în ……………, cod postal ………..,

2. ………….. domiciliata în ………., cod postal …………. si

3. ……….. domiciliat în …………, cod postal ………….,

parti în cauza care face obiectul dosarului susmentionat, aflat pe rolul Judecatoriei ……, cu termen de judecata la ……., având ca obiect partaj succesoral, în vederea terminarii judecarii prezentei cauze a intervenit aceasta întelegere care are urmatorul cuprins:

I. Eu, ………….., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa cedez drepturile mele indivize asupra imobilului situat în ………..(reprezentând case de locuit si dependinte cu o suprafata de mp) precum si termenul aferent acestora în suprafata de mp, bun comun care face obiectul prezentei cauze, în favoarea pârâtilor ……… si ……………

Renuntarea mea la mostenire este irevocabila, neconditionata de executarea vreunei obligatii de catre pârâti si este facuta în favoarea întregii mosteniri.

II. Eu, pârâta ……………., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa devin singurul proprietar asupra cotei de 1/2 din drepturile indivize pe care reclamanta le-a exercitat pâna la data prezentei tranzactii asupra imobilului dobândit prin mostenire de la autorul comun ………….

III. Eu, pârâtul ………….., ca urmare a semnarii prezentului contract, înteleg sa devin singurul proprietar asupra cotei de 1/2 din drepturile indivize pe care reclamanta le-a exercitat pâna la data prezentei tranzactii asupra imobilului dobândit prin mostenire de la autorul comun ………….

IV. Eu, pârâta ……….., ca urmare a consfintirii prezentei tranzactii, declar ca accept sa devin unicul proprietar al lotului nr.1 din imobilul situat în ………….., având suprafata de 417,62 mp si vecinatatile: la nord -…………….., la sud – ……….., la vest – domeniu public(Mun. ………….) si la est – strada Orizontului, care face obiectul masei succesorale, stabilit cu culoare verde potrivit schitelor anexate si care fac parte integranta din aceasta conventie iar reclamanta ………. si pârâtul ………….. nu mai exercita nici un fel de drepturi si obligatii în raport de acest imobil.

IV. Eu, pârâtul ………….., ca urmare a consfintirii prezentei tranzactii, declar ca accept sa devin unicul proprietar al lotului nr.2 din imobilul situat în ……….., având suprafata de 451,09 mp si vecinatatile : la nord – …….., la sud – ……….., la vest – domeniu public(Mun………….)si la est – strada ……………, care face obiectul masei succesorale, stabilit cu culoare roz potrivit schitelor anexate si care fac parte integranta din aceasta conventie iar reclamanta ……… si pârâta ……….. nu mai exercita nu mai exercita nici un fel de drepturi si obligatii în raport de acest imobil.

V. Prin tranzactia de fata am pus capat oricaror neîntelegeri, cereri si pretentii cu privire la obiectul prezentei cauze.

VI. Aceasta întelegere scrisa reprezinta vointa noastra libera, neviciata, act pe care îl depunem în fata instantei de judecata cu solicitarea de a fi consfintit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în temeiul disp. art.1704-1717 din Codul Civil rap. la art.271-273 din Codul de Procedura Civila.

Întocmita astazi 3 martie 2009, în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte si unul pentru instanta de judecata.

Urmeaza semnaturile.”

Etichete: