Top

Actiune in constatare

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta civila nr.890

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul …, domiciliat în …., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta …. cu sediul în Tulcea, ….. sa se pronunte o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate ca în anul … pârâta i-a vândut suprafata de .. ha în intravilanul localitatii ….., hotarârea urmând sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin factura fiscala nr. … lichidatoarea …. vândut suprafata de teren mentionata anterior, situata în tarla …parcela .., între vecini … si …. Reclamantul a platit contravaloarea acestui teren, si anume suma de …., partile întelegându-se ca dupa o scurta perioada sa se prezinte la notar pentru încheierea actului în forma autentica. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, arata în continuare reclamantul, desi a notificat de mai multe ori lichidatorul societatii.

În drept au fost invocate dispozitiile art.111 C.proc.civ.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei, în fotocopie, factura fiscala mentionata anterior, un contract de vânzare-cumparare, un titlu de proprietate, un proces-verbal, mai multe chitante, un raport de închidere a procedurii falimentului (filele …).

Pârâta, legal citata, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei pentru a propune probe.

La solicitarea instantei, ….. a depus la dosarul cauzei (filele ….) mai multe înscrisuri din care rezulta ca S….. a fost radiata pe data de …., în urma închiderii procedurii falimentului.

Raportat la aceste înscrisuri, la termenul din …, instanta a pus din oficiu în discutia partilor exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei. Sub acest aspect, trebuie observat ca la data formularii prezentei cereri de chemare în judecata …… nu mai exista ca subiect de drept, de aproape …. ani, atât timp cât a fost radiata din registrul comertului, în urma parcurgerii si închiderii procedurii falimentului, pe data de …. Prin urmare, nefiind subiect de drept, pârâta nu are capacitate procesuala de folosinta, exceptia pusa în discutie de catre instanta fiind întemeiata.

În ceea ce priveste sustinerile avocatului ales al reclamantului, facute la ultimul termen de judecata, în sensul ca actiunea este îndreptata în realitate împotriva lichidatorului judiciar si ca nu a stiut la data formularii cererii de chemare în judecata ca …. a fost radiata din registrul comertului, instanta constata ca acestea nu sunt nici întemeiate si nici nu au relevanta în cauza. Astfel, faptul ca reclamantul nu a avut cunostinta de radierea societatii pârâte, nu poate fi invocat în sprijinul actiunii sale, tocmai pentru ca, daca ar fi fost interesat de perfectarea actului de vânzare-cumparare, reclamantul ar fi trebuit sa urmareasca evolutia posibilului vânzator, situatie în care nu este plauzibil ca reclamantul sa fi aflat despre radierea societatii pârâta doar cu prilejul acestei judecati, adica la patru ani dupa ce societatea pârâta a fost radiata.

Relativ la sustinerea avocatului reclamantului ca actiunea este îndreptata împotriva lichidatorului judiciar, instanta apreciaza ca aceasta nu poate avea nici o relevanta întrucât lichidatorul judiciar nu poate aparea ca subiect de sine statator într-o astfel de cauza, întrucât nu are calitatea de proprietar al bunului cu privire la care ar fi trebuit perfectata vânzarea, aceasta calitate apartinând exclusiv …. De aceea, lichidatorul nu poate aparea în proces decât în aceasta calitate, de lichidator judiciar, împotriva sa neputând fi formulata o actiune care sa vizeze anumite acte juridice încheiate pe parcursul desfasurarii procedurii falimentului, dupa ce aceasta procedura a fost închisa si s-a dispus radierea societatii, lichidatorul fiind descarcat de sarcini.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei … prin lichidator judiciar …., invocata din oficiu.

Va respinge actiunea formulata de catre reclamantul …. în contradictoriu cu pârâta …….., ca fiind introdusa împotriva unei persoane lipsita de capacitate procesuala de folosinta.

Etichete: