Top

Actiune in constatare

Dosar nr. 125/333/2009
TRIBUNALUL VASLUI
SECTIA CIVILA
DECIZIE Nr. 59
Sedinta publica de la 18 Ianuarie 2010
Instanta constituita din:
PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN
Judecator CORINA-SUZANA ARTENE
Judecator RADU-NICOLAE OANA
Grefier FLORENTINA POPA

S-a luat în examinare recursul comercial privind pe recurentul SC.CEREALCOM VS.SA PIATRA NEAMT PRIN LICHIDATOR JUDICIAR GREVAL CONS. SPRL cu sediul în si pe intimatul SC.MARFLOR.SRL MUNTENI DE JOS cu sediul în, intimat SC.COMPETROL CEREAL VASLUI PRIN LICHIDATOR JUDICIAR THEODORESCU CORNEL cu sediul în, împotriva sentintei civile nr.1316 din 08.04.2009, pronuntata de Judecatoria Vaslui în dosarul nr. 125/333/2009, având ca obiect – actiune în constatare.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca dezbaterile din prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 11.01.2010 ,fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta decizie si când din lipsa de timp pentru deliberare ,s-a amânat pronuntarea pentru astazi,18.01.2010.

S-a trecut la deliberare conf. art. 256 Cod proc.civila ,dându-se decizia de fata.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de fata,

Prin sentinta civila nr.1316, pronuntata la data de 08-04-2009 în cauza înregistrata sub nr.125/333/2009, Judecatoria Vaslui a admis exceptia netimbrarii cererii de chemare în judecata si a cererii reconventionale, a anulat cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L., si cererea reconventionala formulata de pârâta – reconvenienta S.C. Marflor Munteni.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut faptul ca dispozitiile art. 77 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei statueaza ca toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv pentru recuperarea creantelor sunt scutite de taxe de timbru, articolele 78-85 enumerând expres actiunile ce pot fi introduse de lichidatorul judiciar.

Aplicând aceste dispozitii în conformitate cu prevederile Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, instanta de fond a observat ca regula este în sensul ca actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se taxeaza, cu exceptiile prevazute de lege care sunt de stricta interpretare. Prin urmare, instanta de fond a constatat ca scutirea de la plata taxei judiciare de timbru opereaza în favoarea lichidatorilor judiciari doar pentru actiunile formulate în aplicarea dispozitiilor Legii 85/2006 si cele pentru recuperarea de creante.

In conditiile în care contractul de vânzare-cumparare este încheiat la 17.05.2003, dupa deschiderea procedurii falimentului reclamantei prin sentinta civila nr. 1937/F/25.09.2002 a Tribunalului Neamt, instanta de fond constata ca prin formularea cererii pe calea dreptului comun, în afara procedurii falimentului, în favoarea lichidatorului judiciar nu mai opereaza situatia de exceptie si anume scutirea de la plata taxei judiciare de timbru.

Instanta de fond constata ca art. 84 din Legea 85/2006 care prevede ca lichidatorul judiciar poate introduce actiuni pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat are în vedere dispozitiile art. 83 care fac trimitere la un transfer patrimonial anulat conform art. 80 si nu pe calea dreptului comun.

Deoarece la dosarul cauzei nu s-a depus taxa judiciara de timbru de 12 lei calculata, conform art. 3 lit. a indice 1 din Legea 146/1997 si timbrul judiciar de 0,3 lei – art. 3 alin. 1 din O.G. 32/1995, instanta de fond a admis exceptia netimbrarii cererii si a dispus anularea acesteia, conform art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 si art. 9 alin. 2 din O.G. 32/1995.

Referitor la cererea reconventionala, având în vedere faptul ca la dosarul cauzei nu s-a depus nicio dovada care sa ateste achitarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, instanta de fond a dat incidenta dispozitiilor art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997 si art. 9 alin. 2 din O.G. 32/1995, în sensul ca a admis exceptia netimbrarii cererii si a dispus anularea acesteia.

Împotriva sentintei civile nr.1316/08-04-2009 a Judecatoriei Vaslui, reclamanta S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L. a declarat recurs, solicitând casarea în parte a hotarârii si trimiterea cauzei spre rejudecare.

In motivarea recursului, recurenta S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L. a aratat ca sentinta civila nr. 1316/08-04-2009 este nelegala, întrucât scopul Legii nr. 85/2006 este instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului in incetare de plati.

Averea debitorului cuprinde totalitatea bunurilor si drepturilor patrimoniale ale acestuia, care pot face obiectul unei executari silite. Lichidatorul judiciar trebuie sa intreprinda toate masurile de conservare a drepturilor din patrimonial debitoarei si sa exercite toate actiunile prin care sa protejeze aceste drepturi despre care se pretinde ca faceau parte din masa activa la inceputul declansarii procedurii falimentului.

Finalitatea unor astfel de actiuni introduse de lichidatorul judiciar fiind aceleasi cu cele mentionate in art. 78 – 85 din Legea nr. 85/2006, pentru identitate de ratiune, acestea sunt scutite de taxa de timbru. In acest sens s-a pronuntat si Curtea Suprema de Justitie, Sectia Comerciala, prin Decizia nr. 2934/22-04-2002.

In drept, recurenta a invocat dispozitiile art. 299 si urm. C.p.c.

Intimatele nu au depus intampinare.

În recurs, nu s-au depus înscrisuri noi.

La termenul din 11-01-2010, instanta a invocat exceptia netimbrarii recursului.

Analizînd actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor invocate de catre recurenta, dar si din oficiu, prin prisma prevederilor art. 304 ind.1 Cpc, instanta constata ca recursul declarat în cauza este întemeiat pentru urmatoarele motive:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Vaslui, recurenta S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, reprezentata prin lichidatorul judiciar Greval Cons SPRL a solicitat ca în contradictoriu cu intimatele S.C. Marflor S.R.L. si S.C. Competrol Cereal Vaslui sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumparare din 17.05.2003 având ca obiect 8,41 ha livada de pomi fructiferi mar situata în com. Munteni de Jos, jud. Vaslui.

Potrivit art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispozitiilor prezentei legi, inclusiv pentru recuperarea creantelor, sunt scutite de taxe de timbru.

Prin adoptarea prevederilor art. 77 din Legea nr.85/2006 s-a extins sfera scutirilor de plata a taxei de timbru la toate actiunile introduse de administratorul judiciar sau lichidator în aplicarea dispozitiilor legii privind procedura insolventei, inclusiv pentru recuperarea creantelor.

Analizand textul art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, rezulta ca scutirea de plata taxelor de timbru are caracter general, în sensul ca priveste toate actiunile promovate de administratorul judiciar sau lichidator, indiferent împotriva cui sunt îndreptate si indiferent care este felul sau natura cererii formulate, astfel încât nici una dintre aceste actiuni nu poate fi anulata ca netimbrata.

Instanta de recurs apreciaza, prin prisma dispozitiilor art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, ca actiunea formulata de S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L., avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a contractului de vânzare-cumparare din 17.05.2003, este scutita de la plata texei de timbru.

Anuland ca netimbrata cererea de chemare in judecata formulata de S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L., instanta de fond a pronuntat o hotarare nelegala, data cu incalcarea normelor speciale referitoare la scutirea de la plata taxei de timbru a actiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.

Raportat la cele expuse, instanta de recurs retine faptul ca în cauza este incident motivul de recurs prev. de art. 304 pct.9 din Codul de procedura civila, astfel incat, potrivit prevederilor art. 312 alin.1 si alin. 5 C.p.c., recursul declarat de catre S.C. Cerealcom VS S.A. Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons S.P.R.L., va fi admis, sentinta recurata va fi casata în parte, doar in ceea ce priveste anularea actiunii principale, mentinand celelalte dispozitii.

In temeiul art. 312 alin. 5 C.p.c., cauza va fi trimisa spre rejudecare la aceeasi instanta.

Potrivit art. 15 lit. p din Legea nr. 146/1997 coroborat cu art. 77 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, se constata ca cererea de recurs este scutita de la plata taxei de timbru, urmând a fi respinsa exceptia netimbrarii recursului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge exceptia netimbrarii recursului.

Admite recursul declarat de catre SC. „Cerealcom VS.” SA.Piatra Neamt, prin lichidator judiciar Greval Cons SPRL., cu sediul, împotriva sentintei civile nr. 1316 ,pronuntata la data de 8.04.2009 de catre Judecatoria Vaslui,pe care o caseaza în parte, în ceea ce priveste anularea cererii de chemare în judecata formulata de catre reclamanta SC. „Cerealcom” VS. SA.Piatra Neamt.

Trimite cauza spre rejudecare.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 18 Ianuarie 2010.

Etichete: , ,