Top

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 954

Sedinta publica din 26 martie 2009

.

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. …, în contradictoriu cu debitoarea S.C. ………

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru creditoare, avocat ……, în baza delegatiei depusa la dosar , lipsa fiind debitoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca cererea este netimbrata, dupa care :

Aparatorul creditoarei depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru în cuantum de 39,00 lei, conform chitantei cu nr. ……… si timbru judiciar de 0,5 lei.

Fata de declaratia partii prezente ca nu mai are cereri sau alte motive de amânare, instanta acorda cuvântul în probatorii.

Aparatorul creditoarei solicita încuviintarea probei cu înscrisurile aflate la dosar.

În temeiul art. 167 Cod procedura civila, instanta încuviinteaza pentru creditoare proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei si acorda cuvântul pe fond asupra cererii.

Având cuvântul pe fond, aparatorul creditoarei solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

JUDECATORIA :

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe calea somatiei la aceasta instanta la data de …… sub nr. ….., creditoarea SC ……., în contradictoriu cu debitoarea SC ……. SRL a solicitat instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata aceasta la plata sumei de …. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

În motivarea cererii se arata ca creditoarea SC …….a încheiat la data de 15.10.2008 contractul de închiriere nr. 180 cu debitoarea SC …. SRL prin care a închiriat suprafata de 55 mp la etajul 3 al imobilului ……… pentru suma de 5 euro/mp/luna, fara tva pentru o perioada de 1 an.

Debitoarea si-a îndeplinit obligatiile pâna în august 2008, ulterior creditoarea emitând facturile …………. însusite de debitoare.

Creditoarea arata ca detine o creanta certa, lichida si exigibila, astfel încât solicita obligarea pârâtei la plata sumei de ……….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

În drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.5/2001.

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata.

Debitoarea SC ….. SRL nu a formulat întâmpinare în cauza.

Relativ la probele solicitate, instanta a încuviintat creditoarei proba cu înscrisuri, aceasta depunând la dosarul cauzei: facturile …….contractul de închiriere nr. ……..

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul de …., creditoarea SC …….. a închiriat suprafata de 55 mp ( art. 2.3) debitoarei SC ……. SRL contra sumei de 5euro mp/luna fara tva, pe o perioada de 1 an( art. 3.1.). Potrivit art. 4.2. din contract, plata chiriei se va efectua în maximul 5 zile de la emiterea facturii.

Creditoarea a emis facturile anterior enumerate, facturi acceptate prin semnatura de debitoare în conditiile codului comercial, dar care nu au fost achitate.

diverse produse, emitând facturi fiscale asumate de debitoare prin semnatura si stampila. Debitoarea a achitat în parte contravaloarea facturilor ramânând un rest de plata de 941,95 lei.

În consecinta, având în vedere ca debitoarea nu a achitat suma de …….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

Instanta, în raport cu dispozitiile art. 1 alin. 2 din OG nr. 5/2001.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia fiind dovedita de facturile depuse la dosar, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite în parte cererea de fata, dispunându-se somarea debitoarei sa achite creditoarei în termen de 20 de zile de la data comunicarii prezentei hotarâri suma …….. lei, reprezentând contravaloarea chirie.

Conform art. 274 C. pr. civ. fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitoarei SC ……, aflata în culpa procesuala în litigiul pendinte la plata cheltuielilor de judecata catre creditoarea SC …….. în cuantum de 39,30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete: