Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA NR. 919

Sedinta publica din 24 martie 2009

S-a luat în examinare în vederea pronuntarii, cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. …….., cu sediul ales ……..împotriva debitoarei ……, cu domiciliul în ………..

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 19 martie 2009 sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

În vederea deliberarii, instanta a amânat pronuntarea cauzei la aceasta data si a hotarât urmatoarele:

JUDECATORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de ……. si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ….. creditoarea SC ……. ……… a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige debitoarea …….. sa achite creditoarei suma de 415,98 contravaloare gaze si 84,73 lei majorari de întârziere.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, între creditoarea SC ……… si debitoarea …… s-a încheiat contractul de furnizare de gaze naturale nr. …….. prin care s-a stabilit obligatia creditoarei de a furniza gaze naturale în schimbul achitarii acestora de catre debitoare. Creditoarea arata ca sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate privind emiterea ordonantei de plata.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata, codului de procedura fiscala, Legea nr. 469/2002. Debitoarea ……. nu a depus la dosar întampinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata în acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: copie partida nr. …….. (f.5), contractul de furnizare de gaze naturale nr……. facturi fiscale (f.7-14), fisa de calcul a penalitatilor( f. 15-19 ), extras de cont( f. 20-21).

Cererea este legal timbrata.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: În fapt, între parti s-a încheiat contractul de furnizare de gaze naturale nr. …………. prin care creditoarea SC ……s-a obligat sa furnizeze gaze naturale catre ……………

Prin art. 7 din contract furnizorul emite facturi, iar consumatorul are obligatia de a le achita în termen de 10 zile de la data emiterii facturii.

Pentru serviciile prestate creditoarea a emis facturile depuse la dosar.

Facturile au fost emise în baza citirii contorului de catre personalul furnizorului, asa cum este prevazut în contract.

În ceea ce priveste penalitatile de întârziere, la art. 8 din contract s-a prevazut ca neachitarea sumelor datorate atrage plata majorarilor de întârziere în cuantum egal cu nivelul dobânzii datorat pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare. majorarile de întârziere sunt în cuantum de 84,73 lei asa cum au fost calculate de creditoare.

Fata de cele expuse, instanta retine ca, în conditiile în care contractul reprezinta legea partilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art.969 C.civ.ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului-pacta sunt servanda-în speta creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,creanta fiind certa, lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C,com., corelativa obligatiei acestuia din urma de a plati sumele mentionate în petitul cererii, obligatie pe care debitorul nu a executat-o.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata, creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei, obligatia acesteia din urma rezultând din înscrisurile constatatoare depuse la dosar, ce poarta semnatura acesteia, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite cererea de fata,dispunandu-se somarea debitoarului sa achite creditoarei sumele aratate în petitul cererii.

Conform art. 274 C.pr.civ. fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitoarei ………, aflata în culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre creditoarea SC ………. în cuantum de 39,30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete: