Top

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 633

Sedinta publica din 26 februarie 2009

S-a luat în examinare cererea având ca obiect somatie de plata, formulata de creditoarea S.C. ………S.R.L. , cu sediul procesual ales în …….- la S.C. ……… S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea S.C. ………S.R.L. …….. cu sediul în …………..

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (13) din Hotarârea nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti si faptul ca niciuna dintre parti nu s-a prezentat la apelul cauzei, instanta lasa dosarul la sfârsitul sedintei.

La al doilea apel nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca cererea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39,00 lei si timbru judiciar de 0,3 lei, s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa; dupa care :

Apreciind dosarul în stare de judecata, instanta retine cauza în pronuntare.

JUDECATORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de ……… si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. …….. creditoarea SC ……….SRL a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa someze debitoarea SC …….. SRL sa achite creditoarei suma de ……….. lei reprezentând contravaloare marfa si sa dispuna obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de ……… lei.

În motivarea cererii se arata ca, între parti s-au desfasurat relatii comerciale în urma carora creditoarea a livrat produse debitoarei fara ca acestea sa fie achitate.

In dovedirea cererii creditoarea SC ……… SRL a depus facturi fiscale ( f. 4-9), lista facturi ( f. 9-10).

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata.

Debitoarea SC ENACOV SRL nu a depus la dosar întampinare si nu s-a prezentat în instanta prin reprezentant.

Analizând actele si lucrarile dosarului , instanta retine urmatoarele:

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit disp art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Creditoarea S.C. ……….. S.R.L. a depus la dosar facturi fiscale care nu sunt însusite de debitoare prin semnatura în conditiile codului comercial.

Cum procedura somatiei de plata prevede ca creanta trebuie sa certa în conditiile art. 379 alin. 3 c.proc.civ., iar facturile neacceptate la plata de debitoare nu îndeplinesc conditia ca creanta sa fie certa.

Fata de cele expuse, instanta va respinge cererea formulata pe calea somatiei de plata de creditoarea SC ……….. SRL în contradictoriu cu debitoarea SC ……….. SRL ca neîntemeiata.

Etichete: