Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 549

Şedinţa publică din 19 februarie 2009

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra prezentei cauze, având ca obiect plângerea contravenţională, constată următoarele :

Prin acţiunea formulată la data de ….. şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr. ……, petentul ……. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal nr. …….. încheiat de intimatul …………..

În motivarea plângerii, petentul arată că nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinută în sarcina sa prin procesul – verbal nr….. arătând că este pescar autorizat care-şi desfăşoară activitatea în zona ……. zonă în care se află şi lacul ….., pentru care deţine autorizaţie de pescuit comercial nr. ……… Petentul a invocat mai multe motive de nulitate după cum urmează:

– agentul constatator nu a individualizat sancţiunea contravenţională potrivit art. 21 alin. 3 din OG. nr. 2/ 2001;

– procesul verbal a fost întocmit în lipsa contravenientului fără respectarea normelor referitoare la obiecţiunile persoanei controlate şi a prezenţei martorilor;

– faptul că agentul constatator nu a adus la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni;

– procesul verbal nu cuprinde dreptul de a face obiecţiuni al contravenientului

Petentul şi-a motivat cererea pe dispoziţiile OG. nr. 2/2001.

Intimatul a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale arătând că amenda a fost aplicată pentru încălcarea art. 53 pct. 1 lit. f din OUG. nr. 57/2007. Intimatul arată că, în fapt în data de 11.11.2008, în zona …., zonă protejată, a fost găsit ……. fiind sancţionat cu amendă de 3000 lei .

În dovedirea plângerii, petentul a solicitat proba cu acte, probă încuviinţate de instanţă şi administrate în cauză, sens în care a fost depus la dosar, procesul – verbal nr. ……

În vederea respingerii plângerii, intimatul a solicitat proba cu acte, probă încuviinţate de instanţă şi administrată în cauză, sens în care a fost depus la dosar actul de constatare nr. …….. ) procesul verbal contestat ( f. 17 ).

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin actul de constatare nr. ……. ( f. 16 ) s-a reţinut că în urma controlului efectuat în zona lacului ………… au fost găsite mai multe persoane în două ambarcaţiuni care au declarat că ştiau că zona este protejată, dar au intrat de curiozitate.

În baza actului de constatare s-a întocmit procesul verbal nr. ….. prin care petentul ….. a fost sancţionat contravenţional de către intimatul ……cu amendă de 3000 lei reţinându-se în sarcina sa săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 53 pct. 1 lit. f din OUG nr. 57/2007.

Se arată în acest sens în actul constatator si sancţionator că în data de ……., ora. …. a fost găsit numitul … în lac ….., zonă strict protejată, fără a deţine permis de acces din partea ……………

Potrivit art. 53 pct. 1 lit. f din OUG. nr. 57/2007, ,,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3000 la 6000 lei pentru persoanele fizice […] intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, respectiv, custode”.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal ……. petentul a invocat mai multe motive de nulitate după cum urmează:

– procesul verbal a fost întocmit în lipsa contravenientului fără respectarea normelor referitoare la obiecţiunile persoanei controlate şi a prezenţei martorilor; în baza art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/ 2001 „în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal ”. Această dispoziţie este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative.

Prin nerespectarea dispoziţiei mai sus menţionate s-a încălcat dreptul la apărare al petentei. Nulitatea operează în condiţiile art. 105 alin. 2 c.proc.civ., petentul având posibilitatea de a invoca în faţa instanţei toate obiecţiunile de legalitate şi temeinicie legate de procesul verbal contestat, de a solicita toate probele care doreşte să fie administrate, astfel încât nulitatea nu a operat.

Potrivit art. 19 alin. 3 din OG nr. 2 / 2001 „în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod”. În cuprinsul procesului verbal este menţionat motivul pentru care lipseşte martorul asistent, fiind o zonă izolată, astfel încât instanţa va respinge acest motiv de nulitate.

– faptul că agentul constatator nu a adus la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni, precum şi că procesul verbal nu cuprinde dreptul de a face obiecţiuni al contravenientului; Nulitatea prevăzută de art. 16 alin. 7 din OG nr. 2/ 2001 este prevăzută sub sancţiunea nulităţii relative aşa cum rezultă şi din decizia pronunţată de ICCJ în RIL nr. XXII/ 2007. Pentru a opera nulitatea petenta trebuie să dovedească nu numai că agentul constatator şi-a încălcat obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă dreptul de a face obiecţiuni, ci şi că această încălcare i-a produs o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Instanţa constată că nulitatea procesului verbal intervine ca o sancţiune extremă, doar dacă alte remedii nu există. Astfel legiuitorul a urmărit menţinerea acelor acte care, deşi nu au respectat condiţiile legale, îşi pot atinge scopul. Prin faptul că nu a putut face obiecţiuni a fost încălcat dreptul la apărare al petentului, dar acesta a avut posibilitatea de a invoca în faţa instanţei toate obiecţiunile de legalitate şi temeinicie legate de procesul verbal contestat, de a solicita toate probele care doreşte a fi administrate.

Faţă de aceste considerente instanţa constată că procesul-verbal seria ……. încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte temeinicia, instanţa are în vedere probele administrate în cauză.

Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei face prin el însuşi dovada situaţiei de fapt reţinute de agentul constatator şi nu mai trebuie completat cu alt mijloc de probă extrinseci, iar instanţa de judecată este abilitată de lege să verifice legalitatea şi temeinicia acestuia.

Faptul că procesul verbal, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator constituie o dovadă suficientă a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta nu face proba contrarie, nu constituie o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie, ci o modalitate de stabilire legală a vinovăţiei în raport cu art. 6 alin. 2 din Convenţia europeană a drepturilor omului.

Din aceste considerente instanţa constată că petentul a săvârşit contravenţia arătată anterior astfel încât va menţine procesul verbal în ceea ce priveşte această faptă contravenţională.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, petentul arată că procesul verbal nu a individualizat sancţiunea, potrivit art. 21 alin. 3 din OG. nr. 2/2001. Sancţiunea pentru fapta săvârşită se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000, astfel încât instanţa reţine că s-a aplicat miniul prevăzut de lege. Faţa de aceasta instanţa reţine că petentul nu a suferit nicio vătămare prin neindividualizarea sancţiunii.

Instanţa văzând dispoziţiile OUG 195/ 2002..ce reglementează sancţiunile pentru contravenţia reţinută în sarcina petentei, faţă de împrejurările săvârşirii acesteia, de gradul de pericol social a acesteia şi de circumstanţele personale ale petentei instanţa consideră că aplicarea sancţiunii amenzii în cuantum de 3000 lei reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Tags: