Top

Revendicare imobiliara

SENTINŢA CIVILĂ NR. 767

Şedinţa publică din 10 martie 2009

J U D E C A T A:

La data de 14.05.2008 s-a înregistrat pe rolul … cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul …, domiciliat în … în contradictoriu cu pârâţii …, domiciliat în … judeţul …, domiciliat în … judeţul … …, domiciliat în …judeţul …, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, pârâţii să fie obligaţi să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenul în suprafaţă de 137,36 mp situată în …), cu următoarele vecinătăţi: N- domeniu privat, E – proprietate privată, V- domeniu privat, S- domeniu privat, înscris în cartea funciară la nr. …, identificat prin schiţele anexe.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin notificarea nr. … a solicitat în baza legii nr. …, restituirea terenului respectiv. Mai arată că prin Dispoziţia nr. … ianuarie …, emisă de …, s-a dispus restituirea în natură a imobilului în suprafaţă de 137,36 mp, situat în … .. identificat prin schiţele anexe la documentaţia cadastrală în baza căreia s-a făcut înscrierea în Cartea Funciară la nr. …

S-au depus la dosarul cauzei, în copie, înscrisuri iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 460 Cod civil şi legea 10/2001.

Pârâţii au formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din data de … părţile au depus la dosarul cauzei un înscris intitulat “tranzacţie“ solicitând instanţei ca în temeiul dispoziţiilor art.271 şi următoarele din codul de procedură civilă, să se ia act de învoiala lor.

Având în vedere dispoziţiile art.271-273 C.p.c. “potrivit cărora părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea hotărâre care să consfinţească hotărârea lor”, instanţa urmează a lua act de învoiala părţilor înfăţişată în scris şi intitulată “tranzacţie“, al cărui conţinut va alcătui dispozitivul hotărârii.

Etichete: