Top

Partaj

Sentinţa civilă nr. 771/3.03.2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei sub nr.xxx/260/2010 din data de 02.11.2010, reclamanta R. M. a chemat în judecată pârâtele C. M., M. C. şi CEC S.A. B.- Sucursala B., solicitând partajarea bunurilor rămase la decesul autorului R. N., prin stabilirea cotelor şi calităţii de copărtaşi, şi lichidarea stării de indiviziune.

In motivarea în fapt, s-a arătat că defunctul R. Neculai la data de 03.05.2010 a decedat , iar ca moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas reclamanta în calitate de soţie supraveţuitoare şi pârâtele în calitatea de fiice.

A mai arătat reclamanta că masa succesorală de pe urma defunctului se compune din Vi din apartamentul situat în M., strada G. E.,.

Mai arată reclamanta că imobilul ce face obiectul partajului este ipotecat conform contractului de împrumut nr. 822/09.12.2002 către Casa de Economii de Consemnaţiuni CEC SA B. – Sucursala B., ratele urmând a fi achitate până la finele anului 2022, în prezent existând un debit de 3500 lei.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art.728 Cod civil, raportat la 774 şi următoarele Cod civil.

Cererea a fost scutită de la plata taxei de timbru prin încheierea din data de 17.02.2011..

In scop probator, au fost depuse următoarele înscrisuri: anexa 24 eliberată de UAT M. emis după defunctul R. N.(fila 6), certificat de atestare fiscală nr.20282 din data de 26.10.2011 eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale M. (fila 7), certificatul de deces la numitului R.N. (fila8), Contractul de vânzare-cumpărare din data de 07.01.2003 (fila 11), schiţe apartament (fi.12-15), contractul de împrumut nr.822 din data de 09.12.2002 (?1.16-20). La data de 26.11.2010 pârâta CEC Bank SA -Sucursala B., a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea cererii urmând ca părţii căreia ii va fi atribuit imobilul să suporte ratele în continuare aferente contractului de împrumut. La acelaşi termen s-a solicitat amânarea în vederea încheierii unei tranzacţii.

La termenul din data de 24.02.2011, instanţa a luat act de renunţarea la judecată faţă de pârâta CEC Bank SA -Sucursala B. .

Prezente la termenul din data de 24.02.2011 părţile arată că doresc stingerea litigiului prin încheierea unei tranzacţii.

LOTUL NR.1: se atribuie reclamantei R. M. şi se compune din:

112 dintr-un apartament situat in M, imobil compus din 2 camere, bucătărie, noi şi baie apartament in valoare de 20.000 lei şi ratele aferente acestuia conform contractului de împrumut nr. 822 din 9.12.2002 către

2

Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC S.A. B., constând in debitul de 3500 lei.

LOTUL NR.2: se atribuie paratei CM. şi se compune din:

– sulta în cuantum de 4000 lei primită de la lotul nr. 1 azi data întocmirii

prezentei tranzacţii.

LOTUL NR.3: se atribuie paratei M. C. prin procurator C. M. şi se compune din:

– sulta în cuantum de 4000 iei primita de la lotul nr. 1 azi data întocmirii

prezentei tranzacţii.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: