Top

Inserare clauză penală

Dosar nr.303/179/2008

Domeniu alocat : Antecontracte

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 481/05.08.2008

Titlu: Inserare clauza penala

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.303/179/2008 din 28 martie 2008 , reclamantul B.Ghe. , a chemat în judecata si personal la interogatoriu pârâti T.N.si T.V. , pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se constate vânzarea cumpararea imobilului compus din casa de locuit compusa din trei camere , construita din chirpici , acoperit cu stuf si gradina aferenta în suprafata de 1000 mp situat în satul Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea , imobil în valoare de 3000 RON , fara cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii , reclamantul a aratat ca , la data de 15 iulie 1987 a convenit cu sotii T.N.si M.sa cumpere de la acestia imobilul sus mentionat ,încheind în acest sens o chitanta – act sub semnatura privata , ocazie cu care le-a fost platit si pretul integral în suma de 17.000 lei , la nivelul anului 1987 , an din care a intrat în stapânirea de fapt a imobilului.

A mai motivat reclamantul ca începând cu anul 1987 si pâna în prezent a platit catre Primaria Jurilovca taxele si impozitele anuale aferente imobilului cu care figureaza în prezent în evidente si în registrul agricol .

Pârâtii din cauza unor motive obiective ( vârsta înaintata , stare de sanatate precara si poate chiar din cauza neglijentei) nu au facut demersurile necesare pentru încheierea actului în forma autentica.

Reclamantul a precizat ca pârâtii sunt de acord cu pronuntarea unei hotarâri care sa consfinteasca vânzarea-cumpararea intervenita , dar , între timp T.M. a decedat , iar pârâtul T.V. este fiul sotilor T. , care a dobândit ca mostenitor , calitatea procesuala pasiva .

În aceste împrejurari a devenit necesara introducerea prezentei actiuni si , asa cum se arata si în art.1294 cod civil „vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga între sine , una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta ai plati celei dintâi pretul lui „.Or pretul s-a platit dar pârâtii nu au transmis proprietatea .

De asemenea , conform art.1295 cod civil ” vinderea este perfecta între parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator , în privinta vânzatorului îndata ce partile s-au învoit asupra lucrului si asupra pretului ” , reclamantul si pârâtii învoindu-se asupra lucrului si asupra pretului , iar conventia nu a fost perfectata în forma autentica.

Mai mult , conform art.1074 Cod civil ” creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei si în caz contrar are dreptul la dezdaunare” , sens în care se solicita îndeplinirea exacta a obligatiei fara a mai solicita dezdaunari. În acest context se solicita pronuntarea unei hotarâri judecatoresti care sa tina loc de act de vânzare-cumparare asupra imobilului aflat în litigiu.

În drept , îsi întemeiaza cererea pe disp.art.1294 si urmatoare , art.1074 si urmatoarele Cod civil , 274 Codul de procedura civila.

În sustinerea actiunii a depus la dosarul cauzei în copie chitanta – actul sub semnatura privata , încheiat la data de 15.07.1987 , contract de împrumut nr. 289/30.06.1980 , contract de vânzare-cumparare nr. 569/1980 , titlul de proprietate nr. 2614/30.10.1980 , transcris la fostul Notariat de Stat local Babadag sub nr. 343/05 nov.1980 , decizia nr.43/16.06.1980 , transcrisa în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni de la fostul Notariat de stat local Babadag sub nr. 342 din 05 nov.1980 , adeverinta nr. 231/12.10.1987 , schita anexa casei de locuit .

La termenul de judecata din data de 17 aprilie 2008 reclamantul prin aparator a solicitat administrarea probei cu interogatoriu luat pârâtilor , care au recunoscut ca la data de 15 iulie 1987au vândut reclamantului B.G. un imobil casa de locuit si gradina aferenta , dar fara a preciza suprafata , încheind un act sub semnatura privata.

Solutionând cererea , se retine ca din actul sub semnatura privata , încheiat la data de 15.07.1987 , între T.M. – decedata , T.N. si reclamant , acesta din urma în calitate de cumparator , ca pârâtii au înstrainat reclamantului doar un imobil-casa de locuit si ca pretul vânzarii în suma de 17.000 lei Rol , a fost achitat integral vânzatorilor T.M. si N.

Reclamantul B.G. a administrat proba testimoniala cu martorii F.E.si I.A. iar din depozitia martorei F.E. , instanta retine ca reclamantul a cumparat de la familia T.N. si M. un imobil casa de locuit si gradina aferenta , dar nu a putut preciza suprafata acesteia , situat în satul 6 Martie , actualmente Salcioara, ea fiind cea care l-a împrumutat pe reclamant cu o parte din bani.

De asemenea instanta mai retine din depozitia martorei ca ea a fost de fata când s-a încheiat între parti o chitanta de mâna , ocazie cu care reclamantul le-a dat pârâtilor si banii , dar partile nu au încheiat contractul de vânzare-cumparare la notariat , întrucât familia T. , la câteva zile de la încheierea chitantei de mâna , s-a mutat în localitatea Târgusor din judetul Constanta si nu a mai revenit niciodata în satul Salcioara.

Cea de a doua martora I.A. a declarat ca nu a fost de fata la încheierea vreunei tranzactii privind cumpararea unei case de catre Bucur Gheorghe , a aflat dupa ca a cumparat o casa în care s-a si mutat , dar nu a putut preciza anul. A mai declarat martora ca semnatura de pe actul sub semnatura privata nu-i apartine.

Reclamantul a solicitat prin cererea introductiva, sa se pronunte o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate vânzarea cumpararea unui imobil casa de locuit si o gradina aferenta în suprafata de 1000 mp situat în satul Salcioara comuna Jurilovca , casa de locuit pe care a cumparat-o de la T.N.si M. în anul 1987 , iar în cuvântul în fond a solicitat a în subsidiar instanta sa pronunte o hotarâre judecatoreasca prin care sa se constate vânzarea-cumpararea imobilului casa de locuit si a gradinii aferente în suprafata de 3633 mp .

A depus la dosarul cauzei titlul de proprietate nr.2614 din 30.10.1980 din care rezulta ca familiei T., i-a fost vândut de catre I.J.G.C.L. Tulcea o locuinta situata în satul 6 Martie , comuna Jurilovca , în luna iunie 1980 .

Conform deciziei nr.43 din 16 iunie 1980 , Consiliul Popular al comunei Jurilovca , având în vedere cererea formulata de T.N. prin care solicita atribuirea a 250 mp în folosinta , teren aferent locuintei si tinând cont de dispozitiile Legii nr. 58/1974 privind Sistematizarea Teritoriului si a localitatilor urbane si rurale , atribuia în folosinta pe durata existentei constructiei si cu plata unei taxe anuale terenul în suprafata d 250 mp , situat în comuna Jurilovca , sat 6 Martie , judet Tulcea.

Potrivit legilor în vigoare la acea vreme nr.58/1974 si nr. 59 /1974 , în situatia în care se vindea o casa de locuit , terenul aferent trecea în proprietatea statului , iar cumparatorului i se atribuia în folosinta pe durata constructiei o suprafata de 250 mp teren.

Din Decizia nr.43 din 16.06.1980 , rezulta ca lui T.N., i s-a atribuit în folosinta pe durata existentei constructiei ,teren în suprafata de 250 mp.

Din nici o proba administrata în dosar nu rezulta ca familia T.N. si M., aveau în proprietate teren aferent casei de locuit, aveau doar un drept de folosinta .

Reclamantul a depus la dosarul cauzei adeverinta nr. 2648 din 26.05.2008 , emisa de Primaria comunei Jurilovca , care adevereste ca reclamantul figureaza în evidentele acestei primarii , începând cu anul 1989 cu plata la zi cu un imobil de locuit format din casa si un teren în suprafata de 3633 mp , situat în intravilanul localitatii Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea.

Având în vederea aceasta adeverinta , instanta a solicitat Primariei Jurilovca relatii cu privire la regimul suprafetei de 3633 mp si daca pentru aceasta suprafata de teren , reclamantul plateste chirie.

Primaria comunei Jurilovca , a comunicat , cu adresa 2862 din 17.06.2008 ca potrivit Registrului Agricol pe anii 2007-2011 tip I , vol.II , pozitia 59 , figureaza înregistrat reclamantul cu imobil constructii si suprafata de 3633 mp teren aferent , situat în intravilanul loc. Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea,cu urmatoarea mentiune ” suprafata de teren aferenta constructiilor înscrisa conform registrului cadastral al posesorilor din anul 1989- sat Salcioara, cod 17193, pagina 12 , iar locuinta propr. def. T.N.si T.M. „.

Din probatoriul administrat ,în speta , interogatoriul luat pârâtului T.N.si depozitiile martorilor ,nu rezulta ca suprafata înstrainata o data cu imobilul casa de locuit a fost de 1000 mp , iar din actul sub semnatura privata datat 15.07.1987 , rezulta ca B.Ghe. a cumparat doar un imobil casa de locuit de la familia T.N.si M..

Articolul 1294 cod civil stipuleaza ca , vinderea este o conventie prin care doua parti se obliga între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintâi pretul lui.

Antecontractul prin care partile se obliga sa constituie în viitor un drept real asupra unui bun imobil , naste în sarcina acestora obligatia de a încheia contractul asumat , iar instanta judecatoreasca are posibilitatea sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare , în conditiile în care exista toate elementele esentiale ale conventiei .

Aceasta solutie se impune în temeiul principiului executarii în natura a obligatiilor prev.de art.1073 Cod civil , care permit creditorului îndreptatit sa obtina executarea întocmai a obligatiei asumate de catre debitorul sau.

În cazul în care obligatia de a face nu este adusa la îndeplinire de catre debitor , creditorul , potrivit dispozitiilor art.1077 cod civil , poate fi autorizat de a o aduce la îndeplinire.

Refuzul uneia din partile conventiei de vânzare-cumparare de a încheia actul în forma autentica , îndreptateste pe cealalta parte sa se adreseze instantei de judecata pentru ca sa pronunte o hotarâre care sa tina locul actului autentic de vânzare-cumparare.

În speta , se constata , tinând cont de probele administrate la dosar , ca instanta judecatoreasca este îndrituita sa pronunte o sentinta civila care sa consfinteasca existenta si valabilitatea actului de vânzare-cumparare doar a imobilului casa de locuit , fara teren aferent,hotarâre ce urmeaza sa tina loc de act autentic de proprietate , având în vedere si acordul pârâtilor cu pronuntarea unei asemenea hotarâri.

Fata de considerentele expuse mai sus , instanta urmeaza a admite actiunea în parte si a constata cu caracter autentic vânzarea de catre pârâti , reclamantului ,a unui imobil casa de locuit situat în satul Salcioara , comuna Jurilovca , judet Tulcea , cu pretul de 17000 lei Rol .

Urmeaza a lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata .

Etichete: