Top

Anulare act

Dosar nr.59/179/2007

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 699/15.90.2009

Titlu: anulare act

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr.59/179/11.01.2007, reclamanta SC Agrozootehnica SA Mihail Kogalniceanu prin lichidator R. N.S.P.R.L. Tulcea a chemat în judecata pe pârâtii V.E., V.T., G.P., M.G., R.D., G.M. si Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar pentru ca, pe cale de hotarâre judecatoreasca, sa se dispuna anularea titlurilor de proprietate emise de numele pârâtilor pentru diferite suprafete de teren situate în incinta Fermei de taurine Toprachioi – Babadag.

S-a motivat ca, potrivit H.G. nr.834/1991, în urma încheierii nr.1210 din 15.06.2004, lichidatorul judiciar SC.R.N.SRL Tulcea a depus toate demersurile pentru obtinerea titlului de proprietate cu privire la terenul aflat în incinta SC Agrozootehnica SA Mihail Kogalniceanu, respectiv suprafata pe care se întinde Ferma de taurine Toprachioi si colonia de case aferenta acesteia.

Pe parcursul derularii demersurilor de identificare si delimitare a terenului de catre SC V.SRL Tulcea, unde reclamanta a comandat lucrarea necesara pentru intabularea dreptului de proprietate, aceasta societate a fost nevoita sa întrerupa operatiunile ce le efectua, deoarece a constatat ca pe terenul atribuit în proprietate pârâtilor se întinde ferma de taurine si colonia de case.

Constatarea s-a facut dupa ridicarea masuratorilor din teren si efectuarea documentatiei când s-a efectuat suprapunerea masuratorilor peste planurile de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea. Terenul la care se refera reclamanta în aceste planuri figureaza la categoria curti – constructii si actionarii mentionati în petitul cererii nu puteau fi pusi în posesie, ci trebuia sa li se retrocedeze teren agricol.

Prin adeverinta nr.2938 din 17.03.2006, Primaria orasului Babadag confirma împrejurarea ca terenul din incinta fermei de taurine si colonia de locuinte, situate în parcela 880 cu o suprafata de 8,39 ha, nu a fost revendicata de nicio persoana, conform legilor funciare.

Agentia Domeniilor Statului si-a dat acordul cu privire la întocmirea si obtinerea titlului de proprietate conform H.G. nr.834/1991 pentru terenul sus mentionat.

Desi reclamanta s-a adresat Primariei orasului Babadag pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în titlurile de proprietate, aceasta institutie prin adresa nr.10416 din 12.12.2006 a adus la cunostinta SC R.N.SRL Tulcea ca nu dispune de teren pentru rezolvarea amiabila, pe cale administrativa, a situatiei creata de suprapunere a terenurilor.

A precizat ca suprafetele de teren care fac obiectul cauzei datorita constructiilor existente pe ele au regim de teren intravilan, motiv pentru care nu pot fi atribuite ca teren agricol.

Daca predarea – primirea terenului s-ar fi facut corect de catre comisie si de cei pusi în posesie, prin delimitare cu însemne, ar fi fost evidenta imposibilitatea atribuirii acestui conform Legii nr.18/1991.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat: adresa nr.286 din 16.03.2006 emisa de catre reclamanta, cererea înregistrata sub nr.6799 din 25.07.2006 adresata Primarului orasului Babadag, adeverinta nr.2938 din 17.03.2006 a Primariei orasului Babadag, schita cuprinzând terenurile atribuite pârâtilor, fisa de audienta de la O.C.P.I. Tulcea, adresa nr.6799 din 28.07.2006 adresata de catre Primaria orasului Babadag Institutiei Prefectului Judetului Tulcea.

Ulterior, la 20.02.2007, s-au depus la dosar de catre reclamanta titlurile de proprietate nr.74775 din 10.07.2001 a Comisiei judetene Tulcea de fond funciar emis pe numele pârâtei V.E., titlul de proprietate nr.74776 din aceeasi data în care figureaza ca titular V.T., titlul de proprietate nr.74777 din 10 iulie 2001 emis pe numele pârâtului G.P., titlul de proprietate nr.74779 eliberat la 11 iulie 2001 pârâtului Rosu Dumitru, titlul de proprietate nr.74778 din 11.07.2001 pe numele titularului M.G. si titlul de proprietate nr.74780 emis pentru G.M. si S.V. de catre aceeasi comisie la 11.07.2001.

Pârâtii V.T. si V.E. au învederat la 08.02.2007 ca suprafetele de teren atribuite în proprietate prin titlurile nr.74776 din 10.07.2001 si 74775 din aceeasi data au fost înstrainate în cursul anului 2002.

Au depus în acest sens copie de pe contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.456 din 02.07.2002 la BNP E.M..

Cum reclamanta a solicitat si anularea actelor subsecvente în ipoteza în care terenul primit în proprietate conform dispozitiilor din legile funciare a fost înstrainat, s-a dispus introducerea în cauza în calitate de pârâta a cumparatoarei B.D., pentru ca judecata sa se faca si în contradictoriu si cu aceasta, iar hotarârea ce se va pronunta sa-i fie opozabila.

Pe parcursul procesului, în baza actelor de stare civila depuse si a precizarilor facute de parti, s-a stabilit ca pârâtul M.G. a decedat, fiind introdusi în cauza mostenitorii acestuia: M.E., M.C., M.S. si L.M..

De asemenea, reclamanta a învederat ca renunta la chemarea în judecata a pârâtelor G.M. si S.V. si la anularea titlului de proprietate nr.74780 din 11.07.2001, în care acestea figureaza ca titulare.

În vederea solutionarii cauzei, Comisia judeteana Tulcea de fond funciar a comunicat la cererea instantei, prin adresa nr. FF 2839 din 07.09.2007 documentatia care a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate a caror anulare s-a solicitat de catre reclamanta.

De asemenea, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice topografice având ca obiective: stabilirea, raportat la categoria de folosinta arabil, înscrisa în titlurile de proprietate ale partilor, daca în fapt acestea au fost împroprietarite cu teren din aceasta categorie sau li s-a reconstituit dreptul de proprietate din alte categorii – curti, constructii; stabilirea daca terenul primit în proprietate de pârâti la Ferma Toprachioi, aflata pe raza comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, are regim de teren intravilan sau extravilan si delimitarea terenurilor din cadrul Fermei Toprachioi si a celor înscrise în titlurile de proprietate, atribuite pârâtilor si sa se determine ce suprafata se suprapune perimetrului administrativ al fermei.

Lucrarea efectuata de expert S.C..N, raspunzând la obiectivele fixate a concluzionat ca pârâtii au fost împroprietariti cu teren arabil, dar si cu teren din categoria curti constructii.

A fost posibila aceasta eroare deoarece în fapt tarlaua A 881 are o alta forma decât în planurile aflate în evidentele Primariei Babadag si a OCPI Tulcea.

Potrivit adresei nr.2964 din 15.05.2009 a Primariei Babadag, Ferma Toprachioi este situata în extravilanul orasului.

Portiunea de teren care se suprapune cu perimetrul administrativ al Fermei Toprachioi este de 32.948 mp (care include si o parte din suprafata de teren atribuita numitelor G.M. si S.V.).

Procedând la judecata cauzei, instanta retine ca, potrivit art.27 din Legea nr.18/1991 republicata, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptatiti nu poate avea loc decât numai dupa ce s-au facut în teren delimitarile necesare pentru masuratori si stabilirea vecinatatilor.

În conformitate cu art.57 din H.G. nr.131/1991, în vigoare la data împroprietaririi pârâtilor chemati în judecata prin cererea introductiva, persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, erau înscrise în anexa nr.32.

În temeiul art.36 din Legea nr.18/1991, nemodificata, acestora li se restituia în natura suprafete cu destinatie agricola pe baza documentelor care atestau fosta proprietate în perimetrul acestor societati potrivit art.8 din Legea nr.1/2000.

Ori, în speta, persoanelor îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate, foste actionare la SC A. Mihail Kogalniceanu SA, li s-a atribuit, asa cum reiese din raportul de expertiza, diferite suprafete de teren amplasate în incinta Fermei zootehnice Toprachioi, perimetru afectat de gardurile fermei, colonia de case si gard de beton, care face parte din categoria curti – constructii, nicidecum teren agricol asa cum prevede legea.

Prin urmare, se va aprecia ca întemeiata cererea de chemare în judecata si se va dispune anularea în parte a titlurilor de proprietate emise de Comisia judeteana Tulcea de fond funciar cu încalcarea dispozitiilor legale.

Suprafetele de teren cu care au fost pusi în posesie nelegal numitii V.E., V.T., G.P., M.G. si R.D. sunt cele prevazute în anexa nr.3 la raportul de expertiza S.C.N. si anume: 2028 mp din titlul de proprietate nr.74775 din 10.07.2001 emis pe numele pârâtei V.E., 22038 mp din titlul de proprietate nr.74776/10.07.2001 emis pe numele titularului V.T., 5153 mp din titlul de proprietate nr.74777 din 10.07.2001 emis pentru pârâtul G.P., 977 mp din titlu de proprietate nr.74779 titular R.D. si 1444 mp din titlul de proprietate nr.74778 din 11.07.2001 emis pe numele titularului M.G..

Cum pârâtii V.T. si V.E. dupa obtinerea titlurilor de proprietate nr.74776 din 10.07.2001 si 74775 din aceeasi data au înstrainat suprafetele de teren dobândite, de 5 ha 5.000 mp si respectiv 3800 mp catre B.D., în cauza, este incident principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.

În temeiul acestei reguli de drept, desfiintarea actului initial conduce la anularea actului subsecvent.

Asadar, si contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.456 din 02.07.2002 la BNP E.M. din Babadag va fi desfiintat în parte, cu privire la suprafetele de teren de 2028 mp si respectiv 22038 mp.

Se va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

Etichete: