Top

Actiune în constatare

Dosar nr.393/179/2009

Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 891/30.10.2009

Titlu: actiune în constatare

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 393/179/2009 reclamantul G.I. a chemat în judecata pe pârâtii P.S., D.Gh. , Comisia locala de fond funciar Beidaud si Comisia judeteana de fond funciar Tulcea pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna:

= nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 30071 emis la data de 12 martie 1994 de Comisia judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 10 ha teren pe numele de D.Gh., P.S. si G.I.;

= obligarea celor doua comisii de fiind funciar sa-i reconstituie reclamantului dreptul de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren arabil de pe urma defunctului G.H.;

= obligarea pârâtei Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea sa emita Titlu de proprietate pe numele de G.I. în calitate de unic mostenitor al defunctului G.H. cu privire la suprafata de 10 ha teren prin reconstituirea dreptului de proprietate pe teritoriul satului Sarighiol de Deal comuna Beidaud judetul Tulcea.

S-a motivat ca în baza art. 8 si 9 din Legea 18/1991, în forma sa initiala, a introdusa cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pamântului de pe urma tatalui sau G.H. pentru suprafata de 10 ha teren situat pe raza satului Sarighiol de Deal, care a fost adus în CAP, cu precizarea ca acest imobil a fost dobândit de autorul sau de la statul Român în baza contractului de vânzare cumparare nr.104/6.03.1948.

Cu ocazia emiterii titlului de proprietate nr. 30071/12.03.1994 pentru cele 10 ha din care 9 ha si 4000 m.p. în extravilan si 6000 m.p. intravilan, Comisia Judeteana de fond funciar Tulcea si Comisia Locala de fond funciar Beidaud în mod nelegal i-au înscris în acest titlu pe pârâtii D.Gh. si P.S. cu toate cu acestia nu sunt fii defunctului G.H. si nu au calitatea de mostenitori care sa-i îndreptateasca la reconstituirea dreptului de proprietate asa cum prevad disp. art. 8 alin.2 din Legea 18/ 1991 precum si prevederile art. 650, 659, 669 cod civil.

Reconstituirea dreptului de proprietate trebuia facuta de pe urma defunctului G.H. numai pe numele mostenitorului legal G.I. si nu pe numele altor persoane fizice straine de mostenirea lasata.

În drept au fost invocate disp. art. 8-9 din Legea 18/1991, art. 650, 659, si 669 cod civil si ale Titlului V art. III alin.1 lit.a si i din Legea 247/1995.

S-au atasat în copie titlul de proprietate nr. 30071/12.03.1994 emis de Comisia Judeteana Tulcea pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 149/8.03.1948 la Tribunalul judetean Tulcea si adeverinta nr. 186/28.01.2009 a Primariei comunei Beidaud.

La data de 2.04.2009 a formulat întâmpinare numita D.E. solicitând respingerea actiunii introduse de reclamant ca nefondata.

A aratat ca pârâtul D.Gh. a fost sotul sau si a decedat la data de 6.05.2005.

Autorul lui D.Gh., G.H. a trait în concubinaj cu D.S. si din relatiile întretinute cu aceasta a rezultat cel dintâi.

D.S. au fost casatorita înainte si avea un fiu în momentul în care a început relatiile de concubinaj cu G.H. pe nume P.S..

Prin declaratia autentificata sub nr. 799/21.02.2006 reclamantul a recunoscut în fata notarului ca ” D.Gh. era fratele sau si a avut ca parinti naturali pe G.H. si D.S. care nu erau casatoriti legitimi”.

Dupa aparitia Legii 18/1991 D.Gh. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata totala de 15 ha teren care a apartinut lui G.H., iar aceasta suprafata s-a aflat în mod constant în exploatarea fostului ei sot, iar în prezent este administrata de catre ea.

S-au atasat în copie certificat de deces privind pe D.Gh., certificatul de casatorie al lui D.E. cu D.Gh., declaratia data la BNP D.Gh. – din comuna Mihai Kogalniceanu Jud. Constanta de catre G.I. si chitantele de plata a impozitului pe teren nr. 3839024/4.08.2004, 4678614/6.01.2009, 2927008/14.10.2008, 2927009/14.10.2008 si 2925827/2.10.2007.

Având în vedere sustinerile din întâmpinare dovedite cu înscrisuri, prin încheierea din 5.05.2009 s-a dispus introducerea în cauza în calitate de pârâta a numitei D.E. în locul defunctului D.Gh..

La data de 26.05.2009 reclamantul G.I. si-a completat cererea introductiva solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta totala si a titlului de proprietate nr. 100118/1.09.2008 emis pe numele lui D.Gh. pentru suprafata de 5 ha teren arabil situat în extravilanul comunei Beidaud Jud. Tulcea.

Si sa fie obligata pârâta Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar sa emita un nou titlu de proprietate cu privire la aceasta suprafata numai pe numele sau în calitate de unic mostenitor al defunctului G.H..

Motivele cererii completatoare sunt similare cu cele ale actiunii introduse initial, învederându-se ca reclamantul era singurul îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate si cu privire la suprafata de 5 ha teren deoarece este unicul mostenitor al lui G.H..

La aceiasi data pârâta D.E. a formulat cerere reconventionala solicitând ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 30071 emis la data de 12.03.1994 de Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar în sensul radierii numelui si prenumelui pârâtilor G.I.si P.S. si obligarea celor doua comisii de foind funciar sa-i reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 10 ha teren situat în extravilanul localitatii Sarighiol de Deal prin emiterea titlului numai pe numele sau, în calitate de unica mostenitoare a autorului D.Gh. care a fost fiul defunctului G.H..

S-a motivat ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor indicate de catre reclamant s-a facut numai ca urmare a cererii formulate de catre sotul ei D.Gh.. Acesta i-a mentionat si pe pârâtii P.S. si G.I. fara ca acestia sa efectueze demersuri în sensul reconstituirii dreptului de proprietate si fara sa semneze cererea contrar dispozitiilor art. 11 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991 aprobat prin H.G. nr. 890/4. august 2005.

Prin urmare se va constata ca neefectuând demersuri în conformitate cu dispozitiile legii fondului funciar cei doi pârâti G.I. si P.S. nu erau îndreptatiti sa figureze în calitate de titulari cu privire la suprafata de 10 ha teren arabil si se impune a se constata nulitatea absoluta partiala a titlului astfel emis.

În drept au fost invocate disp. art. III pct.1 lit.a si 2 din Legea 169/1997 cu referire la Legea 18/1991 si ale art. 119 – 120 cod pr.civila.

S-a atasat în copie titlul de proprietate nr. 30071/12.03.1994 emis de Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar.

În cauza au fost administrate probatorii prin înscrisuri, s-au luat interogatorii reclamantului G.I. si pârâtei reconveniente D.E. si au fost audiati martorii B.I. propus de reclamant si C.S. si G.N. propus de catre pârât.

Procedând la judecarea cauzei instanta retine ca din materialul probator administrat rezulta ca autorul pârâtei reconveniente a fost conceput din relatiile de concubinaj întretinute de G.H. cu D.S., fapt recunoscut chiar de catre reclamant prin declaratia autentificata sub nr. 799/21.02.2006 la BNP D.Gh. din Comuna Mihail Kogalniceanu jud. Constanta.

Din examinarea registrului agricol al localitatii Sarighiol de Deal rezulta ca la pozitia nr. 158 figureaza G.H. ” capul gospodariei” alaturi de D.S., sotie, D.Gh., ” fiu”, D.E.-nora, D.C. – nepoata si D.M. – nepoata .

Conform art. 57 alin.2 din codul familiei recunoasterea paternitatii copilului din afara casatoriei se face prin declaratie la serviciul de stare civila, fie odata cu înregistrarea nasterii, fie dupa aceasta data; recunoasterea poate fi facuta si prin înscris autentic sau prin testament.

Ori în cauza declaratia data de G.H. cu privire la componenta familiei, înscrisa în registrul agricol în care s-a facut mentiunea ca D.Gh. are calitatea de fiu echivaleaza cu recunoasterea voluntara a paternitatii autorului pârâtei reconveniente prin înscris autentic.

Ca urmare, D.Gh. era îndreptatit sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafetele de teren care au apartinut tatalui sau G.H..

Din examinarea documentatiei transmise de Comisia Judeteana de fond funciar prin adresele nr. FF 826/8.04.2009 si FF nr. 1545/13.07.2009, rezulta ca cel care a facut demersuri pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost în exclusivitate autorul pârâtei reconveniente.

Astfel, lecturarea cereri nr. 117 prin care s-a solicitat împroprietarirea cu suprafata de 10 ha teren depusa la Primaria Beidaud la data de 5.03.1991 si înregistrata sub nr. 150, releva ca în formularul tipizat au fost trecuti alaturi de D.Gh. si G.I. si P.S., însa cererea este semnata numai de autorul pârâtei reconvenient.

Ori, potrivit art. 11 din Legea 18/1991 stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere. In conformitate cu art. 13 din HG nr. 131/1991, în vigoare în momentul în care partile au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate potrivit Legii 18/1991 de pe urma lui G.H., potrivit prevederilor art.1 stabilirea dreptului de proprietate se facea numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita. In text se arata în mod expres ca atunci când sunt mai mulsi mostenitori cererea se poate se poate face si în comun, fiecare dintre ei semnând-o.

În ce priveste cererea cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren, înregistrata sub nr. 83/22 ianuarie 1998 aceasta este formulata numai de catre D.Gh. care o si semneaza la rubrica corespunzatoare.

Raspunsurile date la interogatorii de catre reclamant confirma de altfel sustinerile pârâtei reconvenient, relevându-se ca cel care a facut demersuri pentru recuperarea averii imobiliare lasata de G.H. a fost D.Gh.. Tot acesta din urma, dupa cum reiese din declaratiile martorilor G.N. si C.S. a gospodarit împreuna cu defunctul, la întretinut pe acesta, la înmormântat si a facut si toate pomenile ulterioare.

În ce-l priveste pe reclamant acesta prin martorul propus B.I. nu a reusit sa faca dovada ca la mandatat pe D.Gh. sa formuleze în numele sau cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului.

Din materialul probator administrat rezulta ca pârâtul P.S. era fiul lui nelegitim al lui G.H., fiind conceput din relatiile întretinute de D.S. cu un alta barbat si ca atare acesta nu are vocatie la mostenirea lasata de tatal reclamantului.

G.I. în schimb desi este fiul natural al defunctului G.H., prin nesemnarea vreunei cererii de împroprietarire nu a dovedit ca a acceptat mostenirea ramasa de pe urma tatalui sau conform art. 12 din Legea 18/1991.

În conformitate cu art. III alin.1 sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum ar fi cele în favoarea unor persoane care nu au avut niciodata teren în proprietate predat la cooperativele agricol de productie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri.

Prin urmare în mod eronat în Titlul de Proprietate nr. 30071 emis la data de 12.03.1994 de Comisia Judeteana Tulcea de fond funciar pentru suprafata de 10 ha teren au fost trecuti alaturi de D.Gh. si P.S. si G.I..

Pentru aceste considerente instanta va respinge actiunea principala ca nefondata si va admite cererea reconventionala formulata de Divi Elena.

Ca o consecinta va constata nulitatea absoluta partiala a Titlului de Proprietate nr. 30071 emis la data de 12.03.1994 de Comisia judeteana Tulcea de fond funciar.

Se va dispune asadar radierea numelui si prenumelui reclamantului pârât G.I. si a pârâtului Paris Stere din actul sus mentionat.

Pârâta Comisia judeteana Tulcea de fond funciar urmeaza a fi obligata sa emita un nou titlu de proprietate pentru suprafata de 10 ha teren arabil situat în sat Sarighiol de Deal numai pe numele pârâtei reconveniente D.E..

Etichete: