Top

Granituire

Dosar nr.982/179/2009

Domeniu alocat : granituire

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 1041/21.10.2010

Titlu: granituire

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag la data de 05.08.2009 si înregistrata sub nr. 982/179/2010, reclamantii S.C. V.S. S.R.L., SC R.SRL, AF C.I., B.I.si A.M., au chemat în judecata pe pârâtul T.I. ca pe cale judecatoreasca sa se dispuna granituirea proprietatilor acestora situate în com. Topolog, jud. Tulcea, în incinta fostului Agromec Topolog, conform titlurilor de proprietate, sa fie obligat pârâtul sa respecte destinatia portiunilor de teren, respectiv aceea de cai de acces, afectate circulatiei publice, asa cum sunt ele identificate în continutul titlurilor de proprietate ca „alei” sau „drum stradal”, afectatie statuata de catre însasi proprietara întregului fond SC Agromec SA si de asemenea pârâtul sa fie obligat sa ridice lucrarile de îngradire edificate pe traseul cailor comune de acces, ori autorizarea reclamantilor sa execute lucrarile pe cheltuiala pârâtului.

În motivarea actiunii, reclamanta SC V.S. SRL a aratat ca detine dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 725 cu urmatoarele vecinatati la N – pârâtul T.I.(în locul fostei SC Agromec SA) – aleea acces în lungime de 26,93 m.l. îngradita abuziv de pârâtul T.I., la E – alee acces comun în lungime de 96,99 m.l. cu reclamanta AF C.I. la S – Alee în lungime de 59,28 m si la V – pârâtul T.I. (în locul fostei SC Agromec SA).

S-a învederat ca aleea de acces în lungime de 26,93 m.l. este ocupata de pârât, aceleasi probleme creându-le si pe celelalte laturi în care sunt învecinati, refuzând a accepta liniile de hotar trasate anterior si intabulate la OCPI cu mult înainte de a-i deveni vecin.

Reclamanta SC V.S. SRL a mai aratat ca detine dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 727 cu urmatoarele vecinatati la N – pârâtul T.I.(în locul fostei SC Agromec SA) – 22,62 m.l., la E – SC V.S.SRL 44,30 m.l. (imobil cu nr. cadastral 725), la S – Alee în lungime de 22,39 m.l. si la V – reclamanta A.M. (în locul fostei SC Agromec SA) 42,23 m.l.

S-a mai învederat ca si pe aliniamentul de 22,62 m.l., pe partea nordica, pârâtul ridica aceleasi gen de probleme , în sensul ca, în primul rând contesta linia de hotar existenta si mai mult are pretentia absurda ca în general toate proprietatile dobândite anterior aparitiei sale ca proprietar de teren si constructii în incinta SC Agromec SA, proprietati intabulate de ani de zile, sa fie translatate scriptic si faptic cu aproximativ 2 m.l. înspre sud, potrivit calculelor sale.

Reclamanta Primaria Comunei Topolog a aratat ca detine dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 3760,4 m.p. de teren, formata din 3565 m.p teren proprietate exclusiva si 195,4 m.p în indiviziune, din totalul de alee de 977 m.p. împreuna cu ceilalti reclamanti, suprafata totala având urmatoarele vecinatati la N – drum satesc, la E – proprietati private (T.Gh., S.N., I.A., C.I. si L.S.), la S – AF C.I. si la V – AF C.I. si pârâtul T.I. .

S-a sustinut ca pârâtul i-a blocat accesul la drumul comun în suprafata de 194,4 m.p., neputându-si exercita prerogativele conferite de dreptul sau de proprietate asupra acestei suprafete de teren, acesta procedând la stabilirea liniei de hotar si ridicarea îngradirii pe aliniamentul vestic în care proprietatile lor se învecineaza.

Reclamanta SC R.SRL a aratat ca detine dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 794 cu urmatoarele vecinatati la N – drum stradal 34,51 m.l., la E – pârâtul T.I.(în locul fostului Agromec SA )69,55 m.l., la S- alee în forma neregulata în lungime de aproximativ 37 m.l. si la V – alee acces comun în lungime de 59,22 m.l. cu reclamantul B.I.si pârâtul T.I..

S-a sustinut ca pârâtul i-a blocat accesul la cele doua alei, pe de o parte în ideea încorporarii în terenul sausi interzicerii accesului acesteia si reclamantului B.I., de la si înspre calea publica, precum si înspre alte utilitati din incinta SCAgromec SA, iar pe de alta parte , contestând aliniamentul laturii estice emitând aceleiasi pretentii ca si în cazul reclamantei SC V.S.SRL.

Reclamanta AF C.I.a învederat ca detine o proprietate ce se învecineaza la nord-est cu pârâtul si reclamanta Primaria Topolog, pârâtul contestând liniile de hotar, mai mult a luat hotarârea de a stabili cu de la sine putere aliniamentul proprietatilor lor.

S-a mai sustinut ca în urma acelorasi manifestari, pârâtul a încercat sa obstacoleze accesul liber în partea vestica si nordica a incintei fostei SC Agromec Topolog SA, prin blocarea artificiala si abuziva a aleilor de acces.

Reclamantul B.I. a aratat ca detine dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 699 cu urmatoarele vecinatati la N – drum exploatare, la E – alee 71,07 (în folosinta comuna cu reclamanta SC R. SRL), alee 37,69 + 10,14 + 26,87 (contestata de pârât), la S – SC Agromec SA (în prezent reclamanta A.I.) si la V – B.I., învederând ca pe latura estica, aleea de acces a fost ocupata, pâna la limita proprietatii sale de catre pârât, mai mult acesta contestând si linia de hotar stabilita prin documentatia cadastrala.

Reclamanta A.M. a aratat ca detine dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 773 , iar la nord se învecineaza cu alea în lungime de 5,39 m.l, aflata la confluenta cu proprietatea reclamantului B..I si pârâtului T.I. pe care, pârâtul încearca sa o încorporeze în proprietatea sa, schimbându-i astfel destinatia, contestând linia de hotar statuata urmare a documentatiei cadastrale, pretinzând existenta unei alte situatii de fapt decât aceea atestata prin titlul de proprietate pe care-l detine aceasta.

Cererea a fost întemeiata în drept pe disp. art. 584 cod civil, art. 1073 si urm. cod civil.

În dovedirea cererii, reclamanta SC V.S.SRL a depus la dosar în copie încheierea nr. 14151/13.12.2005 pronuntata în dosarul nr. CF 303/N/13.12.2005 a OCPI Tulcea, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, planul de amplasare în zona, fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 725, încheierea cu nr. 14150/13.12.2005 pronuntata în dosarul nr. CF 302/N/13.12.2005 a OCPI Tulcea, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, planul de amplasare în zona, fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 727.

Reclamanta Primaria Topolog a depus procesul verbal de licitatie nr. 28/16.06.2008 încheiat de SC Agromec SA în insolventa prin Lichidator judiciar R.N.SPRL Tulcea în dosar nr. 89/2006 JS –MB 131188/2006 (4826/2007 TT.

Reclamanta SC R. SRL Topolog a depus procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri nr. 14877/18.11.2003 încheiat de Ministerul Finantelor Publice – DGFP Tulcea, DMAVS – BÎCV în dosarul de executare nr. 8187207/2003 în baza procesului verbal de licitatie nr. 14615/12.11.2003, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, planul de amplasare în zona, fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 794.

Reclamanta AF C.I. a depus procesul verbal de licitatie nr. 28/16.06.2008 încheiat de SC Agromec SA în insolventa prin Lichidator judiciar R.N. SPRL Tulcea în dosar nr. 89/2006 JS –MB 131188/2006 (4826/2007 TT, procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri nr. 14709/14.11.2003 încheiat de Ministerul Finantelor Publice – DGFP Tulcea, DMAVS – BÎCV în baza procesului verbal de licitatie nr. II 14610/12.11.2003, factura fiscala nr. 4514452 din data de 18.11.2003 de achitare a pretului adjudecarii în suma de 63070000 lei.

Reclamantul B.I. a depus procesul verbal de adjudecare nr. 14699/13.11.2003 pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri materiale, încheiat de Ministerul Finantelor Publice – DGFP Tulcea, DMAVS – BÎCV în dosarul de executare nr. 8187207/2003 încheiat în baza procesului verbal de licitatie nr. II 14612 din data de 12.11.2003, cu documentatie cadastrala avizata la nr. 10940/17.10.2005 de OCPI Tulcea, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 699, sector cadastral T 56 Cc 1522 în evidentele Oficiului Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea sub nr. 10490/17.10.2005.

Reclamanta A.M. a depus procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri nr. 3665/03.02.2005, încheiat de Ministerul Finantelor Publice – DGFP Tulcea, DMAVS – BÎCV încheiat în dosarul de executare nr. 8187207/2004 în baza procesului verbal de licitatie nr. II 10890/16.07.2004, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, fisa corpului de proprietate cu nr. cadastral 773, numar sector cadastral T 59 Cc 1522 în evidentele Oficiului Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea sub nr. 3575/13.04.2006 si ale ANCPI Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea sub nr. 2648/13.04.2006.

La data de 22.09.2010, pârâtul T.I.V. a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea capatului de cerere privind granituirea si respingerea capetelor 2 si 3 de cerere privind respectarea destinatiei portiunilor de teren – cai de acces si ridicarea lucrarilor de îngradire edificate, ca fiind nefondate, cu cheltuieli de judecata.

În fapt a invocat exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant a avocatului pentru reclamantii B.I. si A.M., învederând ca cererea de chemare în judecata a fost semnata de 4 reclamanti, desi exista 6, iar în cazul în care dl.av. G.E. a fost angajat si pentru semnarea cererii de chemare în judecata, este obligat sa prezinte Contractul de asistenta juridica cu semnatura celor doi reclamanti.

Pârâtul a mai invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive fata de reclamanta SC Ret SRL, învederând ca în raport de art. 584 cod civil, orice proprietar poate cere obligarea vecinului sau la granituirea proprietati lipita de a sa, fiind o delimitare prin semne exterioare a proprietatii învecinate, iar granituirea se face numai între proprietarii terenurilor limitrofe, fiind lipsit de calitate procesuala cei care nu au proprietati învecinate.

S-a mai sustinut ca din planul de amplasare în zona întocmit de SC C. SRL prin inginer D.V.S. si din titlurile de proprietate , rezulta ca SC R. SRL nu se învecineaza cu acesta pe nici o latura a proprietatii sale , proprietatea lipita de a sa, fiind proprietatea SC Agromec SA, aceasta având calitate procesuala pasiva pentru delimitarea prin semne exterioare a proprietatilor învecinate.

Pe fondul cauzei, pârâtul a învederat nu se opune capatului 1 de cerere privind granituirea, aratând ca hotarele dintre proprietati nu se pot stabili prin întelegerea amiabila a partilor, fiind de acord ca aceasta sa se faca printr-o hotarâre judecatoreasca .

În ceea ce priveste capatul 2 de cerere, prin care se solicita obligarea pârâtului sa respecte destinatia portiunilor de teren, respectiv aceea de cai de acces, T.I.V. a solicitat respingerea acestuia ca inadmisibil, învederând ca reclamantii solicita de fapt o servitute de trecere ca acces la calea publica de pe terenul proprietatea lor , prin terenul proprietatea sa.

Pârâtul a invocat art. 616-618 cod civil, potrivit carora proprietarul al carui loc este înfundat, care nu are nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu îndatorire de a-l despagubi în proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona – prin loc înfundat întelegându-se acel teren care nu are iesire la calea publica , imposibilitatea absoluta de a iesi la calea publica. În cazul în care locul înfundat are iesire la calea publica, pe un drum impracticabil, dar care poate deveni practicabil cu efectuarea unor cheltuieli – textul nu-si mai gaseste aplicarea.

Pârâtul a mai sustinut ca toti reclamantii au acces la calea publica, fara a fi nevoie sa se solicite exploatarea fondului sau, pe care l-a achizitionat prin participare la licitatiei, cumparând suprafete de teren nu alei cum sustin reclamantii, ocupând aceste terenuri în baza unor titluri de proprietate, astfel: teren în suprafata de 1700 m.p. dobândit prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 231/27.03.2008 de BNP M.A.C., înregistrat la OCPI Tulcea, în baza încheierii nr. 11361/18.04.2008; teren în suprafata de 4700 m.p. dobândit prin procesul verbal de licitatie publica imobiliara nr. 23/23.04.2008 emis de lichidatorul judiciar R.N. SRL Tulcea, înregistrat la OCPI Tulcea, în baza încheierii nr. 15212/13.06.2008; teren în suprafata de 1400 m.p. dobândit prin procesul verbal de adjudecare nr. 24/24.04.2008 emis de lichidatorul judiciar R.N.SRL Tulcea, înregistrat la OCPI Tulcea, în baza încheierii nr. 15207/13.06.2008; teren în suprafata de 1008 m.p. dobândit prin procesul verbal de adjudecare nr. 318/03.11..2008 emis de lichidatorul judiciar R.N.SRL Tulcea .

S-a mai sustinut ca în titlurile de proprietate ale reclamantilor, apar pe schitele cadastrale, terenurile acestora învecinate cu alei, însa SC Agromec SA nu a procedat la lotizarea terenurilor vândute si delimitarea acestora prin alei, a vândut bunuri imobile terenuri, fara a fi grevate de sarcini/ drepturi, cum sunt: uzufruct, uz abitatie, servitute, superficie, ipoteci, privilegii, respectiv libere de oricare alte drepturi/sarcini, unele terenuri având constructii pe ele.

S-a aratat ca lichidarea SC Agromec SA Tulcea a început înca din anul 2003, reclamantii fiind primii care au achizitionat bunuri mobile si imobile, iar în anul 2008, pârâtul a achizitionat terenurile dupa ce a consultat inginerul cadastrist care se ocupa de efectuarea schitelor cadastrale si numai dupa ce a lichidatorul i-a pus la dispozitie lista cu suprafetele de teren care au ramas nevândute si care erau scoase la licitatie.

S-a mai aratat ca reclamantii au cumparat în indiviziune, suprafete de 977 m.p. teren intitulate alei, dar aceste alei nu fac parte din terenurile proprietate exclusiva a pârâtului.

În ceea ce priveste capatul 3 de cerere prin care se solicita obligarea pârâtului sa ridice lucrarile de îngradire edificate pe terenul sau, T.I.V. a solicitat respingerea acestuia ca nefondat, învederând ca, împrejmuirea terenurilor sale a fost începuta numai dupa efectuarea tuturor masuratorilor si a marcarii bornelor de hotar de catre SC Cadastera SRL prin ing. D.C.S. precum si dupa obtinerea de la Primaria Topolog, jud. Tulcea a documentatiei de împrejmuire teren, respectiv certificatul de urbanism nr. 10/1949/02.07.2009, proiectul pentru executie împrejmuire teren, cererea pentru emiterea autorizatiei de construire înregistrata sub nr. 2446/04.08.2009 la Primaria Comunei Topolog, jud. Tulcea, urmând ca autorizatia sa fie eliberata în termen de 29 zile.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiata pe disp art. 115-119 cod pr. civila.

În dovedire, pârâtul a depus certificat de atestare fiscala eliberat de Primaria Topolog, planul de amplasare în zona întocmit de SC Cadastera SRL prin ing. D.C.S., contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 231/27.03.2008 de BNP M.A.C., precum si încheierea nr. 11361/18.04.2008 eliberata de OCPI Tulcea, procesul verbal de licitatie publica imobiliara nr. 23/23.04.2008 emis de lichidatorul judiciar R.N.SRL , precum si încheierea nr. 15212/13.06.2008 emisa de OCPI Tulcea,procesul verbal de adjudecare nr. 24/24.04.2008 emis de lichidatorul judiciar R.N.SRL, precum si încheierea nr. 15207/13.06.2008 emisa de OCPI Tulcea, procesul verbal de adjudecare nr. 318/03.11.2008 emis de lichidatorul judiciar R.N.SRL Tulcea, certificatul de urbanism nr. 10/1949/02.07.2009 emis de Primaria Comunei Topolog, cererea pentru emiterea autorizatiei de construire înregistrata sub nr. 2446/04.08.2009 la Primaria Comunei Topolog, jud. Tulcea.

La data de 01.10.2009, reclamanta A.M. a formulat cerere de renuntare la judecata, învederând ca la momentul semnarii cererii a considerat ca va avea calitatea de martor în sprijinul reclamantului SC V.S.SRL Topolog si nu aceea de reclamant.

În sedinta de judecata din data de 08.10.2009, aparatorul reclamantilor a întregit cererea de chemare în judecata ,chemând în judecata în calitate de pârâti, pe T.M., T.A. si T. C., în cauza fiind acordat un nou termen de judecata pentru îndeplinirea procedurii de citare cu acestia, iar la termenul de judecata din data de 22.10.2010 a solicitat încuviintarea probei cu expertiza având obiectivele – stabilirea liniilor limitrofe fata de toti pârâtii si granituirea proprietatilor partilor conform titlurilor de proprietate.

Instanta a admis proba cu expertiza, iar raportul de expertiza efectuat în cauza de expert Paun Stefan a stabilit ca liniile limitrofe fata de toti pârâtii sunt: 12, 13, 14 – cu reclamantul B.I., cu nr. cadastral 699; 12, 53, 52 – cu reclamanta A.M. cu nr. cadastral 773; 52, 51 – cu reclamanta SC V.S.SRL cu nr. cadastral 727; 51, 50, 55, 45, 44 – cu reclamanta SC V.S. SRL cu nr. cadastral 725; 29, 30, 31, 32, 34 – cu reclamanta Primaria Topolog cu nr. cadastral 1772; 39, 26, 27, 28, 29 – cu reclamanta AF C.I.fara documentatie cadastrala; în punctul 25 – cu reclamanta SC Ret SRL cu numarul cadastral 794.

În urma delimitarii proprietatilor partilor, conform titlurilor de proprietate, au rezultat urmatoarele hotare : între proprietatea reclamantului B.I. si proprietatea pârâtilor, linia de hotar este între punctele 12, 13, 14; între proprietatea reclamantei A.M. si proprietatea pârâtilor, linia de hotar este între punctele 12, 53, 52; între proprietatea reclamantului SC V.S. SRL si proprietatea pârâtilor, linia de hotar este între punctele 52, 51, 50, 55, 45, 44; între proprietatea reclamantei Primaria Topolog si proprietatea pârâtilor, linia de hotar este între punctele 29, 30, 31, 32, 33, 34; între proprietatea reclamantei AF C.I. si proprietatea pârâtilor, linia de hotar este între punctele 39, 26, 27, 28, 29; între proprietatea reclamantei SC R. SRL si proprietatea pârâtilor exista un singur punct comun – pct. 25.

La data de 12.04.2010, reclamantul B.I., a depus cerere de renuntare la judecata, iar la data de 19.04.2010, a fost înregistrata la dosar si cererea de renuntare a Primariei Topolog.

În sedinta de judecata din data de 20.05.2010, aparatorul reclamantilor a depus obiectiuni la raportul de expertiza, aratând ca expertul topograf a înteles sa traseze limitele proprietatilor concluzionând într-un mod cu totul diferit fata de realitatea evidenta a amplasamentelor, cu toate ca obiectivele stabilite prin intermediul instantei, erau reprezentate în primul rând de stabilirea liniilor limitrofe fata de toate partile cauzei, expertul întelegând sa stabileasca repere topografice artificiale nereale, conditii în care nu a trasat varianta reala a liniilor de hotar dintre proprietatile lor, raportat atât la titlurile acestora de proprietate cât si la situatia existenta pe teren.

S-a sustinut ca expertul topograf nu a întocmit o schita conforma cu realitatea, el întelegând în mod vadit tendentios sa evite identificarea zonelor de acces constituite în adevarate strazi pietruite cu o latime variind de la 4 m la 5 m, cai de acces care de altfel reprezinta si zone de delimitare a proprietatilor lor, exemplificativa fiind disparitia brusca a acestor cai de comunicare din schitele expertului topograf în zona centrala de confluenta a proprietatilor lor.

S-a mai sustinut ca expertul topograf în mod laconic, lapidar stipuleaza la un anumit moment dat faptul ca o parte din suprafetele ce reprezinta ca, drumuri de acces, a fost ocupata nu arata efectiv pe schita de plan care sunt suprafetele respective, marimea acestora si peroanele ce le ocupa în prezent.

Reclamantii au sustinut ca omisiunile expertului, în realitate, sunt reprezentate de urmatoarele cai de acces:

– calea de acces pe o latime de aprox. 5 m si pe o lungime de aprox. 60 m ce separa pe de o parte proprietatile identificate prin numerele cadastrale urmatoare: 725, 1278, 1392, iar pe de cealalta parte, proprietatile cu numerele cadastrale: 1396, 794;

– calea de acces aferenta proprietatilor cu numerele cadastrale 699, 773, 1392;

– calea de acces aferenta proprietatilor cu numerele cadastrale 1396 si 1772.

S-a aratat ca toate aceste cai de acces, prin natura si destinatia lor, de utilitate publica, pe care înteleg sa o indice si care nu se regasesc nici în observatiile raportului de expertiza si nici în schita terenului întocmit de expertul topograf, amplasat în loc. Topolog, jud. Tulcea , sunt reprezentate în concret de „drumuri” pietruite ce au fost si au reprezentat cai de exploatarea diferitelor corpuri din vechiul complex agricol, mai exact SC Agromec SA Topolog.

Interesul clarificarii acestor aspecte invocate prin obiectiunea formulata, consta în aceea ca aceste cai de acces ce reprezinta în titlurile reclamantilor de proprietate vecinatati, sunt utilizate de zeci de ani, fiecare în parte reprezentând drumuri cu întinderi pe distante diferite, dar cu latimi de 4-5 m, ele traversând proprietatile lor dintr-o parte în alta pe relatia N-S si E-V, aceste cai reprezentând cai de acces afectate circulatiei publice si unei cât mai optime , eficiente exploatari a proprietatilor arondate.

S-a apreciat ca expertul trebuia sa efectueze si o varianta alternativa de granituire a proprietatilor având în vedere faptul ca în unele titluri de proprietate apar aceste cai de acces si în altele nu mai apar desi ele exista fizic si în prezent, în aceasta varianta s-ar fi clarificat situatia acestora si acolo unde era cazul, iar partile apreciau ca oportuna, se puteau formula actiuni în revendicare pe baza titlurilor de proprietate.

În raspunsul la obiectiunile formulate, expertul a aratat ca schita a fost întocmita conform actelor de proprietate a fiecarei parti existente la doar, ca obiectivele initiale ale expertizei nu au fost sa se faca granituire tinând cont de situatia existenta la fata locului ci de actele de proprietate, iar evitarea zonelor de acces din zona confluenta nu a fost facuta tendentios ci a fost facuta în functie de actele de proprietate si documentatiile cadastrale existente (procesul verbal de adjudecare nr. 24/24.04.2008 pentru suprafata de teren cu numarul cadastral 1392 si procesul verbal de adjudecare nr. 318/03.11.2008 pentru suprafata de teren cu numarul cadastral 1977).

Calea de acces pe o latime de aprox. 5 m si pe o lungime de aprox. 60 m ce separa pe de o parte proprietatile identificate prin numerele cadastrale urmatoare: 725, 1278, 1392, iar pe de cealalta parte, proprietatile cu numerele cadastrale: 1396, 794, a fost adjudecata de pârâti prin procesul verbal de adjudecare nr. 318/03.11.2008 conform documentatiei cadastrale cu nr. 1977 si înscris în cartea funciara nr. 1611/N, proprietatile cu numerele cadastrale 1278, 1392 si 1396 apartinând tot pârâtilor, proprietatea cu numarul cadastral 794 proprietatea reclamantei SC R. SRL având iesire la calea de acces prin punctele : 44, 60, 59, 58, 57, 56, proprietatea cu numarul cadastral 725 proprietatea reclamantei SC V.S.SRL având calea de acces si drum prin punctele: 40, 60, 59, 58, 57, 56, iar stabilirea caii de acces , asa cum se solicita prin obiectiunea formulata, implica diminuarea suprafetei de teren din proprietatea pârâtilor.

Calea de acces aferenta proprietatilor cu numele cadastrale 699, 773, 1392, proprietatile reclamantilor B.I., A.M. si respectiv proprietatea pârâtilor este urmatoarea: pentru proprietatea cu numarul cadastral 699 – prin punctele 7 – 17 – drum comunal si prin punctele 14, 15, 16, 17 – cale acces; pentru proprietatea cu numarul cadastral 773 – prin punctele 65 – 62 – cale acces; pentru proprietatea cu numarul cadastral 1392 – prin punctele 14 – 48 – cale acces.

Calea de acces aferenta proprietatilor cu numele cadastrale 1396, 1772, proprietatile pârâtilor, respectiv a reclamantei Primaria Comunei Topolog este urmatoarea: pentru proprietatea cu numarul cadastral 1772 – prin punctele 68 – 69 – drum comunal si prin punctele 34 – 66 – cale acces; pentru proprietatea cu numarul cadastral 1396 – prin punctele 38 – 69 – drum comunal.

Expertul a mai aratat ca trebuia sa se efectueze si o alta varianta de granituire a proprietatilor partilor , având în vedere faptul ca în unele titluri de proprietate apar aceste cai de acces si în altele nu mai apar desi ele exista fizic si în prezent, iar o alta varianta de granituire ar fi fost posibila numai în cazul în care pe suprafetele acestor cai de acces nu ar fi existat acte de proprietate sau daca ar fi existat acte de proprietate pe o suprafata mai mica decât cea rezultata în urma masuratorilor, precizând ca , la fata locului, caile de acces despre care se face vorbire , au fost împrejmuite partial de catre pârâti, care sunt proprietarii acestora.

Fata de raspunsul la obiectiuni susmentionat nici reclamantii si nici pârâtii nu an mai formulat alte obiectiuni si nici nu au solicitat o contraexpertiza , per a contrario au fost de acord cu acest raspuns.

La data de 27.07.2010 reclamantul C.I.a depus cerere de renuntare la judecata.

În sedinta de judecata din data de 09 septembrie 2010 aparatorul reclamantilor a solicitat introducerea în cauza a minorilor T.C. si T.A.I., urmare a faptului ca pârâtul T.I.V. , tatal acestora a decedat la data de 21.06.2010, în cauza fiind numita curator I.X., cu mandatul de a sustine interesele minorilor T.A.I. si T.C.M., cu decizia nr. 408/05.10.2010.

Potrivit art. 584 cod civil, orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa; cheltuielile granituirii se vor face pe jumatate.

Fata de dispozitiile legale suscitate si tinând cont de probatoriul administrat în cauza , în speta raportul de expertiza tehnica P.S. precum si raspunsul la obiectiuni la acest raport, instanta constata ca actiunea reclamantilor, asa cum a fost precizata, este întemeiata în parte, pentru urmatoarele motive: raportul de expertiza tehnica care a avut ca obiective stabilirea liniilor limitrofe fata de toti pârâtii si granituirea proprietatilor partilor conform titlurilor de proprietate a relevat faptul ca liniile limitrofe fata de toti pârâtii sunt, 52, 51 pentru SC V.S. SRL cu nr. cadastral 727 si 51, 50, 55, 45, 44 pentru acelasi reclamant, cu nr. cadastral 725, iar pentru SC R. SRL numar cadastral 794, linia limitrofa este în punctul 25.

Pe cale de consecinta instanta va admite în parte actiunea si va dispune granituirea suprafetelor de teren având numar cadastral 725 si 727, proprietatea reclamantei SC V.SRL Topolog si a suprafetelor de teren proprietatea pârâtilor pe linia determinata si individualizata în schita plan anexa la raportul de expertiza tehnica, Paun Stefan , între punctele 52, 51, 50, 55, 45, 44.

În raport de disp. art. 584 cod civil orice proprietar poate cere obligarea vecinului sau la granituirea proprietatii lipita de a sa , granituirea facându-se numai între proprietarii terenurilor limitrofe, instanta va respinge actiunea fata de reclamantul SC R. SRL Topolog, întrucât terenul proprietatea acestei reclamante, nr. cadastral 724 nu se învecineaza cu terenul proprietate a pârâtilor, are un singur punct comun., punctul 25, asa cum rezulta din schita plan anexa la raportul de expertiza efectuat în cauza.

Reclamantii au solicitat prin cererea introductiva sa fie obligati pârâtii sa respecte caile de acces , afectate circulatiei publice asa cum au fost identificate în continutul titlurilor lor de proprietate.

Prin raspunsul la obiectiuni, se precizeaza ca schita a fost întocmita conform actelor de proprietate a fiecarei parti, acte existente la dosar, iar granituirea a fost solicitata a se face în functie de actele de proprietate a fiecarei parti, expertul concluzionând ca pe aceste cai de acces exista acte de proprietate , pârâtii fiind proprietarii acestora.

În atare situatie, instanta urmeaza a respinge acest capat de cerere privitor la respectarea destinatiilor portiunilor de teren, aceea de cai de acces .

S-a mai solicitat prin cererea introductiva ca pârâtii sa fie obligati sa –si ridice lucrarile de îngradire edificate pe aceste cai de acces, ori sa fie ei autorizati sa execute lucrarile pe cheltuiala pârâtilor.

Având în vedere ca instanta a respins capatul de cerere privitor la respectarea destinatiilor portiunilor de teren, aceea de cai de acces, pe cale de consecinta va respinge si capatul de cerere subsecvent privitor la obligarea pârâtilor de a-si ridica lucrarile de îngradire edificate pe aceste cai de acces.

Tinând cont ca , la date diferite , reclamantii Primaria Comunei Topolog, AF C.I.., B.I.si A.M. au facut cerere de renuntare la actiune , instanta urmeaza a lua act de renuntarea acestora la judecata prezentei cauze.

Fata de disp. art. 274 c.pr.civila si art. 584 cod civil, instanta urmeaza a obliga pârâtii la plata sumei de 1067 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanti, suma compusa din 700 lei onorariu avocat, 300 lei reprezentând ˝ din valoarea onorariului de expert tinând cont ca expertiza profita ambelor parti, 57 lei taxa de timbru calculata la valoarea de 633,39 lei si 10 lei taxa timbru reprezentând ˝ din valoarea taxei de timbru pentru granituire.

Etichete: