Top

Granituire

SENTINŢA CIVILĂ NR. 971

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr.2474/05.05.2005, reclamaţii .. Neculae şi … Mirela au chemat în judecată pe pârâtul .. Ion pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se stabilească linia de hotar care desparte proprietăţile lor cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamanţii au arătat că sunt proprietarii terenului situat în extravilanul municipiului Tulcea tarla 67, parcela 2005, în suprafaţă totală de 3002,56 metri pătraţi dobândite prin contractele de vânzare-cumpărare autentificate la BNP Gâlcă sub nr.289/13.02.2006 şi 290/13.02.2006 şi în partea de nord a proprietăţii se învecinează cu pârâtul Nicola Ion.

S-a mai arătat că între terenul reclamanţilor şi terenul pârâtului nu există o linie de hotar fixată prin semne externe şi vizibile, motiv care a generat neînţelegeri.

Au mai precizat reclamanţii că în cursul lunii aprilie 2006, în prezenţa pârâtului au trasat o linie de hotar, ulterior construind un gard din stuf lung de circa 86 metri liniari, prins pe şpalieri de beton prevăzut cu mai multe rânduri de sârmă, însă în data de 04 mai 2006, pârâtul împreună cu o altă persoană a distrus acest gard, dărmând-ul susţinând că gardul nu ar fi fost construit pe linia de hotar despărţitoare.

În drept reclamanţii au invocat dispoziţiile art. 584 Cod civil.

În dovedirea acţiunii reclamanţii au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Pârâtul .. Ion. Legal citat a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

În data de 06 noiembrie 2006, intervenienţii … Ion şi … Niculina au formulat cerere de intervenţie în nume propriu şi în interesul reclamanţilor … Neculae şi … Mirela.

Prin această cerere intervenienţii au solicitat să se dispună grăniţuirea dintre suprafeţele de teren ce fac obiectul loturilor 2 şi 3, proprietatea lor redat în planul de situaţie anexă a actului de donaţie nr.7371/24.08.1995şi titlu de proprietate nr.94627/25.04.2005 şi partea de o pătrime din suprafaţa de teren ce face obiectul lotului 1. proprietatea pârâtului … Ion redată în acelaşi plan de situaţie ţinându-se cont că acest lot 1 a fost împărţit în 4 părţi egale între … Paraschiva ( fost soţie a lui … Ion), Alexandru Domnica, Mlăjeru Eugenia, Tarara Petre şi că în urma vânzărilor de către ei, intervenienţii către soţii … în baza actelor de vânzare-cumpărare nr.289 şi nr.290/13.12.2006 au mai rămas în proprietate cu câte o diferenţă de teren pe care au înţeles să le dea fără acte în folosinţă familie Dănilă.

S-a mai solicitat grăniţuirea dintre suprafeţele de teren ce fac obiectul loturilor 2 şi 3, redate în planul de situaţie anexă a actului de donaţie nr.7371/24.08.1995 şi titlul de proprietate nr.94627/25.04.2005 şi suprafaţa de teren ce face obiectul lotului 1 proprietatea numitului … Ilie din Tulcea, str. …nr.17, jud. Tulcea, redată în schiţa anexă titlului de proprietate 23067/22.06.1996 şi actului de partaj voluntar nr.150205/1996.

În motivare intervenienţii au arătat că în fapt numitul Bilencu Andrei a devenit beneficiarul unei suprafeţe de 1 ha teren situat în extravilanul municipiului Tulcea, individualizat în titlul de proprietate 32182/23.03.1994.

Prin actul de donaţie nr.7371/24.08.1995 se arată că numitul Bilencu Andrei şi-a păstrat 2000 mp teren din suprafaţa totală de 1 ha restul din această suprafaţă de teren respectiv 8000 mp., l-a donat parţial numiţilor Ivanov Ioana şi Axentiev Maria, delimitat conform schiţei anexe 3, precum şi parţial numitei Tarara Parasca.

Se mai arată că întrucât titlul de proprietate nr.32182/23.03.1994 nu corespunde sub aspectul înscrierii corecte a parcelelor şi tarlalelor în locul acestuia s-a eliberat un alt titlu de proprietate respectiv cel cu nr.94627/25.04.2005, drept urmare ulterior acestui moment la actul de donaţie nr.7371/24.08.1995, s-a întocmit o altă schiţă plan de situaţie în privinţa redării suprafeţelor de teren loturile 1,2 şi3 donate numitei Tarara Parasca ( lot 1) şi intervenienţilor … Ion ( lot 2) şi … Niculina ( LOT 3). Se mai susţine că lotul nr.1 ce a fost dobat numitei Tarara Parasca a fost împărţit ulterior în 4 părţi egale numiţilor Nicola Ion, Alexandru Domnica, Mlăjeru Eugenia şi Tarara Petre astfel încât parte de ? din lotul 1 se învecinează la limita de sud parţial cu proprietatea lotului 2 … Ion, acest prelungindu-se în linie dreaptă cu gardul despărţitor dintre lotul 2 … Ion şi proprietatea Ceamurni Nicu iar latura de este al părţilor cuvenit din lotul 1 lui … Ion, Alexandru Domnica, Mlăjeru Eugenia şi Tarara Petre cade perpendicular pe colţul gardului ce se întinde parţial de-a lungul graniţei dintre lotul 2 şi proprietatea Ceamurni Nicu.

Se mai arată că prin contractele de vânzare-cumpărare 289 şi 290/ 13.02.2006, ei intervenienţii din prezenta acţiune au vândut câte o parte din teren soţilor … Neculae şi … Mirela, dar au mai rămas cu câte o diferenţă de teren în proprietate, pe care au înţeles să le dea fără acte în folosinţă acestei familii. Se mai arată că în partea de sud al lotului 3 (proprietatea intervenientei … Niculina) astfel cum este delimitat în planul de situaţie anexat actului de donaţie se învecinează cu suprafaţa de teren lot 1, proprietatea Nicolau Ilie lot redat în schiţa anexă la titlul de proprietate nr. 23067/22.06.1996 şi la actul de donaţie nr.1502/03.03.1996.

S-au depus de către intervenientei la dosar în apărare înscrisuri.

La termenul de judecată din data de 13 decembrie 2006, intervenientul … Ion a renunţat la judecată, instanţa luând act de renunţarea sa.

La termenul din data de 06 noiembrie 2006, intervenientul … Ilie a formulat cerere de intervenţie în nume propriu solicitând să se dispună grăniţuirea dintre suprafaţa de 2754 mp teren ce face obiectul lotului 1 proprietatea lui şi suprafeţele de teren aferente lotului 2 şi 3 redate în planul de situaţie actului de donaţie nr.7371/24.08.1995 şi titlului de proprietate nr.94627/25.04.2005.

În motivare intervenientul a arătat că prin modul în care s-a întocmit schiţa anexă la raportul de expertiză întocmit în cauză şi prin modul prin care s-a propus linia despărţitoare dintre cei implicaţi în proces şi linia despărţitoare dintre proprietate soţilor — şi proprietatea lui, reclamanţii … Neculae şi … Mirela urmează să intre ilegal pe proprietatea lui de teren.

Prin Sentinţa civilă 1600/2007 pronunţată de Judecătoria Tulcea instanţa a admis cererea principală şi a dispus grăniţuirea proprietăţilor reclamanţilor … Neculae şi … Maria şi pârâtului … Ion de-a lungul liniei roşii trasată între loturile 2 şi 4 conform raportului de expertiză tehnică- expert Sârbu Cristina, întocmit în cauză.

A fost respinsă cererea de intervenţie în nume propriu şi în interesul reclamanţilor formulată de intervenienta … Niculina, ca nefondată, s-a admis cererea de intervenţie în nume propriu formulată de intervenientul … Ilie s-a dispus grăniţuirea proprietăţilor intervenientului … Ilie şi reclamanţilor … Neculae şi … Mirela de-a lungul liniei roşii trasată între loturile 1 şi 3 conform raportului de expertiză tehnică- expert Sârbu Cristina, întocmit în cauză.

Totodată a fost obligat pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 529,825 RON cu titlu de cheltuieli de judecată iar intervenienta .. Niculina să plătească reclamanţilor suma de 529,825 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

A fost obligat intervenientul … Ilie să plătească reclamanţilor suma de 529,825 RON cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamaţii … Neculae şi … Mirela, iar prin decizia civilă nr.187 /2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea, s-a admis apelul, s-a desfiinţat hotărârea atacat şi s-a trimis cauza spre rejudecare instanţei de fond, Judecătoria Tulcea.

S-a reţinut de către Tribunal că judecătorul fondului nu a respectat principiul egalităţii armelor respectiv nu a tratat părţile în mod egal pe tot parcursul procesului, avantajând pârâtul-intimat .. Ion în raport cu reclamanţii apelanţi.

A reţinut instanţa de apel că stabilirea liniei de hotar trebuie făcută în funcţie de hotarul existent la momentul dobândirii terenului de către reclamanţii apelanţi, potrivit schiţelor anexă, celor 2 contracte de vânzare-cumpărare şi schiţei anexă de la actul de donaţie şi în funcţie de întinderea diferenţei de teren dintre întinderea reală a terenului din aceste schiţe şi întinderea strictă a suprafeţelor de teren indicate în cuprinsul celor două contracte de vânzare cumpărare, operaţiune ce conduce de fapt la crearea unei noi linii de hotar trecându-se din domeniul grăniţuirii în domeniu revendicării.

S-a mai reţinut că instanţa s-a pronunţat numai în contradictoriu cu pârâtul … Ion în condiţiile în care acesta este titularul dreptului de proprietatea asupra suprafeţei de teren de 600 mp, împreună cu soţia sa …. Parschiva.

În fond după casare pe rolul Judecătoriei Tulcea s-a format dosarul nr.1697/327/2008( număr în format vechi 2472/2006).

Analizând cauza în raport cu probele administrate instanţa reţine următoarele:

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.289/13.02.2006, reclamaţii … Neculae şi … Mirela au devenit titularii dreptului de proprietate asupra terenului situat în extravilanul municipiului Tulcea, jud. Tulcea în suprafaţă totală de 1501,01 mp, prin cumpărare de la … Ion.

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.290/13.02.2006, reclamanţii … Neculae şi … Mirela au devenit titularii dreptului de proprietate asupra terenului situat în extravilanul municipiului Tulcea, jud. Tulcea în suprafaţă totală de 1501,55 mp., prin cumpărare de la intervenienta … Niculina.

Se mai reţine că pârâtul … Ion împreună cu soţia sa … Paraschiva a devenit titularul dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 600 mp, conform actului de donaţie autentificat sub nr.2016/10.09.1998.

Potrivit actului de partaj voluntar autentificat sub nr,1502/05.03.1996 intervenientului … Ilie, i-a revenit în proprietate suprafaţa de 2754 mp, teren extravilan după ce anterior i se reconstituise dreptul de proprietate conform titlului de proprietate nr..23067/22.06.1993.

Potrivit raportului de expertiză topografică efectuat în cauză de expert Gabrielescu Petruţa ( filele 106 şi următoarele), comparând situaţia din teren cu schiţa anexă la actul de donaţie nr.2016 din 10.09.1998 şi cu schiţa cadastrală nr.5739/1/2, a rezultat că cele două schiţe sunt greşite pentru următoarele considerente: în schiţa anexă la actul de donaţie vecinătatea din parte de este a terenului ce a făcut obiectul donaţiei este o linie parcelară, latura învecinată cu Cabuz Ion pe direcţia Est- vest fiind de 41 metri liniari.

A mai reţinut expertul că în documentaţia cadastrală nr.5739/1/2, recepţionată de OCPI Tulcea, vecinătatea de set a terenului proprietatea … Ion şi Parachiva este Ceamurni Nicu, latură învecinată cu Cabuz Ion pe direcţia este-vest fiind tot de 41 metri liniari.

În realitate vecinul din parte de est al proprietăţii este Ceamurni Nicu iar latura de sud la vecinătate cu Cabuz Ion ( în prezent … Neculae) este de 64,84 metri liniari iar în partea de nord este de 65,17 metri liniari.

A concluzionat experta că suprafaţa de 190 mp( poligonul 8-11-10-9) face parte din proprietatea Nicola întrucât pe teren se poate vedea clar limita dintre proprietatea Nicola şi proprietatea Alexandru Domnica, terenul deţinut de numitul Nicola Ion fiind plantata cu viţă de vie şi livadă, în timp ce terenul deţinut de Alexandru Domnica este teren arabil, iar terenul numitului Nicola Ion este împrejmuit pe limita vestică prin gard de stuf, în timp ce proprietatea Alexandru Domnica este împrejmuită cu gard de sârmă ghimpată, laturile de este şi de vest ale proprietăţii Nicola având dimensiuni de 15,11 metri şi respectiv 15,07 metri.

S-a mai reţinut că suprafaţa deţinută faptic de către reclamanţi este de 4203 mp, 1203 mp mai mult decât deţine în baza celor două contracte de vânzare cumpărare ( 3002,56 mp având ca vecini în partea de sud Nicola Ilie, în partea de nord Ceamurni Nicu şi Nicola Ion, în partea de est- drum de exploatare şi în partea de vest- drum de exploatare).

Potrivit expertizei linia de hotar dintre proprietatea reclamaţilor şi a pârâţilor Nicola Ion şi Nicola Paraschiva se află de-a lungul liniei portocalii trasat între punctele 5-6-7, iar limita de hotar dintre proprietatea intervenientului … Ilie şi reclamanţi este de-a lungul liniei portocalii trasat între punctele 1-2.

Potrivit art.584 C civ., orice proprietar poate îndatora pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipite cu a sa; cheltuielile grăniţuirii se vor face pe jumătate.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite cererea principală privind pe reclamanţii …Neculae şi … Mirela in contradictoriu cu pârâţii … Ion şi … Paraschiva, urmând a dispune grăniţuirea proprietăţii reclamanţilor … Neculae şi … Mirela şi a pârâţilor … Ion şi … Paraschiva de-a lungul liniei portocalii trasată între punctele 5-6-7 conform raportului de expertiză efectuat de expert Gabrielescu Petruţa.

Va respinge cererea de intervenţie în nume propriu şi în interesul reclamanţilor formulată de intervenienta … Niculina ca nefondată, întrucât intervenienta … Niculina a înstrăinat suprafaţa de teren pe care a avut-o în proprietate reclamanţi,lor din prezenta cauză, iar susţinerile sale potrivit cărora i-a mai rămas în proprietate o anumită suprafaţă de teren pe care ar fi dat-o în folosinţă reclamanţilor nu pot fi primite în condiţiile în care iniţial potrivit actului de donaţie nr.7371/24.08.1995, intervenienta devenise proprietara suprafeţei de 1500 mp teren, suprafaţă pe care ulterior a înstrăinat-o reclamanţilor. Nu în ultimul rând această suprafaţă de teren nu se învecina cu suprafaţa deţinută de pârâţi.

Va fi admisă cererea de intervenţie in nume propriu formulată de intervenientul … Ilie, urmând a dispune grăniţuirea proprietăţilor intervenientului … Ilie şi reclamanţilor .. Neculae şi .. Mirela de-a lungul liniei portocalii trasată intre punctele 1-2 conform raportului de expertiză efectuat de expert Gabrielescu Petruta.

Vor fi obligaţi pârâtii … Ion şi … Paraschiva să plătească reclamanţilor suma de 529,825 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Urmează a obliga pe intervenienta … Niculina să plătească reclamanţilor suma de 1534,91 lei reprezentând cheltuieli de judecată şi pe intervenientul … Ilie să plătească reclamanţilor suma de 1032,37 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Etichete: