Top

Granituire

Domeniu: granituire

Tip:sentinta

Nr/data:1343/10.11.2010

Autor :Judecatoria Adjud

Prin cererea înregistrată sub nr.2508/17372009 reclamantul V. O. a chemat in judecata pe pârâţii V. A, s.a , pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţata , să se dispună:

(1) obligarea pârâţilor sa-i lase in deplina proprietate şi liniştita posesie suprafaţa de 975 mp. teren situat in extravilan sat Rugineşti T67 Pc 1410, teren ce i-a fost atribuit prin sentinţa civila nr. 20/1995 a Judecătoriei Panciu astfel cum a fost îndreptată prin încheierea de îndreptare a erorii materiale din 23.02. 2009;

(2) grăniţuirea terenului proprietatea mea astfel cum a fost identificat la pct.(1), de terenul proprietatea pârâţilor;

(3) grăniţuirea terenului proprietatea mea in suprafaţa de 2.775 mp. situat in extravilanul sat Rugineşti, la pct. 2 LAN 3 Domnesti” T. 197 Pc. 2280 de terenul proprietatea pârâţilor ;

(4) grăniţuirea terenului proprietatea mea in suprafaţa de 959 mp. situat in extravilanul satului Ruginesti la pct.”Vatra Sat „ T. 55 pc. 1055 de terenul proprietatea paratilor.

In motivarea actiunii s-a arătat ca prin Sen tinta Civila nr. 20/1995 pronunţată de Judecătoria Panciu in dos. nr. 4785/1993 s-a dispus partajarea averii ramase de pe urma def. V. N., atribuindu-se in indiviziune lui V. O., s.a lotul 4. din raportul de expertiza. Dispozitivul acestei sentinţe a fost îndreptat prin Încheierea de îndreptare eroare materială din 23.02.2009 prin care s-a corectat eroarea strecurata in acest dispozitiv dispunându-se a se trece in mod corect în hotărâre că : ”se atribuie fiecărui pârât (s.a) conform lotului 4 din expertiza cate : 0,2775 ha. La pct. „Lan Domneşti 3”, 0,975 ha. La pct. „Stanca”, ….. 0,0959 ha. teren situat in pct. „Vatra Sat…….” Reclamantul a mai arătat ca întrucât la data efectuării expertizei in dos. nr. 4785/1993 nu s-a efectuat si o schiţa anexa la raportul de expertiza, aceste terenuri nu au putut fi delimitate in mod exact de către parţi, neexistând limite de hotar intre porţiunile de teren ce i-au fost atribuite fiecăruia, porţiuni care fac parte din acelaşi trup de teren; de aceea si executorul judecătoresc a refuzat sa pună părţile in posesie neavând schiţa pe baza căreia sa efectueze măsurătoarea. Mai mult de atât profitând de aceasta lacună a hotărârii judecătoreşti, pârâţii din prezenta cauză au ocupat si folosit terenul ce i-a fost atribuit la pct. „Stanca” in suprafaţa de 0,0975 ha , refuzând sa îl lase sa-şi folosească terenul. Pentru aceste motive a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulata.

In drept a invocat art. 480, art. 584 Cod civil.

In dovedire a solicitat proba cu înscrisuri, martori, expertiza, interogatoriu.

Raportat la natura dreptului de proprietate al reclamantului aşa cum este acesta concretizat în titlul său de proprietate, respectiv sentinţa civilă nr.20/1995 pronunţată de Judecătoria Panciu aşa cum a fost îndreptată prin încheierea de şedinţă din 23.02.2009 instanţa a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

În patrimoniul titularului , dreptul de proprietate se manifestă după caz fie ca un drept pur şi simplu, fie ca un drept afectat de modalităţi. Dreptul de proprietate prin natura sa este un drept pur şi simplu , având ca titular o singură persoană care deţine şi exercită prerogativele acestuia , exclusiv , deplin, sigur şi ireversibil şi care dobândeşte întreaga utilitate a bunului obiect. Este însă posibil ca , în anumite împrejurări , atributele dreptului de proprietate să aparţină mai multor titulari concurenţi , ţinuţi să le exercite în respectul drepturilor celorlalţi . În această ipoteză ne aflăm şi în prezenta cauză , reclamantul şi pârâţii nefiind titularii unor drepturi de proprietate pure şi simple asupra suprafeţelor de 975 mp., 2775 mp. şi respectiv 959 mp. arătate de reclamant in acţiune şi atribuite prin sentinţa civilă nr.20/1995 pronunţată de Judecătoria Panciu aşa cum a fost îndreptată prin încheierea de şedinţă din 23.02.2009 , respectiv pct. 4 din dispozitivul sentinţei, deoarece în niciuna din aceste hotărâri nu s-a identificat măcar cu vecinătăţi poziţionarea terenurilor ce s-ar fi cuvenit fiecăreia dintre părţi în punctele arătate in dispozitivul hotărârii. Astfel dacă prin sentinţa civilă nr.20/1995 la pct. 4 se stabilea că se atribuie in indiviziune părţilor din prezenta cauză terenurile arătate mai sus, deci modalitatea dreptului de proprietate era clar stabilită, respectiv proprietate comună, prin încheierea de şedinţă din 23.02.2009 care practic completează dispozitivul sentinţei civile nr.20/1995 nu se schimbă natura dreptului de proprietate deoarece se arată doar că se atribuie … câte : 975 mp., 2775 mp. şi respectiv 959 mp fiecăruia dintre părţi, dar fără a se identifica aceste suprafeţe in cadrul fiecărui punct, respectiv să se arate vecinătăţile sau să se precizeze măcar că terenurile cuvenite reclamantului s-ar afla in marginea din Nord sau Sud sau Est sau Vest a suprafeţelor din punctele arătate in pct.4 dispozitiv ; de altfel nici nu s-ar fi putut arăta având in vedere că în raportul de expertiză tehnică topo nu au fost identificate aceste loturi. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în sentinţa civilă nr. 23/17.01.2006 a Judecătoriei Adjud pronunţată în dosarul nr. 190/2003(f.251) unde , datorită erorii strecurate in dispozitivul sentinţei civile nr.20/1995, s-a dispus doar asupra doar a unui sfert din terenurile atribuite părţilor la pct. din sentinţei civile nr.20/1995 , dar s-a atribuit tot câte o suprafaţă de teren părţilor şi tot fără a se identifica aceste suprafeţe in cadrul fiecărui punct („Lan Domneşti 3”, „Stanca”, „Vatra Sat”) .

Faţă de cele arătate mai sus , având în vedere că niciuna dintre părţile prezentei cauze nu este titularul exclusiv asupra unei părţi materiale din terenurile situate în punctele „Lan Domneşti 3”, „Stanca”, „Vatra Sat” ce fac obiectul judecăţii , nici cererile pentru grăniţuire şi nici cea pentru revendicare nu pot fi exercitate de către reclamant împotriva pârâţilor , dreptul său nefiind unul individual şi exclusiv, motiv pentru care instanţa urmează a admite excepţia inadmisibilităţii şi a respinge acţiunea ca atare.

Având în vedere că faţă de admiterea excepţiei nu mai este necesară în cauză administrarea probei cu expertiză tehnică topo , instanţa va dispune restituirea onorariului de expert in suma de 500 lei achitat de reclamant cu chitanţa nr. 1701292/1 din 31.05.2010 emisă de CEC Bank .

Etichete: