Top

Proces-verbal de contravenţie legal întocmit. Plîngere respinsă întrucît petentul nu a reusit să combată probele certe de vinovăţie prezentate de intimat, contractul de vînzare-cumpărare a autoturismului neîntrunind condiţiile de opozabilitate

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.03.2009 sub nr. 1089/330/2009 petentul I. R. A. a solicitat anularea procesului-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0090744 – 2, încheiat la data de 23.02.2009 de către agentul constatator Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, ca fiind nelegal şi netemeinic întocmit.

În motivarea plângerii, contestatorul a arătat că la data de 06.09.2008 a vândut autoturismul marca Dacia 1304 către numitul D. L. In dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat la data de 06.09.2008, procesul verbal de contravenţie nr. 0090744 – 2/23.02.2009.

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 0090744 – 2 încheiat la data de 23.02.2009 de către agentul constatator Inspectoratul de Poliţie al Judeţului, petentul a fost sancţionat cu amendă de 100 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 121 alin. 1 din RAOUG şi sancţionată potrivit dispoziţiilor art. 99 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, întrucât, la data de 24.09.2008, în jurul orei 14.59, a condus autoturismul, în localitate, cu viteza de 63 km/h înregistrată de aparatul tip Gatso DRCS 0322, mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

Verificând, potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută, dintre cele prevăzute de art. 17 din OG 2/2001, ce ar putea fi invocate din oficiu.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că potrivit jurisprudenţei CEDO (Cauza Anghel c. României), deşi necalificată în dreptul nostru intern ca fiind de natură penală, procedura contravenţională este subsumată noţiunii de „acuzaţie în materie penală”, având în vedere câmpul general de aplicare al normei şi preeminenţa caracterului represiv al sancţiunii contravenţionale.

Din acest punct de vedere se impune în mod necesar respectarea garanţiilor specifice, prevăzute de art. 6 paragr. 2 şi 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, între care şi prezumţia de nevinovăţie.

În acest sens, instanţa reţine că intimatul a făcut dovada deplină a săvârşirii de către petent a contravenţiei reţinute în sarcina sa, împrejurare care reiese din fotografia evenimentului rutier depusă la dosarul cauzei, înregistrarea fiind efectuată cu un aparat pentru care exista verificarea metrologică, aşa cum reiese din buletinul de verificare metrologică nr. 0104973/19.06.2008. Astfel, instanţa apreciază că, în cauza de faţă, intimatul a răsturnat prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază petentul, prin prezentarea de probe certe de vinovăţie.

Instanţa reţine că, deşi petentul a făcut vorbire despre un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect autoturismul menţionat, înscrisurile depuse de acesta la dosar nu respectă condiţiile de opozabilitate a datei faţă de terţi, astfel cum sunt prevăzute de art. 1182 C.civ.

Contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehicul folosit nu este de natură a duce la răsturnarea prezumţiei de temeinicie de care beneficiază procesul-verbal de contravenţie, întrucât, nedobândind dată certă într-una dintre cele patru modalităţi prev. de art. 1182 C.civ, este inopozabil faţă de terţi, producând efecte numai între părţile contractante, conform principiului general res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest (principiul relativităţii efectelor actului juridic, în sensul că actul juridic civil produce efecte numai faţă de autorul sau, după caz, autorii săi, fără a putea să profite sau să dăuneze altor persoane).

Pe cale de consecinţă, nici intimatei, nici instanţei, în calitate de terţi, nu îi este opozabil contractul de vânzare-cumpărare pentru autovehicul folosit încheiat de către petent.

Pentru aceste considerente, în baza art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanţa va respinge plângerea contravenţională formulată de petent ca neîntemeiată şi va menţine procesul-verbal de contravenţie contestat ca fiind legal şi temeinic întocmit.

Etichete: