Top

Fond funciar. Obligatia de predare a titlului de proprietate in vederea completarii. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate

Prin sentinta civila nr 1629 din 28 mai 2008 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Ialomita. A admis cererea formulata de reclamanta COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR GHEORGHE DOJA , în contradictoriu cu pârâtii R.D si R C si o obligat paratii sa prezinte reclamantei titlul de proprietate nr. 063500 din anul 1995 , în vederea modificarii acestuia ca urmare a ramânerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 2311 / 8.12.2006 pronuntata de Judecatoria Slobozia în dosarul nr. 508 / 312/ 2006 ( nr. vechi 3991 / 2006 ).

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei slobozia sub nr. 2542 / 312/ 2008 , reclamanta Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar Gheorghe Doja , judetul Ialomita a chemat în judecata pe pârâtii R D si R C , fiu al def. R Gh . P si Comisia Judeteana de aplicare a legilor fondului funciar Ialomita , pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligati pârâtii sa prezinte titlul de proprietate nr. 063500 / 1995 pentru a putea fi modificat conform sentintei civile nr. 2311 / 8 .12.2006 pronuntata de Judecatoria Slobozia în dosarul nr 3991 / 1996 , definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 112 / R / 8.02.2007 pronuntata de Tribunalul Ialomita nr 508 / 312 / 2006 ( nr. format vechi 396 / 2007 ) .

In motivarea cererii , reclamanta arata ca , prin sentinta civila nr. 2311 / 8.12.2006 pronuntata de Judecatoria Slobozia , definitiva si irevocabila prin decizia civila nr. 112 / R / 2007 pronuntata de Tribunalul Ialomita , numitilor V L, D D si V G le –a fost admisa în parte plângerea formulata , în sensul ca „ s –a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestora pentru suprafata de 3,25 h a, teren situat în extravilanul localitatii Gheorghe Doja, jud. ialomita de la autor Rosu Gheorghe , alaturi de R Gh. D si R Gh. P .

Prin intâmpinarea formulata de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privata asupra terenurilor Ialomita arata ca litigiul are ca obiect o chestiune legala de o obligatie de a face a pârâtilor , obligatie care incumba numai acestora , nu si comisiei judetene , intrucât prin cererea formulata se solicita modificarea titlului de proprietate în sensul constituirii dreptului de proprietate pentru numitii V L, D D si V G asupra suprafetei de 3,25 ha de la autorul R Gh , alaturi de R Gh . D si R Gh. P .

De asemenea , pârâta Comisia Judeteana Ialomita invoca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive , având in vedere sustinerile aratate mai sus.

Analizând materialul probator administrat in cauza , instanta retine urmatoarele :

Prin sentinta civila nr. 2311/ 8.12.2006 pronuntata de Judecatoria Slobozia în dosarul nr. 508 / 312 / 2006 ( nr format vechi 3991 / 2006 ), definitiva si irevocabila prin decizia nr. 112 / R / 2007 pronuntata de Tribunalul Ialomita , în urma administrarii probatoriului , instanta a admis în parte plângerea formulata de numitii V L , D D , V G în contradictoriu cu Comisia Locala Gheorghe Doja si Comisia Judeteana Ialomita si a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestora pentru suprafata de 3,25 ha teren situat în extravilanul localitatii Gheorghe Doja , jud. Ialomita , de la autor R G , alaturi de numitii R Gh . D si R Gh . P .

In aceste conditii , este necesara punerea la dispozitia Comisiei Locale Gheorghe Doja, Jud. ialomita, a titlului de proprietate în original , act ce este detinut de pârâtii R Gh D si R Gh. C si pe care acestia refuza a – l prezenta , in vederea completarii cu numele celorlalti coproprietari asa cum a decis instanta prin hotarârile anterioare .

Asa cum se poate vedea din actele aflate la dosarul cauzei , Comisia Locala a facut demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor hotarârilor judecatoresti anterioare , insa , aceasta nu poate face modificarea doar pe exemplarul aflat in detinerea Comisiei Judetene , ci modificarile trebuie facute pe ambele exemplare , pentru a fi opozabile tertilor.

Potrivit art 5 alin 1 lit g din HG 890 / 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire , atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a modelului si modului de atribuire a titlulrilor de proprietate , precum si punerea în posesie a proprietarilor , intra în atributiile Comisiilor Locale constituite la nivelul fiecarei primarii sa intocmeasca situatia cu titlurile de proprietate , lit h – înainteaza si prezinta spre validare comisiei judetene situatia definitiva , impreuna cu documentatia necesara , lit i – pune în posesie – prin delimitare în teritoriu , persoanele indreptatite sa primeasca terenul , completeaza fisele de punere în posesie a acestora .

In aceste conditii , in baza sentintei civile mai sus amintite , in vederea efectuarii modificarilor aferente mentiunilor cuprinse in titlul de proprietate nr. 063500 / 1995 si inainte de inaintare a acestuia Comisiei Judetene este necesar a fi în posesia titlului de proprietate in original , astfel încât , potrivit prevederilor mai sus amintite sa înainteze propunerea de completare a titlului de proprietate , Comisiei Judetene spre validare .

Astfel , instanta considera întemeiata cererea reclamantei , fapt pentru care va obliga pârâtii sa puna la dispozitia reclamantei titlul de proprietate nr. 063500 / 1995 în vederea completarii acestuia potrivit dispozitiilor sentintei judecatoresti , amintite mai sus .

Instanta , va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comisiei Judetene de aplicare a Fondului Funciar Ialomita , motivat de faptul ca , in acest moment , in ceea ce priveste atributiile stabilite prin art 6 din HG 890 / 2005 , aceasta va putea verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile locale , si emiterea titlurilor de proprietate , abia dupa , efectuarea tuturor actelor necesare de catre reclamanta

Etichete: