Top

Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene de Reconstituire a Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor. Instanţa competentă.

Plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene de Reconstituire a Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor. Instanta competenta.

Deliberând asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 15.03.2010 sub numarul 1643/202/2010 reclamanta M P, cu a formulat în contradictoriu cu C.J.S.D.P.P.T. Prefectura Calarasi contestatie împotriva Hotarârii nr.161/28.01.2010 a Comisiei Judetene pentru Aplicarea Lg.18/1991 prin care s-a respins ca neîntemeiata si tardiva contestatia sa privind emiterea TP pentru suprafata de 1 ha teren situat pe teritoriul orasului Budesti ,jud. Calarasi.

În motivare reclamanta arata ca prin adeverinta nr.618/27.11.1991 s-a constituit mamei sale ,G .A. ,dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren pentru care s-a emis TP nr.90448/05.06.1998 de pe urma autorului S Ghe.,mostenitor G A ,însa desi a solicitat eliberarea titlului de proprietate nu a putut intra in posesia sa.

Ulterior, prin Hotarârea nr.548/28.04.2004 Comisia Judeteana a anulat TP nr. 90448/05.06.1998 , deoarece a fost înscris incorect in anexa 3 poz.28 Gruiu Buciumeni ,autorul S. Ghe figurând înscris in anexa 2 a,pozitia 159 ,de fapt pozitia 157.

La data de 19.08.2009 a primit de la Comisia Locala Budesti,adresa nr.8829/10.08.2009 prin care i-a fost comunicata Hotarârea nr. 126/21.07.2009a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Budesti ,Hotarârea nr. 548/28.04.2004a CJSDPPT Calarasi si adresa 2910/09.03.2004 a Primariei Orasului Budesti precum si procesul verbal încheiat la data de 05.03.2004 ,prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu i se poate reconstitui TP pentru suprafata de 1 ha mostenire de pe urma lui S. M deoarece acest teren este inclus in suprafata de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate fratelui acestuia Stoica Gheorghe.

Contestatia formulata în termenul legal împotriva hotarârii nr.126/21.07.2009 a CLSPPT Budesti a fost solutionata prin Hot.161/28.01.2010 ,prin care i-a fost respinsa ca neîntemeiata si tardiva contestatia.

Arata faptul ca nu i s-a dat nici o explicatie cu privire la faptul ca cererea sa este neîntemeiata ,hotarârea prezenta având la baza tocmai anularea titlului de proprietate nr. 90448/05.06.1996,iar cu privire la tardivitate nu s-a motivat în nici un fel.

Considera ca toate hotarârile emise atât de comisia locala cât si de comisia Judeteana sunt nelegale deoarece suprafata de teren de 1 ha nu se regaseste in TP nr.91174/30.09.1999 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate lui Stoica Gheorghe. pentru 3 ha astfel ca sustinerea comisiei nu este adevarata întrucât este lesne de observat ca întâi a fost eliberat titlul de proprietate nr. 90448/05.06.1998 si apoi titlul nr. 91174/30.09.1998 pe numele S Ghe

În dovedirea actiunii au fost anexate înscrisurile aflate la filele.6-28,respectiv copie hotarâre nr. 161/28.01.2010,adresa nr. 2232/23.02.2010, copie titlu de proprietate nr. 90448/05.06.1998,copie hotarârea nr.548/28.04.2004,,copie titlul de proprietate nr. 91774/30.09.1999 , copie anexa 2,copie Hotarârea nr.14/05.08.2004,copie cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, copie act de identitate reclamanta, copie certificat de deces G A, copie adeverinta nr.618/27.11.1991,copie act de identitate G A, certificat de deces SM,copie certificat de casatorie al petentei si copie certificat de nastere al acesteia, copie cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de G Asi declaratia acesteia si copie cerere de reconstituire Stoica Gheorghe.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Calarasi.

În motivare se arata ca potrivit dispozitiilor art.53 alin.2 din Legea 18/1991 împotriva Hotarârii Comisiei Judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla situat terenul .

Cum terenul in cauza fiind situat pe teritoriul orasului Budesti,pe raza de activitate a Judecatoriei Oltenita,competenta de solutionare a acestei plângeri apartine acestei din urma judecatorii.

Totodata invoca exceptia tardivitatii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate si necesitatea introducerii în cauza a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Budesti.

Pe fondul cauzei se solicita respingerea ca neîntemeiata a plângerii .

La acest termen ,fata de prevederile art.137 alin.1 C procedura civila ,potrivit carora „ instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii” si ale art.158 alin.1 C procedura civila ,a fost pusa in discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei,exceptie asupra careia retine urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.53 alin.2 din legea 18/1991 împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare,competenta astfel reglementa prin norma juridica speciala fiind o competenta teritoriala exclusiva.

Cum potrivit articolului 159 alin.1 pct.3 C procedura civila necompetenta este de ordine publica când pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot înlatura, iar conform prevederilor HG 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii , localitatea Budesti se afla în raza de competenta teritoriala a Judecatoriei Oltenita, instanta va admite exceptia de necompetenta teritoriala a instantei,exceptie invocata de pârâta prin întâmpinare,constata ca nu este competenta teritorial sa solutioneze prezenta cauza si va declina competenta de solutionare catre Judecatoria Oltenita.

Etichete: