Top

FOND FUNCIAR- NULITATE TITLU PROPRIETATE, MODIFICARE TITLU PROPRIETATE, ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Pe rol solutionarea cauzei civile, având ca obiect actiune în constatare, nulitate titlul de proprietate, modificare titlul proprietate actiune formulata de reclamantul I F, împotriva pârâtilor PS, PS, PN, PP, PC, TI, TM, PDM, PN, PI, PT, PPI, Comisia Locala F pentru stabilirea Lg.18/1991 si Comisia Judeteana C pentru aplicarea Lg.18/1991.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 08.01.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când instanta la cererea reclamantului a amânat pronuntarea pentru ca acesta sa depuna concluzii scrise la data de 15.01.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

INSTANTA

Deliberând asupra cererii civile de fata:

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 08.08.2008, înregistrata sub nr.1156/249/2008, reclamantul IF, în contradictoriu cu pârâtii PS, PS, PN, PP, PC, TI, IM, PDM, PN, PI, PT, PPI, Comisia Locala F pentru stabilirea Lg.18/1991 si Comisia Judeteana C pentru aplicarea legii 18/1991, a solicitat ca în baza probelor ce vor fi administrate:

-sa se constate ca numitii PS, PN, PP si PC au calitate de mostenitori ai defunctului PI;

-sa se constate ca numitul TI are calitate de mostenitor al defunctei IM;

-sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.4076/22.01.1999, eliberat de Comisia Judeteana C pentru aplicarea legii 18/1991, în ceea ce priveste restituirea dreptului de proprietate de pe urma defunctului PD, fata de numitii PS, PI, IM si TI;

-sa se dispuna modificarea titlului de proprietate nr.4076/1999 în sensul ca au calitate de persoane îndreptatite la reconstituirea de pe urma defunctului PD numai IF si PD.

În motivarea actiunii, reclamantul arata ca suprafetele de teren indicate în titlul de proprietate nr.4076/22.01.1999 au fost proprietatea defunctului PD autorul, iar dupa aparitia legii fondului funciar a fost emis titlul de proprietate mentionat mai sus prin care a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 5 ha si 2700 mp, situata în or. F, sat G, jud.C pentru mostenitorii defunctului PD-autorul, respectiv: PS, PI, IM, IF, TI si PD.

Arata ca cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost formulata de catre PS în numele tuturor mostenitorilor defunctului PD-autorul.

Se arata ca au decedat: PI având ca mostenitori pe sotia supravietuitoare PS si descendentii acestuia PN, PP, PC; IM având ca mostenitori pe TI, IF si PD (fiul defunctului PD-autorul); PD având ca mostenitori pe PT sotia supravietuitoare si descendentii acestuia PN, PI, PDM si PPI.

Se arata ca defuncta IM a fost concubina defunctului PD-autorul, iar din relatia lor au rezultat doi copii respectiv PD si IF, însa defuncta IM a mai avut un copil rezultat dintr-o alta relatie de concubinaj, respectiv pe TI deci IM nu a fost casatorita niciodata cu PD-autorul prin urmare aceasta nu are calitate de mostenitor si nici fiul acesteia TI rezultat dintr-o casatorie anterioara.

De asemenea nu au calitate de mostenitori ai defunctului PD-autorul, nici PS si PI întrucât acestia au renuntat la mostenire si nici mostenitorii defunctului PI, respectiv PS, PN, PP si PC, dupa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.522/1988 emis de Notariatul de Stat O, jud.C prin care s-a luat act de renuntarea expresa la mostenire a celor doi fii ai defunctului PD-autorul, respectiv PS si PI.

În drept actiunea a fost întemeiata pe art.664-668, 696, 700 C. civ., art.13 lg.18/1991, art. 111 si 112 C.pr.civ.

În dovedirea plângerii se solicita proba cu înscrisuri.

La cerere s-au atasat în copie urmatoarele: titlul de proprietate nr.4076/22.01.1999, emis de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor C; certificat de deces seria DM nr.406400 privind pe PD; certificat de mostenitor 522/1988 emis de Notariatul de Stat O, jud.C.

La termenul din data de 02.10.2008, pârâtul PON, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de reclamant.

Pe cale de exceptie a invocat lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtei PS si a pârâtului IM, solicitând admiterea acestei exceptii si respingerea actiunii formulata de reclamant ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Arata ca pârâta PS este sotia supravietuitoare a defunctului PI fiul lui PD-autorul si nu figureaza pe titlul de proprietate nr.4076/22.01.1999, nu este mostenitoarea defunctului sau sot, întrucât acesta a renuntat expres la mostenire, dupa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.187/2004, emis de BNP NT.

În ceea ce-l priveste pe pârâtul IM, acesta nu este nici fiul si nici nepotul defunctului PD- autorul, reclamantul nu dovedeste si nici nu solicita sa se constate ca pârâtul IM ar fi mostenitorul vreunuia dintre defunctii IM sau PD-fiul.

Se arata ca defuncta IM nu a fost niciodata casatorita legal cu PD-autorul, neavând astfel calitatea de mostenitor al acestuia, iar din relatia de concubinaj cu PD-autorul au rezultat doi copii, reclamantul IF si PD, decedat, autorul pârâtilor PDM, PN, PI, PT si PPI, iar pârâtul TI este fiul defunctei IM dintr-o casatorie anterioara, neavând nici o legatura cu defunctul PD-autorul.

Fata de cele mai sus aratate, solicita admiterea actiunii formulata de reclamanta si sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.4076/22.01.1999, în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de pe urma defunctului PD, fata de IM si TI persoane care nu sunt îndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate.

În realitate, suprafetele de teren reconstituite prin titlul atacat au fost proprietatea nu numai a defunctului PD-autorul, ci si a sotiei acestuia PV, fosta D. care era proprietara, la data decesului, a suprafetei totale de 17562 mp teren, primit ca dota la casatorie.

La data decesului lui PV, fosta D, fiii rezultati din casatoria cu PD-autorul, respectiv PS si PI, erau minori, si nu s-a pus niciodata problema renuntarii minorilor la mostenirea de pe urma defunctei lor mame. Prin urmare, mostenitori ai acesteia sunt PS si PI, fii si PD-autorul, sotul supravietuitor.

Potrivit dispozitiilor art. 13 din Legea 18/1991, republicata, calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotarârii judecatoresti definitive, ori în lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii, iar mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au gasit în circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor.

De repunerea în termenul de acceptare a succesiunii pot beneficia, doar mostenitorii care au acceptat-o, în termenul si conditiile prev. de art. 700 C.civ., dar nu si cei care au renuntat la succesiune, în conditiile art.696 C.civ.

Nici unul dintre pârâti nu a renuntat la expres mostenirea defunctului PD-autorul. Renuntarea la mostenire este expresa, ea facându-se prin act solemn – declaratie data în fata notarului public si înregistrata în registrul de renuntari la succesiune.

Tinând seama de faptul ca atât PS, cât si PI nu au renuntat expres la mostenire, ci nu au acceptat succesiunea în termenul prev. de art. 700 C.civ., beneficiaza de repunerea de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor PD, ei fiind considerati ca au acceptat succesiunea prin cererea adresata comisiei.

Mai mult, suprafata de 17562 mp teren, din suprafata totala de 5 ha si 2700 mp, asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, prin titlul de proprietate nr.4076/1999, de Comisia Judeteana C de pe urma defunctului PD, nu a apartinut acestuia, ci sotiei sale PV, fosta D. La momentul cooperativizarii a fost înscris doar pe numele lui PD, dat fiind ca fii defunctei PS si PI erau minori.

În drept întâmpinarea a fost întemeiata disp. art.115-118 C.pr.civ., art.696 si urm. C.civ., art.8 si 13 din Lg.18/1991, republicata.

În dovedirea întâmpinarii se solicita proba cu înscrisuri, interogatoriu si martori.

La termenul din data de 02.10.2008 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului privind capetele 1 si 2 din cerere (privind constatarea calitatii de mostenitori a pârâtilor PS, PN, PP si PC dupa defunctul PI si a pârâtului TI dupa defuncta IM) si exceptia inadmisibilitatii capatului 4 din cerere teza II privind modificarea titlului de proprietate în privinta lui PD, cu motivarea cuprinsa în încheierea de la acea data.

La termenul din data de 04.12.2008 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei PS si a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului TM, invocate prin întâmpinare de PS, PS, PN, PP si PC, cu motivarea cuprinsa în încheierea de la acea data.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri la solicitarea reclamantului si pârâtilor.

Urmare a solicitarii instantei cu adresa nr.1358/24.09.2008 Comisia Locala F a comunicat actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate contestat, respectiv cererea nr. 457/01.03.1991, declaratiile lui IM si PI, certificat de deces PD, certificat de nastere PI, extras anexa 3 Lg.18/1991, copie titlu de proprietate atacat.

Analizând materialul probator administrat în cauza instanta retine urmatoarele:

Întrucât instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului privind capetele 1 si 2 din cerere (privind constatarea calitatii de mostenitori a pârâtilor PS, PN, PP si PC dupa defunctul PI si a pârâtului TI dupa defuncta IM) urmeaza în privinta acestora a respinge actiunea ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Totodata instanta va respinge capatul de cerere privind modificarea titlului de proprietate în ceea ce-l priveste pe PD (teza II) ca inadmisibil, având în vedere admiterea exceptiei inadmisibilitatii acestui capat de cerere la termenul din 04.12.2008.

Urmare a admiterii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei PS, instanta va respinge actiunea împotriva acesteia ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, în privinta capetelor de cerere privind nulitatea absoluta si modificarea titlului de proprietate teza I (privitor la primele doua capete de cerere privind constatarea calitatii de mostenitori dupa defunctii PI si IM si modificarea titlului de proprietate teza I se apreciaza fata de disp. art. 137 C.p.civ. ca aceasta exceptie este de prisos a fi analizata, prioritate în solutionarea exceptiilor având cea a calitatii procesuale active si cea a inadmisibilitatii, exceptii admise la 02.10.2008).

Prin cererea nr. 457/01.03.1991 numitii IM, PS, TI, PI, PD si IF au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului detinut de autorul lor, PD.

Urmare a cererii lor s-a emis titlul de proprietate nr. 4076/22.01.1999 de catre CJSDPPAT C pe numele tuturor.

Din actele de stare civila aflate la dosar rezulta ca defunctul PD (autorul) a avut patru fii, doi rezultati din casatoria cu DE respectiv PS si PI si doi rezultati din relatia de concubinaj cu IM respectiv PD si IF.

Prin urmare defunctul autor nu a fost casatorit niciodata cu IM, dar i-a recunoscut pe fiii sai PD si IF, acestia având situatia unor copii din afara casatoriei.

Din certificatul de nastere al lui TI rezulta ca acesta are stabilita filiatia doar fata de mama, respectiv TM si în consecinta nu are nici o legatura de rudenie cu defunctul autor PD.

De mentionat este si faptul ca pârâtul TM figureaza în cauza în calitate de mostenitor al lui IM, decedata, el nefigurând pe titlul de proprietate atacat.

Potrivit art. III din lg.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificata prin lg.247/2005, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit legislatiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de reconstituire în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri.

La baza eliberarii titlului de proprietate nr. 4076/22.01.1999 eliberat de Comisia Judeteana C a stat cererea nr. 457/01.03.1991 aflata la fila 59 prin care numitii IM, PS, TI, PI, PD si IF au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului detinut de autorul lor, PD.

Potrivit art. 700 C.civ., dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii.

Potrivit art. 12 din Lg.18/1991 în forma existenta la data formularii cererii (în prezent art. 13) calitatea de mostenitor se stabilea pe baza certificatului de mostenitor sau a hotarârii judecatoresti definitive, ori în lipsa acestora prin orice probe din care sa rezulte acceptarea mostenirii. Potrivit al.2 al aceluiasi articol mostenitorii care nu-si putea dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au aflat în circuitul civil, erau socotiti repusi de drept în termenul de acceptare prin cererea adresata comisiei.

Deci prin aparitia lg.18/1991, mostenitorii au fost repusi în termenul de acceptare a succesiunii autorului lor cu privire la terenurile care fac obiectul acestei legi speciale, considerându-se ca au acceptat succesiunea prin cererea adresata Comisiei Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

Legea 18/1991 consacra astfel prin art. 13 (art. 12 în forma initiala) o exceptie de la principiul indivizibilitatii optiunii succesorale, beneficiind de prevederile ei aceia dintre succesibili care adreseaza cerere Comisiei Locale în conditiile stipulate în acest act normativ, cererea având valoare de acceptare a succesiunii pentru terenurile a caror reconstituire o solicita (potrivit art. 8 al.3 din lg.18/1991).

Din ansamblul probator administrat rezulta ca la data formularii cererii nr. 457/01.03.1991 de catre IM, PS, TI, PI, PD si IF exista certificatul de mostenitor nr. 522/26.09.1988 emis de Notariatul de Stat Ol de pe urma defunctului PD autorul, prin care s-au stabilit mostenitorii acestuia ca fiind PD si IF, iar PS si PI fiind mentionati ca renuntatori prin neacceptare în conditiile art. 700 C.civ..

În privinta lui IM, concubina lui PD si a lui TI, fiul acesteia dintr-o alta casatorie, instanta constata ca acestia nu erau îndreptatiti la reconstituire. Defuncta IM nu putea veni la mostenirea lui PD întrucât nu era sotia acestuia, iar TI nu putea veni la mostenirea aceluiasi defunct întrucât nu avea nici o legatura de sânge cu acesta (art. 1 din Lg.319/1944 si art. 659 C.civ.).

În ceea ce-i priveste pe pârâtii PS si PI (ultimul în prezent decedat) instanta retine ca din certificatul de mostenitor nr. 522/26.09.1988 emis de Notariatul de Stat O, rezulta ca acestia nu au acceptat succesiunea tatalui lor în termenul de 6 luni prev. de art. 700 C.civ.

Însa contrar sustinerilor reclamantului neacceptarea succesiunii în termenul prev. de art. 700 C.civ. nu echivaleaza cu renuntarea la succesiunea acestuia, act de dispozitie expresa care pentru valabilitatea lui trebuie sa îmbrace forma speciala autentica, declaratia de renuntare fiind înscrisa în registrul special de renuntari (art. 76 al.4 din Lg.36/1995), în caz contrar neândeplinirea acestei cerinte de forma duce la nulitatea absoluta a actului de renuntare.

De altfel si din continutul certificatului de mostenitor sus invocat rezulta ca acesti pârâti susamintiti nu au acceptat succesiunea în termen, dar nu au renuntat expres la succesiune, nefiind nici o mentiune în acest sens (titulatura de renuntatori data de notar fiind nelegala), dovada în acest sens fiind actele comunicate de Camera Notarilor Publici, aflate la filele 159-163, din care rezulta ca acesti pârâti au formulat declaratii de optiune succesorala în sensul ca nu au facut acte de acceptare expresa, tacita sau fortata a succesiunii tatalui lor. Însa aceste declaratii se constata ca sunt date la 26.09.1988, dupa expirarea termenului de optiune succesorala de 6 luni de la data deschiderii succesiunii (28.02.1988), ori renuntarea la succesiune ca act de dispozitie expresa trebuie facuta înauntrul termenului de optiune succesorala.

Drept urmare instanta apreciaza ca numitii PS si PI, prin cererea nr. 457/01.03.1991 formulata la comisia locala au fost repusi în termenul de acceptare a succesiunii autorului lor cu privire la terenurile care fac obiectul legii 18/1991, în acelasi sens pronuntându-se si Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. XI din 5 februarie 2007.

În consecinta instanta va admite în parte capatul de cerere privind constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 40/76/22.01.1999, numai în ceea ce priveste includerea în acest titlu a lui IM si TI.

Drept urmare instanta va admite în parte si capatul de cerere privind modificarea titlului de proprietate susamintit, urmând în baza art. 58 din Lg.18/1991 a obliga CJSDPPAT C la modificarea titlului în sensul excluderii din acesta doar a lui IM si TI.

În ceea ce priveste admisibilitatea capetelor de cerere admise în parte în ultimele doua aliniate, instanta apreciaza ca desi actiunea este formulata în privinta acestora de catre IF, descendentul defunctului autor PD, aceasta este admisibila desi acesta avea la dispozitie calea administrativ jurisdictionala prev. de art. 53 din Lg.18/1991, deoarece în speta în cauza a admite contrariul înseamna a mentine o situatie nelegala prin mentinerea în titlul de proprietate a unor persoane care nu au nici o legatura de rudenie care sa le confere vocatie la mostenirea defunctului, iar într-un litigiu viitor de iesire din indiviziune asupra terenului s-ar crea imposibilitatea stabilirii cotelor acestor persoane (IM si TI).Solutia se impune în vederea respectarii principiului suprematiei legii de la care nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale (art.5 C.civ.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge capetele de cerere privind constatarea calitatii de mostenitori a pârâtilor PS, PN, PP si PC dupa defunctul PI si a pârâtului TI dupa defuncta IM, formulate de reclamantul IF, în contradictoriu cu pârâtii PS, PS, PN, PP, PC, TI si TM, PDM, PN, PI, PT, PPI, Comisia Locala F si Comisia Judeteana C ca fiind formulate de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Respinge capatul de cerere privind modificarea titlului de proprietate în ceea ce-l priveste pe PD (teza II) formulat de reclamantul IF în contradictoriu cu pârâtii PS, PS, PN, PP, PC, TI si TM, PDM, PN, PI, PT, PPI, Comisia Locala F si Comisia Judeteana C, ca inadmisibil.

Respinge capetele de cerere privind nulitatea absoluta si modificarea titlului de proprietate în ceea ce-l priveste pe reclamant (teza I) formulate de reclamantul IF în contradictoriu cu pârâta PS, ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite în parte capetele de cerere privind nulitatea absoluta si modificarea titlului de proprietate (teza I) formulate de reclamantul IF în contradictoriu cu pârâtii PS, PN, PP, PC, TI, TM, PDM, PN, PI, PT, PPI Comisia Locala Fsi Comisia Judeteana C.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 40/76/22.01.1999, emis de CJSDPPAT C numai în ceea ce priveste includerea în acest titlu a lui IM si TI si obliga pârâta la modificarea titlului de proprietate în sensul excluderii din titlu a acestora.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Etichete: