Top

Ordonanţă preşedinţială. Evacuare. Recurs.

Pe rol judecarea recursului civil declarat de reclamanţii Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina împotriva sentinţei civile nr. 2720/2008, pronunţată de Judecătoria Olteniţa, având ca obiect ordonanţă preşedinţială – evacuare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurenţii reclamanţi, lipsind intimatul pârât.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că intimatul pârât Rădulescu Mihăiţă Robert a depus la dosar prin serviciul registratură o cerere prin care solicită amânarea cauzei pentru lipsă apărare, după care,

Recurenţii reclamanţi având cuvântul solicită respingerea cererii de amânare a cauzei, apreciind-o ca fiind tergiversantă.

Instanţa respinge cererea intimatului pârât privind acordarea unui nou termen având în vedere natura cauzei şi pune în discuţie aspectul privind timbrarea acţiunii.

Recurenţii reclamanţi arată că se obligă ca până la sfârşitul şedinţei de judecată să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 5 lei şi a timbrului judiciar de 0,5 lei. Precizează că nu mai au alte cereri, probe sau excepţii de formulat, şi solicită acordarea cuvântului pentru susţineri.

Instanţa, în raport de precizările recurenţilor, apreciază cauza în stare de soluţionare, şi acordă cuvântul pentru susţinerea recursului.

Recurenţii reclamanţi având cuvântul arată că în prezent este imposibilă convieţuirea cu pârâtul, întrucât de la depunerea acţiunii acesta a devenit şi mai violent, provoacă certuri, scandaluri, lucru dovedit prin numeroasele plângeri depuse la organele de poliţie şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.

Pentru aceste motive solicită admiterea recursului şi rejudecând să se admită acţiunea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială.

INSTANŢA

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Olteniţa la data de 11.11.2008 sub nr. 3675/269/2008, reclamanţii Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina au chemat in judecată pe pârâtul Rădulescu Mihăiţă Robert, solicitând ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună evacuarea necondiţionată pentru lipsă de titlu a acestuia din imobilul proprietatea lor situat în comuna Curcani, judeţul Călăraşi.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că pârâtul este ginerele lor, locuind împreună în imobilul indicat şi că, datorită comportamentului violent al acestuia, traiul fiicei şi nepoatei lor a devenit cu neputinţă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.581 si urm. C.pr.civ..

În susţinerea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei, în fotocopii, ancheta socială efectuată nr.3006/07.11.2008, contractul de vânzare-cumpărare al casei, plângeri adresate organelor de poliţie, certificat medico legal.

Sub aspectul probatoriului, a fost încuviinţată şi administrată pentru reclamanţi proba cu înscrisuri.

Soluţionând cauza, Judecătoria Olteniţa prin sentinţa civilă nr. 2720/2008 a respins cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de către reclamanţii Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina domiciliaţi în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, în contradictoriu cu pârâtul Rădulescu Mihăiţă Robert domiciliat în comuna Curcani, judeţul Călăraşi, ca neîntemeiată.

A obligat reclamanţii la plata către pârât a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a reţinut că în cauză nu sunt îndeplinite cerinţele restrictive impuse de art. 581 C.pr.civ., pentru următoarele considerente:

Ordonanţa preşedinţială, prin esenţa ei, astfel cum este reglementată, reprezintă o procedura speciala prin care legea îngăduie să se dea o rezolvare vremelnica şi fără prejudecarea fondului unor cazuri al căror caracter urgent nu îngăduie să se aştepte desfăşurarea procedurii de drept comun.

Dispoziţiile art. 581 C.pr.civ. prevăd necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor privind urgenţa măsurii ce se solicita a fi luata de instanţă, neprejudecarea fondului dreptului şi caracterul vremelnic al măsurii ordonate.

Instanţa, analizând cererea de chemare în judecată şi concluziile reclamanţilor a constatat că aceştia solicită o evacuare definitivă, iar nu provizorie, a pârâtului din imobilul proprietatea lor, motiv pentru care reţine că nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele prevăzute de art.581 Cpc..

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul Alexandru Ştefan, apreciind-o ca fiind netemeinică întrucât este pronunţată în contradicţie cu probele administrate şi dispoziţiile legale.

Arată astfel că în mod greşit instanţa de fond a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele prevăzute de art. 581C.p.c., din probele administrate rezultând tocmai contrariul, şi anume, întrunirea condiţiilor de admitere a cererii, respectiv urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului.

Arată că intimatul pârât Rădulescu Mihăiţă Robert ocupă spaţiul de locuit proprietatea lor, fără titlu, este o persoană violentă, făcând imposibilă convieţuirea acestuia împreună cu soţia şi fiica sa, dovedind acest aspect cu înscrisurile depuse la dosar.

Recurenţii apreciază că cererea formulată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi este pe deplin admisibilă.

Tribunalul, analizând actele dosarului, sentinţa atacată în raport de motivul de recurs invocat, constată că recursul este întemeiat, urmând a fi admis pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut că în speţă nu sunt îndeplinite cerinţele art. 581 C.p.c. şi anume caracterul vremelnic al măsurii solicitate, reclamanţii solicitând prin acţiune evacuarea definitivă a pârâtului şi nu provizorie.

Este adevărat că ordonanţa preşedinţială nu are ca scop stabilirea definitivă a drepturilor părţilor, măsurile luate pe această cale fiind limitate în timp până la rezolvarea în fond a litigiului, chiar dacă în hotărârea pronunţată nu se face nici o menţiune în acest sens.

În ceea ce priveşte evacuarea locatarului, în practică s-a stabilit că această măsură nu poate fi dispusă, în principiu, pe calea ordonanţei, însă s-a statuat că ea este admisibilă pentru a se obţine evacuarea persoanelor care au ocupat o suprafaţă fără contract de închiriere sau a persoanelor tolerate în locuinţă.

În cauza de faţă intimatul pârât are calitatea de tolerat în imobilul proprietatea recurenţilor şi s-a dovedit a fi o persoană violentă cu care nu se poate locui în acelaşi spaţiu, dovadă în acest sens constituind-o ancheta socială efectuată de autoritatea tutelară din cadrul Primăriei Curcani, sesizările făcute de recurenţi la postul de poliţie din localitate, certificatul medico-legal privind pe soţia intimatului Rădulescu Doina din care rezultă că a suferit leziuni produse prin lovire cu corp dur.

În aceste condiţii se apreciază că se poate recurge la procedura ordonanţei preşedinţiale iar măsura evacuării se va dispune cu titlu provizoriu.

Aşadar, pentru considerentele de mai sus se va admite recursul declarat urmând a se modifica în tot hotărârea recurată.

Rejudecând, se va admite cererea formulată de reclamanţii Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina pe cale de ordonanţă preşedinţială împotriva pârâtului Rădulescu Mihăiţă Robert.

Se va dispune evacuarea provizorie a pârâtului din imobilului proprietatea reclamantului, situat în comuna Curcani, în care aceştia locuiesc în prezent.

În baza art. 274 C.p.c. va obliga pe pârât către reclamant la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 312 C.p.c., admite recursul declarat de recurenţii reclamanţi Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina împotriva sentinţei civile nr. 2720/2008, pronunţată de Judecătoria Olteniţa, pe care o modifică în tot şi rejudecând,

Admite cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de către reclamanţii Alexandru Ştefan şi Alexandru Ecaterina împotriva pârâtului Rădulescu Mihăiţă Robert.

Dispune evacuarea provizorie a pârâtului din imobilul proprietatea reclamanţilor, situat în com. Curcani, jud. Călăraşi în care aceştia locuiesc în prezent.

Obligă pârâtul către reclamanţi la plata sumei de 1020 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Etichete: