Top

Drept civil. Acţiune în constatare drept de proprietate. Uzucapiune, Joncţiunea posesiilor. Art.1890. Cod civil, art.111. Cod procedură civilă, art.1846. Cod civil , art.1847. Cod civil.

Potrivit art.1890. Cod civil, toate actiunile, atât reale, cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua-credinta.

Potrivit art.111. Cod procedura civila, partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.

Potrivit art.1846. Cod civil, orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii.

Posesiunea este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitata, una sau alta, de noi însine sau de altul in numele nostru.

Potrivit art. 1847. Cod civil, ca sa se poata prescrie, se cere o posesiune continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Instanta a admis actiunea formulata de reclamantii P.I. si P.M. în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com. Ulmu – reprezentata prin primar, asa cum a fost precizata, constatând ca reclamantii au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în intravilanul com. Ulmu; jud. Calarasi, în suprafata de 293,83 mp, între vecinii: la N – Marin Marian si Nitu Marian, S – Mihaita Constantin, V – Marin Mircea, E – strada, suprafata de teren ce face corp comun cu suprafata de teren de 800 mp înscrisa în Titlul de Proprietate nr. 78145/05.10.1994.

Prin sentinta civila amintita instanta a admis actiunea formulata de reclamantii P.I. si P.M. în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala a com. Ulmu – reprezentata prin primar, asa cum a fost precizata, constatând ca reclamantii au dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului teren situat în intravilanul com. Ulmu; jud. Calarasi.

Pentru aceasta a avut în vedere urmatoarele:

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 16.03.2009 si înregistrata sub nr. 1154/202/2009 reclamantii, P.I. si P.M. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta U.A.T. – prin primar, sa se constate ca au dobândit, prin uzucapiune si jonctiunea posesiei, dreptul de proprietate al acestora cu aceea a autorilor lor, P.N. si P.N. asupra imobilului – teren intravilan în suprafata de 279 mp, situat în com. Ulmu; jud. Calarasi.

Motivându-si în fapt actiunea, reclamantii au aratat ca prin actul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr. 1369/08.02.1995 de Notariatul de Stat Judetean Calarasi, au dobândit de la parintii reclamantului proprietatea asupra unui imobil – loc de casa în suprafata de 800 mp si asupra constructiei aflatoare pe acest teren, totul situat în com. Ulmu; jud. Calarasi.

Precizeaza reclamantii ca imobilul – casa de locuit a fost edificat de catre parinti în anul 1963, în baza autorizatiei de construire nr. 942/07.08.1963 eliberata de Sfatul Popular al com. Ulmu.

Învedereaza reclamantii ca în temeiul L 18/1991 a fost reconstituit, la solicitarea autorilor lor, P.N. si P.N., dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 800 mp. fiind eliberat în acest sens, Titlul de Proprietate nr. 78145/05.10.1994.

În urma masuratorilor efectuate pentru elaborarea documentatiei cadastrale în vederea intabularii dreptului de proprietate, precizeaza reclamantii, a rezultat o suprafata de teren intravilan, aferent casei de locuit, de 1079 mp, deci cu 279 mp mai mare fata de suprafata din actul de proprietate, fapt ce a împiedicat întocmirea cartii funciare.

Pentru modificarea Titlului de Proprietate, reclamantii s-au adresat cu cererea înregistrata sub nr. 1040/2008 la Institutia Prefectului jud. Calarasi, însa aceasta institutie le-a comunicat ca au posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente, cu o actiune în constatare pentru suprafata de teren de 279 mp detinuta în plus.

Precizeaza reclamantii ca autorii lor, P.N. si P.N. din anul 1963 si pâna în anul 1995, au exercitat o posesie utila asupra imobilului teren intravilan, aferent casei de locuit, în suprafata de 1079 mp, limitele proprietatii nu au fost niciodata modificate si tot o astfel de posesie au exercitat si ei de la data dobândirii prin actul de vânzare – cumparare cu clauza de întretinere.

În drept au fost invocate dispozitiile art.111. Cod procedura civila, art.1846. art.1847. si art. 1890. Cod procedura civila.

În dovedire au fost propuse spre administrare probele cu înscrisuri, martori si expertiza. Au fost depuse la dosar, în copie, urmatoarele înscrisuri: Titlu de Proprietate nr. 78145/05.10.1994 eliberat de C.J.S.D.P.P.T. Calarasi, act de vânzare – cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr. 1369/08.02.1995 de Notariatul de Stat Judetean Calarasi, plan de amplasament si delimitare a imobilului, raspuns al Primariei com. Ulmu la solicitarea reclamantului de modificare a Titlului de Proprietate, adresa nr. 456/23.02.2007 a C.J.S.D.P.P.T. Calarasi, autorizatie de construire nr. 942/07.08.1963, contract F.N. din 04.08.1963, certificate de atestare fiscala eliberate de Primaria com. Ulmu; jud. Calarasi, adeverintele nr. 593/10.03.2009 si nr. 614/12.03.2009 si acte de identitate si de stare civila. Au fost depuse, totodata, acte medicale reprezentând bilet de externare, scrisoare medicala, certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de iesire din spital (atasate la filele nr. 27 – 32 din dosar).

Cererea a fost legal timbrata, conform chitantelor nr. 4665495/16.03.2009 si nr. 4675194/21.04.2009.

La solicitarea reclamantilor au fost audiati martorii V.I. si D.R. si s-a dispus efectuarea unei expertize topo concretizata în raportul de expertiza depus la dosar.

În sedinta publica din 21.04.2009 reclamantii si-au precizat actiunea în sensul ca au solicitat sa se constate ca au dobândit, prin uzucapiune si jonctiunea posesiilor, dreptul de proprietate asupra suprafetei rezultate din raportul de expertiza, respectiv 293,83 mp.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin actul de vânzare-cumparare cu clauza de întretinere, autentificat sub nr. 1369/08.02.1995 de Notariatul de Stat Judetean Calarasi reclamantii au dobândit de la autorii reclamantului P.I. – P.N. si P.N. proprietatea asupra unui imobil – loc de casa în suprafata de 800 mp si asupra constructiei aflatoare pe acest teren, totul situat în com. Ulmu; jud. Calarasi.

Se retine ca imobilul – casa de locuit a fost edificat de catre defunctii P.N. si P.N. în baza autorizatiei de construire nr. 942/07.08.1963 si ca în prezent, reclamantul P.I. figureaza în evidentele Primariei com. Ulmu cu imobil, curti si constructii pe o suprafata de 0,0800 mp, având o valoare de impozitare de 16.082 lei (conform certificatelor de atestare fiscala).

Din adeverintele nr. 593/10.03.2009 si nr. 614/12.03.2009 se retine ca acelasi reclamant figureaza în Registrul Agricol al com. Ulmu ca proprietar al imobilului în cauza.

Din declaratiile martorilor audiati în cauza se retine ca atât reclamantii, cât si autorii acestora, au exercitat o posesie continua, neîntrerupta, netulburata si sub nume de proprietar.

Raportata la prevederile legale în materie, actiunea reclamantilor este întemeiata, urmând a fi admisa asa cum a fost precizata, pentru urmatoarele considerente:

Prin definitie, uzucapiunea este acel mod originar de dobândire a proprietatii sau a altui drept real asupra unui bun imobil, prin posedarea neîntrerupta a bunului, în termenul si în conditiile prevazute de lege.

În speta, uzucapiunea de 30 de ani presupune îndeplinirea urmatoarelor conditii: sa existe o posesie de 30 de ani, iar posesia sa fie utila, adica neviciata.

Potrivit dispozitiilor art.1847. Cod civil, posesia este utila daca este continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar.

Prin probele administrate în cauza reclamantii au facut dovada exercitarii unei astfel de posesii atât de catre ei, cât si de catre autorii lor, putându-se astfel prevala, de prerogativa jonctiunii posesiilor reglementata de legiuitor prin dispozitiile art. 1860. Cod civil.

Jonctiunea posesiilor presupune existenta cumulativa a urmatoarelor conditii:

– sa fie vorba de posesii propriu – zise întrucât detentia precara nu este susceptibila de jonctiune cu posesia actuala (în speta, atât posesia reclamantilor, cât si aceea a autorilor lor sunt astfel de posesii);

– cel ce invoca jonctiunea sa fie un succesor în drepturi al autorului – posesorul precedent (asa cum rezulta din certificatul de nastere al reclamantului, acesta este fiul defunctilor P.N. si P.N., deci succesor în drepturi al acestora).

Astfel, reclamantii – posesori actuali ai bunului pot adauga la termenul posesiei lor (din 1995 si pâna în prezent) timpul cât bunul a fost posedat de autorii lor (din 1965 si pâna în 1995), pentru a putea invoca dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului – teren situat în intravilanul com. Ulmu; jud. Calarasi, individualizat în raportul de expertiza ce urmeaza a fi omologat.

Urmeaza a lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Sentinta civila a ramas definitiva la data de 22.05.2009.

Etichete: