Top

Fond Funciar. Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene de Stabilire a Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor. Dreptul de proprietate privată asupra terenurilor aparţinând comunelor,municipiilor şi oraşelor art. 53 alin.2 şi 44 alin.1

Potrivit prevederilor art.53 alin.2 din Legea18/1991 R împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante la data de 04.05.2009 si înregistrata sub nr. 1944/202/2009 petenta Comuna Vlad Tepes, reprezentata prin Primar , în contradictoriu cu CLSDPPT Vlad Tepes si CJSDPPT Calarasi, a solicitat ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotarârii nr. 591/13.04.2009 privind respingerea propunerii CLSDPPT Vlad Tepes de reconstituire a dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de 67 ha balta ce a apartinut comunei Vlad Tepes din anul 1946 – 1947 pâna în anul 1965.

În motivarea actiunii petenta arata ca la data de 13.04.2009 Comisia Judeteana Calarasi a luat în discutie propunerea formulata de Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Vlad Tepes dispunând respingerea acestei propuneri ca fiind neîntemeiata, motivat de faptul ca actele de proprietate prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada dreptului de proprietate cu privire la terenul revendicat.

A mai aratat petenta ca din actele pe care le detin comuna Vlad Tepes a avut suprafata de 67 ha balta în baza titlurilor de proprietate a obstei, suprafata care chiar dupa cooperativizare a fost data în folosinta comunei conform situatiei centralizate , certificata de presedintele Gospodariei Agricole Colective din com. Vlad Tepes.

În drept, se invoca prevederile art.53 si urmatoarele din legea 18/1991

În dovedirea actiunii petenta a propus administrarea dovezii cu înscrisuri si a depus la dosar Hotarârea nr. 591/13.04.2009 a CJSDPPT Prefectura Calarasi.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei la data de 26.05.2009 pârâta CJSDPPT Prefectura a solicitat respingerea actiunii formulata de petenta ca neîntemeiata apreciind temeinica si legala Hotarârea nr. 591/13.04. 2009.

În motivare se arata ca potrivit prevederilor art.8 alin.2 din Legea 18/1991 republicata de dispozitiile privind reconstituirea beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat în orice mod teren de catre aceasta ,iar potrivit prevederilor art.1 alin.1 din aceeasi lege suprafata adusa în cooperativa agricola de productie ,deci supusa reconstituirii,este cea care rezulta din actele de proprietate,carte funciara, cadastru,cererile de înscriere în cooperativa,registrul agricol de la data intrarii în cooperativa ,evidentele acesteia,sau în lipsa,inclusiv declaratii de martori.

Fata de prevederile legale anterior amintite si cele ale art.6 din legea 1/2000 astfel cum a fost modificata prin Legea 169/1997 si legea 247/2005 precum si actele anexate cererii de reconstituire se apreciaza ca reclamanta nu a facut dovada dreptului de proprietate pentru suprafata de 67 ha de balta,nefiind individualizata si nefacându-se dovada circulatiei juridice a terenului.

În dovedirea întâmpinarii pârâta a depus la dosar o serie de înscrisuri filele 22 – 55 .

Din oficiu instanta a dispus efectuarea unei adrese catre pârâtele CJSDPPT Prefectura Calarasi si CLSDPPT com. Vlad Tepes pentru a depune la dosarul cauzei toate actele care au stat la baza emiterii Hotarârii nr. 591/13.04.2009 ,acestea regasindu-se la filele 8- 17 si catre CLSDPPT com Vlad Tepes pentru a comunica o lista cu bunurile ce fac parte din domeniul privat sau public al comunei,actul de împroprietarire din anul 1964 despre care fac mentiune în plângere si schita plan mentionata de asemenea în chestionarul privind inventarul bunurilor,raspunsul acestei institutii aflându-se la filele 88-103

La cererea instantei CJSDPPT Calarasi a comunicat organizarea administrativ teritoriala a comunei Mihai Viteazu si comunei Vlad Tepes în perioada 1863-1950 (fila 63)

Analizând materialul probator administrat în cauza ,instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 29.11.2005 secretarul Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de proprietate Privata asupra terenurilor Vlad Tepes a solicitat ca în temeiul legii nr. 247/2005 sa se reconstituie dreptul de proprietate privata asupra suprafetei de 69 ha balti.( fila 40),suprafete ce din anul 1997 se afla în inventarul R A Apele Române.

Prin Hotarârea nr.591/13.04.2009 apartinând CJSDPPT Calarasi s-a respins propunerea comisiei Locale pentru Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor com Vlad Tepes de reconstituire a dreptului de proprietate privata pentru suprafata de 67 ha balta ce a apartinut comunei Vlad Tepes ca fiind neîntemeiata.

În motivare se arata ca din analiza actelor anexate cererii sunt insuficiente pentru a face dovada dreptului de proprietate cu privire la terenul revendicat.

Analizând actele ce potrivit reclamantei atesta dreptul sau de proprietate ,instanta retine ca din cuprinsul Chestionarului privitor la bunurile imobiliare din vechiul Regat si Basarabiei efectuat de Primaria Comunei Mihai Viteazu filiala Dragos Voda ,judetul Ialomita din anul 1940 ( conform înscrisurilor existente la dosarul cauzei fila 9-11 si fila 15 ) rezulta ca în anul 1940 în patrimoniul Primariei comunei Mihai Viteazu se afla suprafata de 16.52 ha elesteu si teren baltos pe fundul vaii,conform împroprietaririi din anul 1864 si având urmatoarele vecinatati: Rasarit: terenul locuitorilor Vlad Tepes, Apus : terenul locuitorilor Mihai Viteazu din anul 1879,la M.N proprietate a vetrei de sat Mihai Viteazu si MZ proprietate locuitorii Mihai Viteazu din 1864 ,suprafata din care lipsea la acel moment suprafata de 4-5 ha ce fusese acaparata de o parte din locuitorii,astfel cum rezulta din raspunsul la întrebarea 19 din chestionar)

De asemenea procesul-verbal din 20.06.1939 fila 48-51 atesta ca în proprietatea comunei Mihai Viteazu se afla suprafata de 16,5279 ha elesteu si teren baltos pe fundul vaii situat în partea de M-Z a comunei si care se foloseste de locuitori în devalmasie si fara a plati comunei vreo arenda( fila 49) ,pentru ca Situatia administrarii si exploatarii bunurilor din raza comunie Mihai Viteazu în anul 1946-1947( fila 12) sa ateste în administrarea comunei Mihai Viteazu suprafata de 20,9995 ha balta.

Având în vedere ca potrivit relatiilor comunicate de Directia Judeteana Calarasi a Arhivelor Nationale( fila 63) satul Mihai Viteazu a fost organizat ca si comuna de sine statatoare în perioada 1864-1950 ,iar satul Vlad Tepes a fost parte al comunei Mihai Viteazu numai pentru perioada 1893-1904 si 1908-1924 pentru ca din 1924 sa fie transformat în comuna de sine statatoare ,rezulta ca documentele anterior amintite atesta bunurile existente în proprietatea comunei Mihai Viteazu, iar nu în proprietatea comunei Vlad Tepes,astfel cum sustinea petenta.

Celelalte documente prezentate de reclamanta în sustinerea actiunii respectiv registrul agricol de la filele 35-37 atesta ca în perioada 1951-1955 comuna Vlad Tepes detinea 41,58 ha teren balta pentru ca în anul 1965 conform situatiei centralizate dupa modul de folosinta sa aiba în administrare numai suprafata de 27,63 ha balti-fila17

În prezent ,astfel cum reiese din Inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului ( filele 96- 103) comuna Vlad Tepes are în domeniul public o suprafata de peste 50 ha balti ,rezulta ca aceasta are deja în patrimoniu suprafetele de balta anterior amintite.

În drept ,instanta retine ca potrivit prevederilor art. 44 alin 1 din Legea 18/1991 numai terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitatilor de stat si care, în prezent, sunt folosite ca pasuni, fânete si arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraselor si a municipiilor, dupa caz, si în administrarea primariilor, pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere cu conditia de a nu fi apartinut initial membrilor cooperatori si sa nu fie vorba de suprafetele ocupate de helesteie, lacuri etc.

Pentru considerentele anterior expuse instanta apreciaza ca reclamanta nu a facut dovada dreptului de proprietate asupra suprafetei suplimentare de 67 ha balta ce ar fi apartinut comunei Vlad Tepes fapt pentru care va respinge plângerea formulata de aceasta împotriva Hotarârii 591/13.04.2009 ca neîntemeiata.

Etichete: