Top

FOND FUNCIAR. Trimiterea cauzei spre rejudecare pentru neexercitarea rolului activ de către instanţa de fond cu privire la eliminarea contradicţiile existente relativ la datele de identificare ale petentului şi ale autorilor săi. Art. 129 Cod procedură

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 2994/269/2010 petentul I.D a solicitat, în contradictoriu cu intimatele Comisia judeteana Calarasi si Comisia locala F anularea hotarârii nr. 407/8.09.1999 a intimatei Comisia Judeteana Calarasi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin care a dispus anularea titlului de proprietate nr. 33718/1996 pentru terenul în suprafata de 4,06 ha. situat în extravilanul com. F sat P jud. Calarasi.

In motivarea plângerii, petentul a aratat ca este mostenitorul tatalui sau I D S si ca hotarârea nr. 407/8.09.1999 a intimatei Comisia judeteana Calarasi i-a fost comunicata la data de 17.08.2009. In acest fel a aflat ca titlul de proprietate emis pe numele tatalui sau a fost anulat.

In urma acestei situatii, a formulat cerere catre Directia Registrului Agricol Calarasi înregistrata cu nr. 5656 din 17.08.2009 care i-a comunicat hotarârea nr. 407/8.09.1999 care formeaza obiectul plângerii.

Petentul solicita anularea hotarârii pentru urmatoarele motive :

In primul rând hotarârea este gresita în ceea ce priveste nominalizarea tatalui sau I D S ca titular al unei contestatii câta vreme acesta era decedat la 12 iunie 1993.

Din anul 1999 si pâna în prezent, petentul, în calitate de mostenitor al tatalui sau, care, la rândul sau, detinea terenul respectiv în baza titlului de proprietate emis la data de 28.02.1996, a avut în deplina folosinta si proprietate aceasta suprafata de teren, pentru care a avut încheiat contractul nr. 212/29 noiembrie 1999 cu firma M, iar ulterior cu firma I M, contractele nr. 46 si 33 din 1.02.2007, valabile pâna în momentul de fata.

Cererea a fost întemeiata pe dispoz. art. 13 din Legea nr. 18/1991, în sensul ca detine certificat de mostenitor de pe urma tatalui sau, precum si în baza dispoz. art. 23 pct. 1 din Legea nr. 18/1991 care prevede în mod clar ca toate terenurile, inclusiv cele care detin casa de locuit sau alte anexe gospodaresti revin în proprietatea privata a persoanelor fizice indiferent ca înainte de 1989 terenul era într-o forma de proprietate cooperatista (fostele c.a.p.-uri).

Pe de alta parte, datorita acestui motiv, s-a eliberat tatalui sau titlul de proprietate mentionat mai sus, a carui anulare s-a facut fara înstiintarea sa, desi figura cu terenul respectiv în evidenta primariei, iar ulterior a ajuns în proprietatea petentului prin certificatul de mostenitor pe care îl anexeaza la dosar.

In drept, petentul a invocat dispoz. art. 13 si 23 pct. 1 din Legea nr. 18/1991 si art. 8 din Legea nr. 42/1990.

La dosar, petentul a depus hotarârea nr. 407/8.09.1999 emisa de Prefectura jud. Calarasi – Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, titlul de proprietate nr. 33718/28.02.1996, cererea nr. 5656/17.08.2009, copie certificat de deces privind pe I S si certificatul de mostenitor nr. 28/1995 emis de Biroul Notariatului Public Oltenita, adresa cu nr. 5656/3.09.2009 emisa de OCPI Calarasi si recipisa postala si adeverinta cu nr. 4182/29.09.2009 a Consiliului local a com. F.

In dovedirea plângerii, petentul a solicitat proba cu înscrisuri si cu interogatoriile intimatelor.

Intimata Comisia judeteana Calarasi a depus la dosar adresa nr. 8330/20.10.2009 însotita de actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 33718/28.02.1996 si actele care au stat la baza emiterii hotarârii nr. 407/8.09.1999 .

Intimata Comisia locala F a depus la dosar adresa cu nr. 4411/19.10.2009 ce are caracterul unei întâmpinari prin care a solicitat respingerea plângerii formulata de petent ca neîntemeiata.

Intimata a aratat în motivare ca titlul de proprietate nr. 33718/28.02.1996 a fost eliberat, initial, prin eroare materiala cu privire la numele I D S, ca pentru acest titlu de proprietate nu au putut fi identificate documente justificative, respectiv cerere, copie file din registrul agricol, fiind vorba despre o cerere sustinuta de declaratia unor martori, iar suprafata solicitata este reprezentata de cea validata în anexa, la pozitia nr. 159 (2,85 ha.).

Titlul de proprietate nr. 33718/1996 a fost anulat ca urmare a cererii sale si nu a unei contestatii a defunctului întrucât, initial, a fost eliberat pentru suprafata de 4,06 ha. suprafata ce-i revenea numitului I Gh. S (I D potrivit anexei – pozitia 123 ) respectiv 3,99 ha. plus locul de casa, iar defunctului I G. D, tatal petentului I D, i se cuvenea suprafata de 2,75 ha. plus locul de casa (conform pozitiei nr. 159 din anexa) suprafata pe care deja o detinea conform titlului de proprietate nr. 33996/16.04.1997.

In baza adresei cu nr. 1400/1999 pe care a emis-o, Comisia judeteana Calarasi a dispus, prin hotarârea nr. 407/8.09.1999, anularea titlului de proprietate nr. 33718/28.02.1996 eliberat initial prin eroare materiala cu privire la nume catre I d S si s-a dispus eliberarea unui nou titlu de proprietate catre adevaratul proprietar, respectiv I Gh. S (titlul de proprietate nr. 34348/22.09.1999).

Pretentiile reclamantului I D sunt neîntemeiate, sub aspectul ca, atât în titlul de proprietate anulat cu nr. 33718/1996, cât si în titlul de proprietate emis catre defunctul I Gh. D, l-a capitolul B, suprafata primita „în intravilan„ se regasesc aceleasi suprafete de teren, având acelasi amplasament. Din aceste considerente, presupusa încalcare a dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991 nu se justifica.

Intimata Comisia locala F a depus la dosar copia titlului de proprietate nr. 33718/28.02.1996, a titlului de proprietate nr. 33996/16.04.1997, anexa, adresa nr.1400/7.09.1999, hotarârea nr. 407/8.09.1999, titlul de proprietate nr. 34348/22.09.1999 , copie fila din registrul agricol si anexa.

Aceeasi intimata a mai depus la dosar, la cererea instantei, adresele cu nr. 4951/24.11.2009 (fila 75) si adresa nr. 5188/24.11.2009 (fila 77) însotite de copii file din registrul agricol.

Prin adresa cu nr. 4951/24.11.2009, intimata Comisia locala F precizeaza ca, în urma analizei documentelor existente, s-a stabilit, în privinta datelor de stare civila ale numitului I Gh. S mentionat în titlul de proprietate nr. 34348/22.09.1999, ca numitul I Gh. S (nascut la 25.11.1924 si decedat la 29.08.1992), casatorit, la momentul anilor 1956 – 1963, cu I E, asa cum rezulta din registrul agricol, este unchiul petentului I.D si ca parintii acestuia din urma sunt I S nascut la 11.08.1922 si decedat la data de 12.06.1993 si I N. De aici rezulta ca titlul de proprietate nr. 34348/22.09.1999 a fost emis pe numele lui I Gh. S, fratele tatalui petentului, conform datelor înscrise în registrele agricole din 1956 – 1958 si 1959 – 1963, anexate la dosarul cauzei.

Prin adresa cu nr. 5188/24.11.2009 (fila 77) intimata comunica aceleasi date ca în adresa mentionata mai sus.

La dosar au mai fost depuse supliment de certificat cu nr. 315/2000 la certificatul de mostenitor 28/1995, scrisoare medicala, adeverinta medicala, adresa cu nr. 396/16.02.2010 (fila 93), a intimatei Comisia locala F, potrivit careia tatal petentului, I Gh. S, nascut la 11.08.1922, decedat la 12.06.1993 nu figureaza în arhiva cu suprafata mentionata în titlul de proprietate nr. 33718/28.02.1996, adeverinta nr. 968/16.02.2010 eliberata de Spitalul Clinic Sf. Ioan, un memoriu al petentului si o schita a terenurilor.

In cauza s-au administrate probe cu înscrisuri si cu interogatoriul intimatelor.

Instanta constata ca, la data de 28.02.1996, pe numele lui I D S a fost emis titlul de proprietate cu nr. 33718/prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul în suprafata de 4 ha. si 600 m.p. situat pe raza com. F sat P jud. Calarasi ( fila 7).

Potrivit certificatului de deces de la fila 19, tatal petentului I D a fost I S, mai fiind cunoscut si sub numele de I D, conform suplimentului de certificat nr. 315/2000 la certificatul de mostenitor nr. 28/1995 aflat în copie la fila 88.

Asadar, tatal petentului nu se numeste I D S, cum gresit a fost nominalizat de intimata Comisia judeteana Calarasi în titlul de proprietate nr. 33718/28.02.1996.

Prin hotarârea nr. 407/8.09.1999, la sesizarea intimatei Comisia locala F, intimata Comisia judeteana Calarasi a anulat titlul de proprietate nr. 33718/28.02.1996 emis pe numele tatalui petentului I D S, pentru suprafata de 4,06 ha. teren.

Pentru acest din urma teren, intimata Comisia judeteana Calarasi a emis titlul de proprietate cu nr. 34348/22.09.1999 pe numele lui I Gh. S, (nascut la data de 25.11.1924 si decedat la data de 29.08.1992), frate cu tatal petentului, întrucât I Gh. S (unchiul petentului), a figurat cu acest teren în registrul agricol, conform filei din acest registru, de la pagina 55.

Pe de alta parte, dupa ce i s-a anulat titlul de proprietate cu nr. 33718/28.02.1996, tatalui petentului i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 33996/16.04.1997 (fila 49) pentru terenul în suprafata de 2 ha si 8500 m.p. situat pe raza com. F sat P pe care petentul l-a dobândit prin mostenire legala de la tatal lui, cu mentiunea ca si la emiterea acestui titlu de proprietate cu nr. 33996/16.04.1997, intimata Comisia judeteana Calarasi l-a mentionat pe tatal petentului în titlu cu numele de I Gh. D, care figura în anexa de la fila 50 cu 2,75 ha. teren situat în extravilan si 0,10 ha. teren situat în extravilan.

Pentru terenul în suprafata de 4,06 ha. tatal petentului nu figureaza în registrul agricol, iar petentul nu a reusit sa produca dovezi în sensul ca tatal lui ar fi detinut în proprietate acest teren, anterior colectivizarii.

Prin urmare, hotarârea cu nr. 407/4.09.1999 a intimatei Comisia judeteana Calarasi care a fost comunicata petentului la data de 7.09.2009, prin adresa cu nr. 5656/3.09.2009 a OCPI Calarasi, este legala si temeinica.

De aceea, instanta va respinge plângerea formulata de petent în contradictoriu cu intimatele.

Prin sentinta civila nr. 634 din 30.03.2010 Judecatoria Oltenita a respins plângerea formulata de petentul I D împotriva intimatelor Comisia Locala F si Comisia Judeteana Calarasi pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor.

În cauza a declarat recurs reclamantul I D care a solicitat casarea hotarârii instantei de fond si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În motivarea recursului arata ca i-au fost respinse cererile de probatorii desi exista suspiciuni cu privire la anularea titlului sau de proprietate. Faptul ca tatalui sau i s-a eliberat acest titlu de proprietate singur, în mod corect si concret a avut suprafata necesara în vederea eliberarii acestui titlu de proprietate.

Mai precizeaza ca parte din suprafata de pamânt este mostenita atât de la parintii defunctului cât si de la socri.

Intimatele desi legal citate nu au depus întâmpinare si nu au formulat aparari.

Instanta analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a actelor si lucrarilor dosarului precum si a textelor de lege incidente în cauza constata ca este fondat si urmeaza a fi admis.

Instanta de fond a respins contestatia reclamantului motivat de faptul ca tatal acestuia I S, cunoscut si sub numele de I D, nu figureaza în registrul agricol cu suprafata de 4,06 ha, iar petentul nu a reusit sa produca dovezi ca tatal lui ar fi detinut în proprietate acest teren anterior colectivizarii.

Aceasta motivare nu poate fi retinuta deoarece instanta de fond nu a înlaturat contradictiile existente desi era obligata de prevederile art.129 Cod proc.civ..

Astfel nu s-a cerut de la comisiile de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor întreaga documentatie care au stat la baza tuturor titlurilor de proprietate emise pentru parti.

Actele disparate depuse la dosar nu fac decât sa mentina confuziile existente astfel la fila 78 exista copie dupa registrul agricol pentru perioada 1956-1958 unde figureaza I G nascut în februarie 1888 casatorit cu I I având ca fiu I S nascut în octombrie 1924 casatorit cu I E nascuta la 1928, Numarul casei este 171, actul fiind incomplet.

La fila 79 s-a depus copie dupa registrul agricol pentru anii 1959-1963- pentru numarul casei 399 unde cap de familie figureaza I S nascut la 1924 cu sotia E nascuta la 1931 însa tatal trecut în act se numeste G I G nascut în 1888 cu sotia I nascuta în 1889.

Exista contradictii si între adresa 4913/24.11.2009 a Comisiei locale F si copia dupa registrul agricol în sensul ca unchiul reclamantului I Ghe. S a fost casatorit cu I Gh.E, dar din registrul agricol rezulta ca sotia acestuia se numea I St. E.

Instanta nu a clarificat aceste neconcordante privind numele tatalui si anul nasterii numitei I E, numarul diferit de la imobil si cine a intrat cu pamântul în CAP si cu ce suprafata .

De asemenea, nu au fost atasate la dosar cererile de reconstituire a dreptului de proprietate si pentru ce suprafete s-au depus la dosar copii dupa actele de nastere ale tuturor partilor implicate astfel ca nu s-a facut dovada identitatii si a drepturilor acestora.

Neclarificând aceste aspecte, rezulta ca, instanta de fond nu a cercetat fondul cauzei în raport de prevederile art. 261 si art. 304/1 Cod proc.civ. hotarârea este casabila.

Fata de cele expuse, urmeaza a admite recursul declarat de reclamantul I D împotriva sentintei civile nr.634/30.03.2010 a Judecatoriei Oltenita, pe care o va casa si trimite cauza spre rejudecare la aceiasi instanta.

Etichete: