Top

Drept civil. Contestaţie la executare. Partajarea bunurilor comune la cererea creditorului unuia dintre soţi.

Drept civil. Contestatie la executare . Partajarea bunurilor comune la cererea creditorului unuia dintre soti .

Art.399 Cod procedura civila, art. 400 indice 1 Cod procedura civila, art. 32 lit. c Cod fam .

Potrivit art. 399 Cod procedura civila împotriva executarii silite însesi , precum si împotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de cei interesati sau vatamati prin executare , … dar si în cazul în care organul de executare refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile prevazute de lege .

Potrivit art.400 indice 1 Cod procedura civila, împartirea bunurilor proprietate comuna poate fi hotarâta,la cererea parti interesate si în cadrul judecarii contestatiei la executare .

Conform art. 32 lit. c Cod fam este datorie comuna a doi soti si obligatia contractata de fiecare dintre ei, pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei .

Instanta a admis actiunea formulata de contestatoarea – creditoare SC V.R. SA în contradictoriu cu intimatii-debitori C.I. si C.A. si cu intimatul BEJA M si S , în parte , obligând intimatul sa comunice contestatoarei creditoare dovezile de îndeplinire a actelor de executare solicitate prin cererea de executare silita , sa identifice, în vederea înfiintarii popririi veniturile datorate intimatilor debitori,de angajatorii acestora, sa identifice bunurile mobile proprietatea acestora , în vederea urmaririi lor silite si sa continue urmarirea silita imobiliara asupra imobilului ,proprietatea codevalmasa a acestora , situat în Calarasi . A fost respinsa cererea contestatoarei creditoare de amendare a intimatului BEJA M si S , stabilindu-se ca dupa ramânerea irevocabila a prezentei sentinte ,fara ca ea sa fi fost modificata prin respingerea cererii, sa se restituie contestatoarei creditoare suma de 8 lei, achitata la Primaria Constanta, cu ordinul de plata nr. 31049/26.01.2010, precum si suma de 1218 lei, achitata la Primaria Sect. 1 Bucuresti, cu ordinul de plata nr. 32612 din 2.03.2010, cu titlu de taxa de timbru.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt : prin SC nr. 1033/3.04.2007 pronuntata de Judecatoria Calarasi s-a admis cererea contestatoarei creditoare privind emiterea unei ordonante cuprinzând somatia de plata formulata împotriva debitoarei C.I., aceasta fiind obligata sa-i achite în termen de 10 zile de la primirea prezentei, suma de 349,66 USD în echivalent lei din data platii ,reprezentând pret al serviciilor de telefonie mobila prestate acesteai în baza contractului încheiat în acest sens; suma de 2575,51 lei reprezentând penalitati conventionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere ; c/valoarea penalitatilor conventionale în cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, aferente debitului principal în cuantum de 1091,06 lei curse în continuare ,respectiv pentru perioada cuprinsa între 01.04.2007 si data îndeplinirii obligatiei de plata, dar si suma de 103,50 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Respectiva sentinta a ramas irevocabila la data de 11.05.2007 , iar prin încheierea pronuntata la data de 10.09.2008 în dosarul nr. 3865 /202/2008 al Judecatoriei Calarasi a fost investita cu formula executorie .

Întrucât intimata debitoare nu a achitat debitul mai sus mentionat , contestatoarea creditoare a solicitat executarea silita a acesteia , pentru recuperarea lui , formându-se în acest sens dosarul nr. 311 /2008 al BEJA M si S .

Prin cererea introdusa, contestatoarea creditoare a solicitat obligarea intimatului BEJA M si S de a-i comunica stadiul în care se afla executarea si totodata de a initia toate formele de executare silita prevazuta de lege, în vederea recuperarii debitului .

Instanta a apreciat ca cererea principala este întemeiata , motiv pentru care în conf. cu prev. art. 399 si urmt. din C.p.c a admis-o, în parte, retinând ca , art. 399 din C.p.c permite creditorului sa formuleze contestatie la executare ori de câte ori organul de executare refuza sa îndeplineasca un act de executare .

În cazul de fata, din înscrisurile aflate în dosarul de executare , respectiv filele 44 – 94 din dosar , a reiesit ca organul de executare , în speta , BEJA M si S a fost investit , în vederea recuperarii debitului datorat de intimata debitoare C . I ., cu o cerere de executare silita a titlului executoriu mai sus mentionat , formulata de contestatoarea creditoare la data de 29.10.2008.

În cuprinsul acesteia , contestatoarea creditoare împuterniceste intimatul sa initieze în paralel toate formele de executare silita prevazute de lege, în vederea recuperarii debitului sau si îi solicita sa-i comunice copii de pe actele de executare întocmite , în conf. cu prev. art. 50 al. 2 din Leg. 188/2000 .

În executarea contractului încheiat între intimat si contestatoarea creditoare , acesta a facut o serie de demersuri , în sensul ca i-a comunicat intimatei debitoare la data de 3.11.2008 o somatie privind debitul datorat , a facut la aceiasi data, o adresa la Primaria Calarasi pentru comunicarea bunurilor mobile si imobile , aflate în proprietatea acesteia, a obtinut la data de 21.01.2009 de la Biroul BCPI Calarasi –relatii din care rezulta ca imobilul aflat în proprietatea intimatilor debitori , C .I. si C. A. , nu are sarcini a întocmit la data de 10.02.2009 o somatie , înscrisa în evidentele cadastrale la data de 19.02.2009 ,iar la data de 5.02.2009 a întocmit un proces verbal de situatie , privind imobilul proprietatea intimatilor debitori .

Dupa aceasta data intimatul nu a mai facut însa nici un demers în vederea executarii silite , sub orice forma a intimatei debitoare , limitându-se la a încasa de la aceasta si a remite contestatoarei creditoare suma totala de 1400 lei.

Desi contestatoarea creditoare i-a solicitat intimatului la data de 1.07.2009 si respectiv 7.01.2010 , copii de pe actele de executare întocmite în cauza , din înscrisurile aflate la dosar nu rezulta ca acesta ar fi dat curs solicitarilor ei .

De asemenea , intimatul nu a facut demersuri pentru a stabili daca intimata debitoare realizeaza sau nu venituri , în vederea popririi acestora.

Având în vedere ca intimata debitoare a achitat o parte din debit , nu se poate retine un refuz al executorului judecatoresc de a îndeplini un act de executare , ci doar o lipsa de celeritate , tinând cont de faptul ca demersurile de executare silita au stagnat începând din februarie 2009 .

Prin cererea comunicata contestatoarei creditoare , la data de 21.01.2010, intimatul solicita în vederea continuarii executarii silite imobiliare , partajarea bunului detinut în devalmasie de intimata debitoare si de sotul acesteia.

Instanta considera ca în speta nu este necesara partajarea acestui imobil în vederea recuperarii datoriei contractata de unul din cei doi soti , întrucât ea nu are caracterul unei datorii personale ,ci al unei datorii comune .

Astfel, art. 32 lit. c C fam ,stabileste ca este datorie comuna si obligatia contractata de fiecare dintre soti ,pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei .Pentru a fi în prezenta unei astfel de datorii este necesara îndeplinirea cumulativa a unor conditii :- obligatia sa izvorasca dintr-un act juridic , chiar unilateral, iar în cazul de fata ea este îndeplinita întrucât rezulta din contractul încheiat între contestatoarea creditoare si intimata debitoare C. I.; – obligatia sa fie contractata numai de unul dintre soti, ori si aceasta conditie este îndeplinita, contractul fiind încheiat doar de sotie ;- obligatia sa fi fost asumata pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei, ori si aceasta conditie este întrunita,având în vedere ca , în prezent ,actualul nivel de trai impune conectarea la reteaua de telefonie , fie ea si mobila ,nu ca un lux , ci ca o necesitate.

Asadar pentru recuperarea unei datorii comune creditorii pot urmari bunurile detinute de soti , în devalmasie ,cum este în speta cazul imobilul aflat în proprietatea acestora , asa cum rezulta din contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2430 din 30.06.1999 de BNP M ( filele 24-25 ) .

În ceea ce priveste capatul de cerere subsidiar, referitor la partajarea imobilului situat în Calarasi, acesta urmeaza a fi respins ca fiind neintemeiat ,având în vedere considerentele mai sus retinute .

Totodata , tinând cont de faptul ca din înscrisurile aflate la dosar nu a reiesit o rea credinta a executorului , în îndeplinirea mandatului ce i-a fost încredintat de contestatoarea creditoare, instanta a respins si cererea acesteia de amendare a lui .

În baza art. 23 alin.1 lit. e din Legea 146/1997 dupa ramânerea irevocabila a prezentei sentinte ,fara ca ea sa fi fost modificata prin respingerea cererii, se va restitui contestatoarei creditoare suma de 8 lei, achitata la Primaria Constanta, cu ordinul de plata nr. 31049/26.01.2010, precum si suma de 1218 lei, achitata la Primaria Sect. 1 Bucuresti, cu ordinul de plata nr. 32612 din 2.03.2010, cu titlu de taxa de timbru.

Etichete: