Top

Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene de Reconstituire a Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor. Instanţa competentă.

Plângere împotriva Hotarârii Comisiei Judetene de Reconstituire a Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor. Instanta competenta.

Deliberând asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 15.03.2010 sub numarul 1643/202/2010 reclamanta M P, cu a formulat în contradictoriu cu C.J.S.D.P.P.T. Prefectura Calarasi contestatie împotriva Hotarârii nr.161/28.01.2010 a Comisiei Judetene pentru Aplicarea Lg.18/1991 prin care s-a respins ca neîntemeiata si tardiva contestatia sa privind emiterea TP pentru suprafata de 1 ha teren situat pe teritoriul orasului Budesti ,jud. Calarasi.

În motivare reclamanta arata ca prin adeverinta nr.618/27.11.1991 s-a constituit mamei sale ,G .A. ,dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren pentru care s-a emis TP nr.90448/05.06.1998 de pe urma autorului S Ghe.,mostenitor G A ,însa desi a solicitat eliberarea titlului de proprietate nu a putut intra in posesia sa.

Ulterior, prin Hotarârea nr.548/28.04.2004 Comisia Judeteana a anulat TP nr. 90448/05.06.1998 , deoarece a fost înscris incorect in anexa 3 poz.28 Gruiu Buciumeni ,autorul S. Ghe figurând înscris in anexa 2 a,pozitia 159 ,de fapt pozitia 157.

La data de 19.08.2009 a primit de la Comisia Locala Budesti,adresa nr.8829/10.08.2009 prin care i-a fost comunicata Hotarârea nr. 126/21.07.2009a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Budesti ,Hotarârea nr. 548/28.04.2004a CJSDPPT Calarasi si adresa 2910/09.03.2004 a Primariei Orasului Budesti precum si procesul verbal încheiat la data de 05.03.2004 ,prin care i se aduce la cunostinta faptul ca nu i se poate reconstitui TP pentru suprafata de 1 ha mostenire de pe urma lui S. M deoarece acest teren este inclus in suprafata de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate fratelui acestuia Stoica Gheorghe.

Contestatia formulata în termenul legal împotriva hotarârii nr.126/21.07.2009 a CLSPPT Budesti a fost solutionata prin Hot.161/28.01.2010 ,prin care i-a fost respinsa ca neîntemeiata si tardiva contestatia.

Arata faptul ca nu i s-a dat nici o explicatie cu privire la faptul ca cererea sa este neîntemeiata ,hotarârea prezenta având la baza tocmai anularea titlului de proprietate nr. 90448/05.06.1996,iar cu privire la tardivitate nu s-a motivat în nici un fel.

Considera ca toate hotarârile emise atât de comisia locala cât si de comisia Judeteana sunt nelegale deoarece suprafata de teren de 1 ha nu se regaseste in TP nr.91174/30.09.1999 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate lui Stoica Gheorghe. pentru 3 ha astfel ca sustinerea comisiei nu este adevarata întrucât este lesne de observat ca întâi a fost eliberat titlul de proprietate nr. 90448/05.06.1998 si apoi titlul nr. 91174/30.09.1998 pe numele S Ghe

În dovedirea actiunii au fost anexate înscrisurile aflate la filele.6-28,respectiv copie hotarâre nr. 161/28.01.2010,adresa nr. 2232/23.02.2010, copie titlu de proprietate nr. 90448/05.06.1998,copie hotarârea nr.548/28.04.2004,,copie titlul de proprietate nr. 91774/30.09.1999 , copie anexa 2,copie Hotarârea nr.14/05.08.2004,copie cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, copie act de identitate reclamanta, copie certificat de deces G A, copie adeverinta nr.618/27.11.1991,copie act de identitate G A, certificat de deces SM,copie certificat de casatorie al petentei si copie certificat de nastere al acesteia, copie cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulate de G Asi declaratia acesteia si copie cerere de reconstituire Stoica Gheorghe.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Calarasi.

În motivare se arata ca potrivit dispozitiilor art.53 alin.2 din Legea 18/1991 împotriva Hotarârii Comisiei Judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala se afla situat terenul .

Cum terenul in cauza fiind situat pe teritoriul orasului Budesti,pe raza de activitate a Judecatoriei Oltenita,competenta de solutionare a acestei plângeri apartine acestei din urma judecatorii.

Totodata invoca exceptia tardivitatii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate si necesitatea introducerii în cauza a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Budesti.

Pe fondul cauzei se solicita respingerea ca neîntemeiata a plângerii .

La acest termen ,fata de prevederile art.137 alin.1 C procedura civila ,potrivit carora „ instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii” si ale art.158 alin.1 C procedura civila ,a fost pusa in discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei,exceptie asupra careia retine urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.53 alin.2 din legea 18/1991 împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare,competenta astfel reglementa prin norma juridica speciala fiind o competenta teritoriala exclusiva.

Cum potrivit articolului 159 alin.1 pct.3 C procedura civila necompetenta este de ordine publica când pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot înlatura, iar conform prevederilor HG 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii , localitatea Budesti se afla în raza de competenta teritoriala a Judecatoriei Oltenita, instanta va admite exceptia de necompetenta teritoriala a instantei,exceptie invocata de pârâta prin întâmpinare,constata ca nu este competenta teritorial sa solutioneze prezenta cauza si va declina competenta de solutionare catre Judecatoria Oltenita.

Etichete:

Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: – fond funciar ( plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene) –

Data speţă: 15.04.2010

Prin cererea înregistrată la data de 30.11.2009 sub nr. 1324/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. a solicitat, în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar şi P. D., anularea Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin hotărârea atacată a fost admisa contestaţia formulată de către intimata P. D. împotriva propunerii făcute de către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. prin care s-a constatat ca fiind netemeinică cererea nr. 36/21.11.2005.

Reclamanta a arătat că Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar este netemeinică şi nelegală deoarece prin cererea nr. 36/2005, intimata P. E. în calitate de succesoare după I. V. M., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 5000 mp situat în comuna Gârleni, punctul Capatana. In motivarea acestei cereri a susţinut că este soţia supravieţuitoare a lui P. D. decedat în anul 1981 şi că mama acestuia, I. V. M. ar fi deţinut în proprietate suprafaţa de 5000 mp însă nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate nici ei şi nici altor moştenitori ai defunctei.

Din actele administrate rezultă că defuncta I. V. M. a primit

în proprietate în anul 1937 suprafaţa de 2,50 ha pe moşia Fantanele, suprafaţă dispusă astfel: în lotul 557 suprafaţa de 2 ha iar în lotul 286 suprafaţa de 0,50 ha. După aceasta defunctă au formulat în anul 1991 cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, cereri care au fost admise, următorii moştenitori:

C. I.- 5400 mp ( TP 30972/1994)

B. V. – 2500 mp ( TP 31511/1994)

B. G. – 2500 mp ( TP 30845/1994)

B. P M.- 7000 mp ( TP 300044/1996)

A. N.- 5000 mp

D. T. – 5000 mp

P. D. – 5000 mp ( TP 30901/1994 cu 3600 mp teren în Gârleni iar pentru diferenţa de 1620 mp s-a reconstituit pe teritoriul comunei Hemeiuş potrivit adeverinţei 4749/2008), totalizându-se astfel suprafaţa de 3,24 ha asupra căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate după defuncta I. V. M..

Defuncta I.V. M. nu a mai deţinut în proprietate şi o altă suprafaţă de teren ( nici înscrisă la rolul agricol şi nici neînscrisă în rol) iar suprafaţa de 2,5 ha pe care o dobândise în anul 1937 a fost împărţită în fapt între moştenitorii săi, aşa cum s-a arătat mai sus.

Ulterior emiterii titlurilor de proprietate enunţate mai sus, intimata

: P. D. a mai formulat o cerere înregistrată sub nr. 36/21.11.2005 prin care a mai solicitat încă odată suprafaţa de 5000 mp teren deşi i se reconstituise dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe astfel: 3600 mp în com. Gârleni, 1400 mp ( în adeverinţă e trecut 1620 mp) în com. Hemeiuş.

Cu privire la cererea 36/2005 formulată de intimata P. D.,

reclamanta a formulat propunere de respingere motivat de următoarele :

– intimata nu a dovedit cu acte de stare civilă calitatea sa de

moştenitoare a defunctei I. V. M.;

– intimata beneficiase deja de reconstituirea dreptului de

proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5000 mp, aşa cum rezultă din TP 30901/1994 şi din Adeverinţa nr. 4749/2008 emisă de Primăria comunei Hemeiuş.

– nici intimata şi nici autorii săi nu au mai deţinut în proprietate

altă suprafaţă decât cea cu privire la care i se reconstituise deja dreptul de proprietate;

– intimata nu a probat că ar fi deţinut cu vreun titlu suprafaţa

solicitată din nou.

Împotriva Referatului 5319/09.10.2008 a CL Gârleni privind propunerea de respingere a cererii nr. 36/2005 formulate de P. D. intimata a formulat contestaţie la Comisia judeţeană care prin Hotărârea 13614/28.10.2009 a admis-o.

In motivarea acestei Hotărâri se reţine în mod greşit că:

a) cererea nr. 36/2005 a fost probată cu declaraţii de martori pentru că

din declaraţiile de martori nu rezultă ca intimata ( sau autorii săi) ar fi avut două suprafeţe de teren distincte, fiecare a 5000 mp în punctul Căpăţâna. Martorii au declarat doar că intimata (autorii săi ) au deţinut o suprafaţă de 5000 mp în punctul Capatana şi nu două suprafeţe a câte 5000 mp fiecare. Martorii care au dat declaraţii în cauză erai nepoţi ai intimatei şi nu au identificat concret punctul în care intimata ar deţine teren, făcând trimitere la punctul Andresesti şi nu la punctul Capatana, solicitat de intimată.

b) în planul parcelar lipseşte parcela 292 ceea ce ar conduce de plano

la ideea că acolo s-ar afla terenul solicitat a doua oară de intimată. Comisia judeţeană însă nu a cercetat şi harta cadastrală şi nici nu s-a raportat la împrejurarea că intimata figurează în parcela 301, unde i s-a şi reconstituit dreptul de proprietate prin TP 30901/1994. Este adevărat ca în planul parcelar lipseşte parcela 292, dar această parcelă lipseşte şi din harta cadastrală, astfel încât Comisia locala nu mai avea posibilitatea să o treacă în planul parcelar. Este o eroare materială şi corectarea acesteia nu s-ar putea efectua decât dacă s-ar proceda la modificarea tuturor TP emise în tarlaua 5, titluri ale altor cetăţeni şi care au intrat deja în circuitul civil.

c) tot în mod greşit se reţine că intimata ar fi probat dreptul său de

proprietate cu extrasul după planul parcelar din 1937 dar Comisia locală nu

ar fi recunoscut acest drept pentru că nu era înscris în rolul agricol. Ori, tocmai pentru că i s-a recunoscut dreptul de proprietate dobândit de autoarea sa în anul 1937 i s-a reconstituit deja în tarlaua 5 parcela 301.

d) cât priveşte dovada calităţii de persoana îndreptăţită, intimata nu a făcut dovada acestei calităţi şi nu a depus la dosarul cauzei acte de stare civilă îndestulătoare, motiv pentru care în mod corect s-a constatat lipsa dovezilor de moştenitoare. Simplul certificat de deces al soţului intimatei nu face dovada calităţii de succesor după I. V M., cu atât mai puţin cu cât intimata, prin cererea 36/2005 a solicitat reconstituirea după M. P.şi nu după I. V M..

In drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe disp. art 53 al 2 din Legea 18/1991 completată si modificată.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

La dosarul cauzei reclamanta a depus acte, respectiv Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar (f.6-8).

Intimata Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei de interes în promovarea cererii, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, arătând că reclamanta nu a probat în niciun fel susţinerile sale.

Odată cu întâmpinarea intimata a depus acte, respectiv copia hotărârii atacate.

Intimata P. D. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, cu motivarea că numita B. P.M. cu suprafaţa de 7000 m.p. nu este moştenitoare după I.M., fiind înscrisă în plângere în mod intenţionat eronat; nu i s-a reconstituit suprafaţa de 1.620 m.p. pe teritoriul comunei Hemeiuş, nici pe teritoriul comunei Gârleni, şi nu deţine nicio adeverinţa în aceste sens; suprafaţa de 3.600 m.p. din punctul „Lunca” tarlaua „Capatana”, este de la părinţii săi şi se află înscrisă în rolul agricol; în toate adresele înaintate Comisiei Judeţene petenta invoca intenţionat aceeaşi confuzie; a solicitat aceeaşi suprafaţa de 5.000 m.p. în cererile din anii 1995-1997-2005 în acelaşi punct „Capatana” împreuna cu toate actele de stare civilă; Comisia Locala Gârleni a întocmit lista de parcelare fără a ţine cont de persoanele care au avut teren în acest amplasament; au fost introduse persoane cărora li s-a făcut constituirea dreptului de proprietate care au avut teren în alte amplasamente, iar în planul parcelar lipseşte proprietarul din parcela 292-parcela ce corespunde terenului său aflat între ceilalţi moştenitori.

Intimata P. D. a anexat în copie adresa nr.1664/1995, copie de pe rolul agricol, alte acte.

La termenul din 21.01.2009 instanţa a respins ca nefondate excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei de interes în promovarea cererii invocate de către intimata Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

La dosar au fost comunicate actele ce au stat la baza emiterii Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la data de 08.04.2010, pronunţarea fiind amânată pentru data de 15.04.2010 pentru ca părţile să depună concluzii scrise.

Reclamanta a depus la dosar prin apărător concluzii scrise, în care a reiterat solicitările făcute oral în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Defuncta I.V M. a primit în proprietate în anul 1937 suprafaţa de 2,50 ha pe moşia Fantanele, suprafaţa dispusa astfel: în lotul 557 suprafaţa de 2 ha iar în lotul 286 suprafaţa de 0,50 ha, astfel cum rezultă din extrasul din tabelul parcelar (f.58 ).

I.V. M. a fost bunica soţului intimatei P. D..

Această suprafaţă a fost împărţită între succesorii defunctei I. V. M. astfel:

C. I.- 5400 mp

B. V. – 2500 mp

B. G. – 2500 mp

A. N.- 5000 mp

D. T. – 5000 mp

P. D. – 5000 mp

La căsătorie, soţul intimatei P. D. a primit ca zestre suprafaţa de 5000 mp în punctul „Căpăţână”, teren pe care aceştia l-au stăpânit, însă nu l-au avut înscris în rol.

Intimata P.D. a formulat repetate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, cereri ce nu au fost rezolvate favorabil. În susţinerea acestor cereri intimata a administrat proba cu martorii C. I. B. C. şi V. I. (f.59,60, 61).

În baza probelor administrate, prin Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar a fost admisă contestaţia formulată de către intimata P. D. împotriva propunerii făcute de Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp.

Împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni a promovat cererea de faţă.

Instanţa constată că plângerea reclamantei este nefondată, pentru următoarele considerente: motivele invocate de către reclamanta sunt contradictorii. Astfel, pe de o parte reclamanta susţine că intimata P. D. nu a făcut dovada calităţii de succesor după defuncta I. V. M., iar pe de altă parte susţine că acesteia deja i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp ce provine de la defuncta I. V. M.. Ori, dacă P. D. nu ar fi avut calitatea de succesoare (indirectă, prin intermediul soţului) a defunctei I. V. M., cum i s-ar mai fi reconstituit dreptul de proprietate pentru un teren ce provine de la aceasta.

Aşa cum susţine şi intimata P. D., numita B. P.M. cu suprafaţa de 7000 m.p. nu este moştenitoare după I.V. M.. De altfel nu s-ar fi putut reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3,24 ha teren, atât timp cât I. V. M. a avut doar 2,5 ha.

Suprafaţa de 3600 mp teren pentru care intimata P. D. a primit T.P. 30901/08.04.1994 era înscrisă în rolul agricol al intimatei, şi din acest motiv i s-a reconstituit dreptul de proprietate. Suprafaţa de teren solicitată în prezent nu figura în rolul agricol, şi din acest motiv nu i s-a reconstituit iniţial dreptul de proprietate, fiind necesară administrarea probei cu martori. Şi suprafaţa de 1620 mp teren menţionată în adresa nr. 4749/2008 emisă de Primăria Hemeiuş face parte tot din terenul înscris în rolul agricol, reprezentând coeficientul reţinut la aplicarea legii fondului funciar.

Faţă de considerentele de mai sus, instanţa va respinge ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect plângerea împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, formulată de către reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar şi P. D..

Etichete:

Plângere împotriva Hotărârii Comisiei Judeţene Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenului. Caracterul devolutiv al plângerii. Dovada dreptului de proprietate. Sarcina probei.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 8336/245/2009
reclamanta C. I.A. a formulat, în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeţeană de
fond funciar Iaşi plângere împotriva hotărârii Comisie Judeţene Iaşi de fond
funciar nr. 560 din 17.02.2008, solicitând admiterea plângerii, anularea hotărârii
şi obligarea comisiei la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de
teren de 1,6004 ha, situat pe raza administrativă a Comunei Bârnova.
În motivarea de fapt a plângerii, reclamata a arătat că prin cererea
înregistrată sub nr. 79230 din 07.09.2005 a solicitat, în calitate de moştenitoare,
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 1,6004 ha,
situat pe raza administrativă a Comunei Bârnova, prin hotărârea nr.
560/17.02.2008 pârâta Comisia Judeţeană de fond funciar Iaşi respingându-i
cererea cu motivarea că „nu a făcut dovada continuităţii dreptului de proprietate
pentru suprafaţa de teren solicitată din anul 1942”.
Pârâta Comisia Judeţeană de fond funciar Iaşi, legal citată,
formulează întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată şi
menţinerea hotărârii atacate.
Plângerea formulată nu este întemeiată şi instanţa a respins-o,
reţinând, în esenţă, următoarele:
Prin hotărârea Comisiei Judeţene Iaşi de fond funciar nr. 560 din
17.02.2008 s-a dispus respingerea contestaţiei reclamantei împotriva propunerii
Comisiei locale de fond funciar Bârnova de invalidare a cererii de reconstituire a
dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 1, 6004 ha teren agricol, cu
motivarea că petenta nu a făcut dovada continuităţii dreptului de proprietate
pentru suprafaţa de teren solicitată din anul 1942.
Instanţa reţine, în context, că în urma intrării în vigoare a Lg. 247/2005
reclamanta a depus la Primăria Tomeşti cererea înregistrată sub numărul 79230 din
07.09.2005 prin care a solicitat, în calitate de moştenitoare a defunctei G.R.E.,
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de teren de 1,6004 ha,
situat pe raza administrativă a Comunei Bârnova,
Reclamanta susţine că terenul a cărei reconstituire s-a solicitat a aparţinut
numitei G.R.E., decedată la data de 06.06.1991 (copie certificat deces la dosar).
Dovada calităţii de moştenitor după această autoare este făcută de
reclamantă cu certificatul de calitate de moştenitor nr. 9/2006, certificat
căsătorie, certificat naştere şi deces.
În ceea ce priveşte dovada proprietăţii autoarei sale asupra suprafeţei de
1,6004 ha teren, solicitată prin cerere, reclamanta anexează cererii adeverinţa nr.
124/10.01.1942 care atestă că „suprafaţa totală a terenului ce posedaţi este de 1
ha 6004 mp, situat lângă satul Petrăria Comuna Bucium şi este repartizată astfel:
1 ha teren arabil şi 6005 mp teren fâneaţă.
Aşadar, instanţa reţine că admiterea unei cereri de reconstituire, impune,
prin analiza cumulativă a textelor de lege în materia fondului funciar,
îndeplinirea unor condiţii imperative: formularea cererii, dovada calităţii de
moştenitor îndreptăţit sau de titular, dovada proprietăţii.
Deşi motivul invocat de pârâtă pentru respingerea contestaţiei şi respectiv
a cererii de reconstituire a reclamantei este „lipsa dovezii continuităţii
proprietăţii autoarei acesteia după anul 1942 şi până în anul 1962″, instanţa
reţine că, în temeiul principiului devoluţiunii controlului judecătoresc în faţa
instanţei de fond, urmează a verifica valabilitatea hotărârii, sub toate aspectele.
Astfel, instanţa urmează să reţine că reclamanta a formulat în termen legal
cerere de reconstituire (nr. 79230 din 07.09.2005, la dosar) şi a făcut dovada că
este succesoarea autoarei declarate G.R.E.
Instanţa mai reţine totodată şi că, chiar dacă legea nu condiţionează proba
proprietăţii de dovada continuităţii (motivul de respingere a cererii, reţinut de
pârâtă nefiind întemeiat), reclamanta nu face dovada proprietăţii autoarei
sale asupra terenului solicitat.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1169 Cod civil, cel care face o afirmaţie
înaintea judecăţii trebuie să o dovedească .
Conform art. 11 alin 1 din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată şi
completată a fondului funciar : ” (1) Suprafaţa adusa in cooperativa agricola de
producţie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara,
cadastru, cererile de înscriere in cooperativă, registrul agricol de la data intrării
in cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte
probe, inclusiv declaraţii de martori”.
Acest articol este însă inaplicabil, întrucât însăşi reclamanta afirmă că
suprafaţa de teren solicitată nu a fost adusă de autoarea sa în cooperativă, astfel
încât dovada proprietăţii urmează a se raporta la dispoziţiile art. 6 alin 12 din
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, modificată şi completată, care prevede că:
” 1^2) Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole,
cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele
existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neînsoţite de
titlurile de proprietate, au valoare declarativă cu privire la proprietate”, la
dispoziţiile art. 6 alin 13 din acelaşi act normativ, care prevede că: ” În situaţia
în care nu mai exista înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în
reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile
amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau
moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituire şi la
dispoziţiile art. 11 alin 3 din HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a
proprietarilor, care dispune:”3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate,
certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă exista; în toate cazurile,
certificat de naştere, certificat de deces al autorului, în cazul moştenitorilor,
precum şi orice alte acte din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra
terenului solicitat”.
Din analiza cumulativă a textelor analizate raportat la singura probă
administrată de reclamantă pentru dovedirea proprietăţii autoarei sale –
adeverinţa nr. 124/10.01.1942 eliberată de Camera Agricolă a Judeţului Iaşi –
Biroul Viticol, nu rezultă că G.R.E. a avut proprietatea asupra acestei suprafeţe
de teren, ci doar posesia, care este unul din atributele dreptului de proprietate ce
urma a fi dovedit, astfel încât, Comisa locală de fond funciar Bârnova i-a pus
corect în vedere să completeze dosarul sub acest aspect.
Lg. 1/2000 prin articolul 1^2 conferă forţă probantă declarativă a
proprietăţii „consemnărilor efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele
agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie,
documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea
terenurilor”, însă numai acelor înscrisuri care se referă la dreptul de proprietate
în întregul lor şi nu la unul din atributele acestuia, cum ar fi, în cazul nostru
posesia, ori chiar folosinţa, neputându-se prezuma că posesorul este în acelaşi
timp şi proprietar. Mai mult, „constatarea” emitentului actului are la bază o
„cercetare la faţa locului în urma căreia s-a constata că autoarea posedă” (citat
din adresă) şi nu acte privitoare la proprietate, confirmând concluzia că priveşte
în exclusivitate acest atribut şi nu dreptul de proprietate în întregul său,
adeverinţa urmând a fi apreciată raportat la toate menţiunile sale.
Cum reclamanta nu a dovedit prin nici un alt mijloc de probă proprietatea
autoarei sale asupra suprafeţei de teren solicitate, arătând că nu cunoaşte nici
amplasamentul acesteia, instanţa reţine că această condiţie esenţială pentru
admiterea cererii nu a fost îndeplinită.
Faţa de considerentele expuse, întrucât nu s-a făcut dovada dreptului de
proprietate, constatând că Hotărârea nr. 560 din 17.02.2008 a Comisiei Judeţene
Iaşi pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor cuprinde o
soluţie corectă din punct de vedere juridic, chiar dacă greşit motivată, instanţa
urmează să respingă ca neîntemeiată plângerea reclamantei.

(sentinţa civilă nr. 9175 – Judecător Oana Zaharia-Lefter)

Etichete: