Top

Declararea judecatoreasca a mortii. Necesitatea intrunirii cumulative a conditiilor de ordin procedural cu cele de fond.

Asupra ac?iunii civile de fa?? :

Prin cererea înregistrat? sub nr. 839/842/2008, C. M. a investit instan?a cu solu?ionarea- în considerarea disp.art. 16 alin.(2) din D.31/1954 ?i art.40 din D.32/1954- ac?iunii civile având ca obiect declararea judec?toreasc? a mor?ii disp?rutului C. D.cu ultimul domiciliu în loc.Hâr?ova, jud.Constan?a.

În motivarea cererii, reclamanta arat? c? prin sent.civ. 94/C/2007 a Judec?toriei Hâr?ova a fost declarat? dispari?ia numitului C D, hot?râre de la a c?rei afi?are ?i publicare în extras în ziarul „Telegraf” au trecut mai mult de 6 luni . In tot acest timp, sus?ine reclamanta c? nu au mai ap?rut ve?ti c? so?ul s?u, disp?rut la data de 1.12.2005, în zona Km 259 de pe fluviul Dun?rea, ar mai fi în via??.

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri.

La cererea introductiv? de instan?? au fost anexate, în copie, urm?toarele înscrisuri: sent.civ.nr.94/C/22.03.2007 a Judec?toriei Hâr?ova (f.4-5), acte de stare civil? (f.6-10), publica?ia ziarului „Telegraf” din 16.01.2008 (f.11).

Urmând procedura consacrat? de disp.art.36-38 din D.32/1954, instan?a a dispus efectuarea cercet?rilor privind pe disp?rutul C. D., precum ?i ata?area ds. 32/842/2007 al Judec?toriei Hâr?ova, în care a fost pronun?at? hot?rârea prin care s-a declarat dispari?ia.

Cu adresa nr. 23034/22.01.2009 a Prim?riei ora? Hâr?ova (f.25), se comunic? faptul c? din verific?rile efectuate în teren ?i la institu?iile abilitate s? furnizeze rela?ii privitoare la persoana disp?rut?, rezult? faptul c? sunt îndeplinite condi?iile de fond pentru declararea judec?toreasc? a mor?ii.

Cu adresa nr. 73/26.01.2009, Prim?ria com. Ghid?re?ti (f.26)- pe raza c?reia locuia f?r? forme legale disp?rutul, comunic? c? pe numele numitului C. D. nu s-au înregistrat la oficiul de stare civil?, acte de stare civil?.Totodat?, se comunic? prin adresa nr.72, din aceea?i dat?, c? sent.civ. 94/C/2007 a fost afi?at? la sediul Prim?riei com. Ghind?re?ti, în data de 22.05.2007.

Procedând la judecarea cauzei, din analiza actelor ?i lucr?rilor dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin sent.civ.94/C/2007 a Judec?toriei Hâr?ova – hot?râre intrat? în puterea lucrului judecat, în baza disp.art.36 ?i urm. din D.32/1954 în ref. la art. 16 din D.31/1954, a fost declarat? dispari?ia numitului C. D.. Din considerentele hot?rârii rezult? c?, acesta a disp?rut la data de 1.12.2005, în zona km 259 de pe fluviul Dun?rea, f?r? a mai reveni la domiciliu.

Cercet?rile efectuate de organele de poli?ie converg spre ideea c? persoana declarat? disp?rut? s-a înnecat, iar cadavrul nu a fost g?sit, fapt rezultat din declara?iile persoanelor care au participat la c?utare, audiate ca martori.

Din perspectiva proba?iunii se poate accepta c? persoana declarat? disp?rut?, nu mai este în via??.

Ie?irea din starea de incertitudine ce planeaz? asupra disp?rutului presupune declan?area mecanismului juridic al declar?rii judec?tore?ti a mor?ii, pentru clarificarea situa?iei persoanei disp?rute.

Cadrul legal al reglement?rii institu?iei declar?rii judec?tore?ti a dispari?iei ?i a mor?ii – sub aspectul normelor de ordin procedural, este reprezentat de D.32/1954- Sec?iunea a –II-a, art.36-43, în vreme ce condi?iile de fond ale declar?rii judec?tore?ti a mor?ii sunt reglementate prin disp.art. 16 din D.31/1954.

Potrivit alin.(2) al art.16 din D.31/1954, cel declarat disp?rut poate fi declarat mort, prin hot?râre judec?toreasc?, „ dac? de la data ultimilor ?tiri din care rezult? c? era în via?? au trecut patru ani. Declararea mor?ii nu poate fi îns? hot?rât? mai înainte de împlinirea unui termen de ?a?e luni de la data afi??rii extrasului de pe hot?rârea prin care s-a declarat dispari?ia”.

Din chiar cuprinsul dispozi?iei legale invocate, rezult? c? trebuie îndeplinite, cumulativ, trei condi?ii pentru a se putea declara, prin hot?râre judec?toreasc?, moartea unei persoane:

1/- sa existe o hot?râre declarativ? a dispari?iei, r?mas? definitiv? ?i irevocabil?, care s? fi fost afi?at? timp de 30 de zile, potrivit art.39 din D.32/1954;

2/ – de la data ultimelor ?tiri din care rezult? c? persoana era în via?? s? fi trecut cel pu?in 4 ani;

3/de la data afi??rii extrasului de pe hot?rârea declarativ? a dispari?iei s? fi trecut cel pu?in 6 luni.

Sub aspectul întrunirii cerin?elor prescrise de lege pentru declararea judec?toreasc? a mor?ii,vom re?ine c? – în cauz?, nu este întrunit? condi?ia prev?zut? la pct.2, c?ci – prin chiar hot?rârea judec?toreasc? intrat? în puterea lucrului judecat – sent.civ.94/C/22.03.2007, se re?ine c? data dispari?iei este 1.12.2005, deci termenul de 4 ani nu este împlinit.

În atare situa?ie, cererea dedus? judec??ii apare ca nefondat?, urmând ca – pentru considerentele de fapt ?i drept expuse, ac?iunea s? fie respins?, ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RÂ?TE:

Respinge ac?iunea formulat? de reclamanta C. M., dom. în com. Ghind?re?ti, jud.Constan?a – pentru declararea judec?toreasc? a mor?ii disp?rutului C. D., cu ultimul domiciliu cunoscut în ora? Hâr?ova, jud.Constan?a.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi, 5.02.2009.

Etichete: