Top

Infractiuni

Dosarul nr. 13410/212/2009

JUDECATORIA CONSTANTA

SENTINŢA PENALĂ NR. 995

Şedinţa publică din 28.08.2009

S-a luat în examinare plângerea formulată de petenta FC împotriva rezoluţiei emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 20.08.2009, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta , când instanţa ,a încuviintat cererea de amanare a pronuntarii formulata de apărătorul intimatului CN şi amânat pronunţarea la data de 27.08.2009, apoi acelasi complet avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea la data de 28.08.2009, când a dispus următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

La data de 20.05.2009 a fost formulată plângere de către petenta FC cu privire la tergiversarea urmăririi penale în dosarul nr 196/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa .

Instanţa constată că legiuitorul român a instituit printr-o procedură specială posibilitatea atacării la judecător a unei dispoziţii de netrimitere în judecată dispuse de procuror . Astfel art. 2781 alin 1 c.pr.pen sub titlul „ Plangerea in fata judecatorului impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata” prevede „ Dupa respingerea plangerii facute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plangere, in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecatorul de la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta. Plangerea poate fi facuta si impotriva dispozitiei de netrimitere in judecata cuprinsa in rechizitoriu” .

Instanţa reţine că deşi în cauza Soare c.România din 16.06.2009 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art 13 din Convenţie ca urmare a inexistenţei unei căi de atac efective prin care reclamantul să se poată plânge de durata excesivă a procedurii penale , în condiţiile în care în procedura penală nu s-a intervenit legislativ în sensul reglementării unei asemenea căi de atac prin prevederea condiţiilor de formulare, termenului de formulare a unei asemenea plângeri precum şi a soluţiilor –remediu (stabilirea nerezonabilităţii duratei procedurii, acordarea de daune , stabilirea unor termene pentru efectuarea unor acte ş.a) ce pot fi dispuse de instanţă într-o asemenea situaţie, se constată că instanţa penală nu dispune de mijloace procedurale pentru soluţionarea unei asemenea plângeri.

Reamintim că în cauza Kudla împotriva Poloniei Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul semnatar al Convenţiei are obligaţia de a institui în sistemul său juridic intern o cale de recurs specifică, permiţându-i justiţiabilului să conteste durata procedurii, în caz contrar constatându-se încălcat art. 13 din Convenţie.

Mai mult decât atât, în cauza Grecu c.României Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art 6 par 1 din Convenţie în condiţiile în care o instanţă penală a soluţionat pe fond o plângere îndreptată împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată, plângere a cărei posibilitate de formulare , la acea vreme -25.04.2000 – nu era reglementată de legea procesual penală ; Curtea a reţinut că „ normele de procedură aplicabile plângerilor împotriva ordonanţei procurorului, întinderea competenţei instanţei sesizate cu o astfel de plângere, precum şi existenţa unor căi de atac împotriva hotărârii pronunţate de o instanţă într-un astfel de caz nu erau, la data respectivă, stabilite nici de lege şi nici de o jurisprudenţă constantă a instanţelor naţionale. Având în vedere absenţa regulilor de procedură aplicabile acestor plângeri, completul de judecată, format dintr-un judecător unic, ce s-a pronunţat asupra plângerii reclamantului nu îndeplineşte condiţia de tribunal instituit de lege , neavând plenitudine de jurisdicţie şi nici nu oferea garanţiile de procedură în materie penală impuse de art. 6 din Convenţie”.

În aceste condiţii instanţa reţine că o asemenea plângere a petentei este admisibilă în temeiul art 21 alin 3 din Constituţie (conform căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil) în sensul că se poate adresa instanţei civile pentru obţinerea unei reparaţii materiale şi/morale pentru tergiversarea procedurii , asemenea cereri fiind soluţionate pe fond de completele civile până în prezent .

Faţă de cele expuse mai sus , ca urmare a faptului că instanţa specializată în materie penală nu are la dispoziţie soluţii şi nici remedii prevăzute de legea procesual penală, care să poată fi impuse organului de urmărire penală şi care, în caz de nerespectare să atragă sancţiuni, în baza art 2781 alin 8 lit a c.pr.pen se va respinge ca inadmisibilă plângerea formulată de către petenta FC cu privire la tergiversarea urmăririi penale în dosarul nr 196/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa .

În baza art 192 alin 2 c.pr.pen petenta va fi obligată la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

In baza art 193 c.pr.pen petenta FC va fi obligată la plata sumei de 2000 lei în favoarea intimatului CN cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de această parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art 2781 alin 8 lit a c.pr.pen respinge ca inadmisibilă plângerea formulată de către petenta FC cu privire la tergiversarea urmăririi penale în dosarul nr 196/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa .

În baza art 192 alin 2 c.pr.pen obligă petenta la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

In baza art 193 c.pr.pen obligă petenta FC la plata sumei de 2000 lei în favoarea intimatului CN cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de această parte.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică azi 28.08.2009

Tehnored jud CML, 24.09.2009,4 ex

Etichete: