Top

SENTINTA CIVILA

Dosar nr. 11053/212/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA CONSTANTA

SENTINTA CIVILA NR.12116

SEDINTA PUBLICA DIN 7.07.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile avand ca obiect somatie de plata, actiune formulata de creditoarea SCVR (la avocat FO ), in contradictoriu cu debitorul PN

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezintă pentru creditoare avocat MC , conform delegaţiei de la dosar, lipsind debitorul.

Procedura este legal indeplinita .

Prezenta actiune este legal timbrata cu taxa de timbru in valoare de 39 lei, conform O.P. nr. 3176/15.04.2008 si timbru judiciar in valoare de 0,3 lei.

Apărătoarea creditoarei depune la dosar delegatie de reprezentare. Având cuvântul pe probatorii, solicită încuviintarea probei cu înscrisurile depuse.

Instanta, în conformitate cu disp.art. 167 Cod proc.civ., încuviintează pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse.

Apărătoarea creditoarei precizează că dobânzile comerciale solicitate au caracter subsidiar capătului de cerere prin care solicită obligarea debitorului la plata penalitătilor de întârziere. Totodată, arată că nu mai are cereri de formulat.

In conformitate cu disp.art. 150 Cod procedură civilă, instanta constata cauza in stare de judecata si acordă cuvântul pe fond.

Aparatoarea creditoarei solicita admiterea actiunii astfel cum a fost precizată, respectiv sa se dispuna emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata, apreciind ca sunt indeplinite conditiile prevazute de O.G. nr. 5/2001,creanta fiind certa, lichida si exigibila, cu cheltuieli de judecata.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul JC la data de 29.05.2008 sub nr. 11053/212.2008 creditoarea SCVR SA a solicitat instanţei, în contradictoriu cu debitorul PN să emită ordonanţa conţinând somaţia de plată pentru următoarele sume:

– 446,45 LEI contravaloare serviciilor de telefonie mobilă prestate,

– 1265,21 RON, penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi, calculate până la data de 31.05.2008, aferente preţului principal,

– penalităţi convenţionale curse în continuare în cuantum procentual de 0,5% pe zi până la achitarea integrală a debitului,

– contravaloarea dobânzilor legale,

– cheltuieli de judecată.

La termenul de astăzi, creditoarea a precizat caracterul subsidiar al dobânzilor legale.

În motivarea cererii creditoarea a arătat că în baza contractului încheiat cu debitorul a prestat acestuia servicii de telefonie mobilă, sens în care s-au emis facturile fiscale depuse la dosar, a căror valoare a rămas neachitată.

În sustinerea cererii, creditoarea a depus la dosarul cauzei nota de calcul a penalităţilor ( fila 5), contractul de telefonie mobilă ( fila 8), facturi fiscale ( fila 12-13).

În drept, creditoarea a invocat dispozitiile O.G.%/2001, O.G. 9/2000 art. 969 Cod civil, art. 379 Cod procedură civilă.

Debitorul, desi legal citat nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 17.02.2006, între debitor şi SCV (fosta M SA) s-a încheiat contractul având ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice Connex. Prin semnarea contractului, debitorul s-a obligat la plata tarifelor, precum şi a penalităţilor în caz de întârziere la plată.

Art. 969 Cod civil prevede obligativitatea respectării conventiilor legale făcute între părţile contractante.

Potrivit art. 1 O.G. 5/2001, procedura somatiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului în scopul realizării creantelor certe, lichide, exigibile asumate prin înscris însuşit de părti prin semnătură.

Creanţa creditoarei îndeplineşte conditiile prevăzute de art. 379 Cod proc.civ.. Astfel, creanţa este certă şi lichidă, existenţa şi întinderea ei reieşind din actul de creanţă, respectiv facturile fiscale. De asemenea, creanţa este exigibilă, scadenţa intervenind în termen de 14 zile de la emiterea facturii. Verificând mentiunilede pe facturi, instanţa constată că acestea au fost emise în perioada 23.10.2006-23.11.2006.

Tariful serviciului prestat a fost stabilit în bani, iar obligaţiile părtilor au fost asumate prin contract constatat prin înscris, însuţit de părti prin semnătură.

Acest înscris atestă dreturi şi obligaţii în sarcina părtilor privind executarea anumitor servicii. Prin urmare, reclamanta şi-a asumat în prealabil o obligaţie de a face – prestarea serviciilor de telefonie mobile, iar debitorul, o obligaţie de a da – plata sumei de bani aferente serviciiului de care a beneficiat.

În baza acestor considerente, instanţa va admite primul capăt de cerere al acţiunii şi, în consecinţă va soma debitorul la plata sumei de 446,45lei contravaloare facturi neachitate.

În ceea ce priveşte capătul de cererea privind acordarea de penalităţi, instanţa constată temeinicia acestuia. Potrivit art. 6.1. din contractul părtilor, în caz de întârziere la plată, creditoarea are dreptul de a percepe penalităţi în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi al căror total pot depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. În baza acestor considerente, instanţa va soma debitorul la plata sumei de 1265,21RON, penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi, calculate până la data de 31.05.2008, precum şi a celor curse în continuare, în cuantum de 0,5% pe zi până la achitarea integrală a debitului.

Văzând şi dispozitiile art. 274 cod proc.civ., instanţa constată că reclamanta a făcut dovada existentei şi întinderii cheltuielilor de judecată provocate de prezentul proces şi, în consecinţă va obliga debitorul la plata sumei de 98,8 RON, cheltuieli de judecată reprezentând taxa de timbru, onorariu avocat.

În baza art. 6 O.G. 5/2001, va stabili termen de plată de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoarea SC VR SA şi (la avocat FO), in contradictoriu cu debitorul PN

Somează pe debitor să plătească creditoarei in termen de 30 zile de la comunicarea prezentei somaţii următoarele sume:

– 446,45 lei ,reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă,

– 1265,21 lei reprezentând penalităţi convenţionale in cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente preţului neachitat de 446,45 lei pentru perioada cuprinsă între scadenţa fiecărei facturi si data de 31.05.2008 ;

-contravaloarea penalităţilor convenţionale in cuantum procentual de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere aferente debitului de 446,45 lei curse în continuare pentru perioada intre 1.06.2008 si data îndeplinirii obligaţiei de plată

-98,8 lei cheltuieli de judecată.

Cu acţiune în anulare în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată in şedinţă publică, azi 7.07.2008.

Etichete: