Top

SENTINŢA CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar civil nr. 5305/212/2008

SENTINŢA CIVILĂ NR.2790

Şedinţa publică din data de 16.02.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile formulată de reclamanta AP în contradictoriu cu pârâtul PD, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru reclamantă avocat CM, în substituire pentru avocat DM , conform delegaţiei de substituire aflată la dosarul cauzei (fila 175 dosar) , pârâtul fiind lipsă.

Procedura de citare cu părtile este legal îndeplinită.

S–a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Reprezentantul reclamantei arata ca nu mai are alte cereri sau probe de formulat în cauza .

Instanta în temeiul art.150 Cod pr.civ. constata cauza în stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

Reprezentantul reclamantei solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulată şi precizată şi obligarea paratului la plata sumei datorate si a penalitatilor .Cu cheltuieli de judecata .

INSTANŢA,

Prin cererea adresată JC la data de 19.03.2008 si înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5305/212/2008 reclamanta AP nr. 614 a chemat în judecată pe pârâtul PD pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa acesta să fie obligat la plata sumei de 6.462,73 lei, cu titlu de cheltuieli de întreţinere pentru perioada aprilie 2005 – decembrie 2007 şi penalităţi de întârziere.

În fapt, reclamanta arată că pârâtul în calitate de membru al Asociaţiei de proprietari nr. 614 Constanţa înregistrează constant restanţe la întreţinere, pentru perioada aprilie 2005 – decembrie 2007 datorând suma de 4.465,57 lei şi 1.995,16 lei, penalităţi de întârziere aferente debitului restant.

Se mai arată că pârâtul a fost somat de mai multe ori să achite debitul restant, dar acesta nu şi-a achitat datoria, fapt ce atrage o serie de probleme cu furnizorii.

În drept, cererea reclamantei este întemeiată pe dispoziţiile art. 998 C.civ. şi Legea 114/1996.

În susţinerea acţiunii, au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: listă privind calculul penalităţilor de întârziere, încheierea nr. 116/12.05.2003 pronunţată de judecătorul delegat de JC la S.P.I.T.V.B.L., procesul verbal al AP din data de 06.02.2005, procesul verbal al Asociaţiei de proprietari din 15.01.2004, listele lunare privind sumele datorate cu titlu de cheltuieli de către membrii Asociaţiei de proprietari.

La data de 09.06.2008 pârâtul a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În motivarea acestei solicitări, pârâtul a arătat că reclamanta l-a mai acţionat în judecată pe calea somaţiei de plată, soluţia pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul cu nr. 17162/212/2007 fiind de respingere a cererii întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 din O.G. 5/2001.

Se mai arată de către pârât că la momentul formulării cererii privind emiterea somaţiei de plată reclamanta solicita obligarea sa la plata sumei de 3965 lei ( 2265,40 lei, cheltuieli de întreţinere şi 1699,94 lei, penalităţi ) pentru ca în prezentul dosar să solicite o sumă mai mare.

Se mai arată de către pârât că deşi a debranşat de la sistemul centralizat de încălzire 3 calorifere existente în apartamentul său, reclamanta nu a procedat la recalcularea cheltuielilor de întreţinere şi la reducerea lor corespunzătoare.

Pârâtul arată că nu cunoaşte nici destinaţia sumelor încasate de către reclamantă din amplasarea antenelor pe acoperişul blocului, respectiv dacă acestea au fost folosite la reducerea cheltuielilor de întreţinere.

Pârâtul precizează că deşi a achitat la casieria asociaţiei costul apei, administratorul reclamantei a raportat sumele plătite la alt capitol şi nu la cel solicitat de către pârât. Mai precizează că locatarii nu au acces la boxele de la subsolul imobilului în care locuiesc şi că numeroşi locatari şi-au supradimensionat caloriferele fără ca asociaţia de proprietari să procedeze la recalcularea cheltuielilor de întreţinere.

În susţinerea întâmpinării au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 2377 pronunţată la data de 08.02.2008 de Judecătoria Constanţa în dosarul cu nr. 17162/212/2007, notificare adresată Asociaţiei de Proprietari, proces verbal de constatare a debranşării din 18.01.2005, proces verbal de inventariere din data de 25.01.2006, răspunsul furnizat de către RADET Constanţa pârâtului nr. 3044/30.04.2007, cererea de debranşare formulată de dl.PD , adresă înaintată la data de 17.04.2007 de pârât către Radet Constanţa, cererea adresată de pârât Radet Constanţa la data de 04.01.2006, răspunsul cu nr. 87579/ 25.07.2007 furnizat de Primăria Municipiului Constanţa pârâtului.

La data de 10.06.2008 reclamanta şi-a precizat acţiunea, solicitând obligarea pârâtului şi la plata sumei de 1500 lei, cu titlu de penalităţi precum şi actualizarea sumelor datorate de către acesta cu indicele de inflaţie.

În temeiul dispoziţiilor art. 167 C.p. civ. instanţa a încuviinţat în cauză administrarea probei cu înscrisuri şi a probei cu expertiză contabilă, la dosar fiind depus raportul de expertiză efectuat de către exp.CI .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pârâtul PD este proprietarul apartamentului, , bloc ce face parte din AP nr. 614 C.

Din analiza listelor de întreţinere întocmite în perioada aprilie 2005 –decembrie 2007 precum şi a concluziilor raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, instanţa reţine că pârâtul a acumulat un debit la plata cheltuielilor cu întreţinerea de 2.425,83 lei.

Debitorul nu a făcut dovada faptului că a achitat acest debit, ci dimpotrivă a recunoscut prin diferite înscrisuri depuse la dosar că nu a achitat întreţinerea fiind nemulţumit de calculele făcute de către administratorul Asociaţiei de proprietari.

Potrivit art. 23 pct. B lit. a din H.G. 400/ 2003 proprietarii au obligaţia de a contribui la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi să achite în termenul stabilit cota de contribuţie care le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei de proprietari.

H.G. 400/ 2003 – în vigoare la data afişării listelor lunare cu privire la cheltuielile de întreţinere aferente fiecărui apartament – a fost abrogată prin H.G.1588/ 19.12.2007, dar şi noul act normativ care aprobă normele metodologice de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari, stabileşte în art. 32 al. 1 obligaţia pe care o au toţi proprietarii să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari.

Conform art. 25 al. 1 din H.G. 400/2003 cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, în termen de maximum 15 zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă.

În prezent H.G. 1588/ 19.12.2007 stabileşte în art. 32 al. 1 faptul că, cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă.

Având în vedere succesiunea dispoziţiilor legale în timp – H.G.1588/ 19.12.2007 intrând în vigoare la data de 21.01.2008 – instanţa reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile H.G. 400/2003, text în vigoare la data afişării listelor de întreţinere întocmite pentru apartamentul pârâtului, în perioada aprilie 2005 –decembrie 2007.

În plus, art. 46 din Legea 270/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari stabileşte că toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.

Având în vedere dispoziţiile legale sus enunţate, instanţa reţine în sarcina pârâtului obligaţia de plată a sumei de 2.425,83 lei, reprezentând cheltuielile de întreţinere datorate pentru perioada aprilie 2005 – decembrie 2007.

Instanţa nu poate reţine apărările pârâtului în legătură cu cuantumul sumelor datorate cu titlu de întreţinere şi prin care s-a învederat că nu s-a ţinut seama la determinarea costului lunar al căldurii pentru apartamentul său de faptul că şi-ar fi debranşat anumite calorifere, întrucât expertul contabil a menţionat în raportul de expertiză întocmit faptul că, deşi s-a calculat în plus preţul căldurii în cursul anului 2005, ulterior s-a procedat la recalcularea sumelor datorate de pârât şi la reducerea acestora ( fila 158 din dosar ).

De asemenea, nici apărările acestuia prin care se arată că cererea reclamantei întemeiată pe dispoziţiile O.G. 5/2001 a fost respinsă nu pot fi reţinute, întrucât potrivit dispoziţiilor 11 1 şi art. 7 din O.G. 5/2001 soluţia pronunţată în procedura somaţiei de plată nu are autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte fondul raporturilor juridice dintre părţi, creditorul având posibilitatea în caz de respingere a cererii sale de emitere a somaţiei de plată să se adreseze instanţei potrivit dreptului comun.

Aspectele indicate în întâmpinare de către pârât cu privire la sumele de bani încasate de Asociaţia de proprietari în urma amplasării unor antene pe acoperişul blocului precum şi cu privire la necalcularea cheltuielilor datorate pentru căldură în funcţie de mărimea caloriferelor sunt de asemenea apreciate de către instanţă ca neîntemeiate.

Astfel, art. 13 din Legea 230 / 2007 stabileşte că veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor.

Faţă de aceste prevederi legale, instanţa reţine că sumele încasate de către Asociaţia de proprietari ca urmare a instalării unor unor antene pe acoperişul blocului nu vor putea fi folosite pentru a diminua cota de contribuţie la întreţinere pe care o datorează lunar fiecare membru al asociaţiei de proprietari, ci pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna.

În ceea ce priveşte cuantumul sumelor lunare datorate pentru căldură, instanţa reţine că potrivit art. 48 al. 2 din Legea 230/2007 cheltuielile efectuate de asociatia de proprietari pentru plata unor servicii de utilitati publice sau de alta natura, legate de proprietatile individuale din condominiu si care nu se factureaza individual pe fiecare dintre acestea, se repartizeaza dupa acelasi criteriu care a stat la baza emiterii facturii, in conformitate cu prevederile contractului incheiat cu furnizorul respectivului serviciu.

Faţă de această dispoziţie legală, instanţa reţine că existenţa unor calorifere supradimensionate în apartamentele vecine nu influenţează cuantumul sumelor datorate de către pârât, acestea fiind calculate în funcţie de suprafaţa radiantă încălzită.

Principiul aplicabil la stabilirea despăgubirilor care se cuvin creditorului ca urmare a neexecutării obligaţiei de către debitor este acela al reparării integrale a prejudiciului, debitorul urmând a fi obligat nu numai la repararea pagubei efective ( damnum emergens ) produse în patrimoniul creditorului ci şi la suportarea beneficiului nerealizat de către creditor din culpa debitorului ( lucrum cessans ).

Instanţa apreciază că intră în categoria câştigului nerealizat şi daunele interese constând în suma de bani rezultată ca urmare a devalorizării monedei naţionale, prin aplicarea indicelui de inflaţie la suma efectiv datorată.

Pentru acest motiv, instanţa urmează să admită doar în parte cererea reclamantei şi să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 2700,49 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor de întreţinere datorată de pârât pentru perioada aprilie 2005 – decembrie 2007, respectiv 2.425,83 lei, actualizată cu indicele de inflaţie, astfel cum aceasta a fost calculată prin raportul de expertiză efectuat în cauză.

Potrivit art. 31 din Regulamentului cadru al AP , anexa nr. 2 la Legea 114/1996 asociaţia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, şi a altor cheltuieli restante, oricărui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.

O.G. 85/2001 ( în vigoare până la 22.08.2007 ) precum şi Legea 270 / 2007 ( în vigoare de la data de 22.08.2007 ) stabileşte că penalităţile datorate de către proprietari pentru neachitarea în termen a sumelor datorate cu titlu de cheltuieli de întreţinere nu vor fi mai mari de 0,2 % pe fiecare zi de întârziere şi se vor aplica pentru fiecare cotă de întreţinere lunară numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul prevăzut pentru plată, fără ca penalităţile să poată depăşi suma cotei de întreţinere la care s-au aplicat.

Prin procesul verbal al Comitetului Executiv al AP din 15.01.2004 s-a stabilit aplicarea unor penalităţi de 0,2 – 0,3 % pentru fiecare zi de întârziere, raportate la valoarea sumei restante pentru proprietarii care nu plătesc cota ce le revine din cheltuielile comune de întreţinere timp de mai mult de 30 de zile de la data afişării listelor de plată.

Pentru neplata la termen a sumelor datorate cu titlu de cheltuieli de întreţinere, pârâtul datorează penalităţi de 1884,81 lei, acestea fiind calculate de către expertul contabil desemnat în cauză, prin aplicarea cotei maxime de 0,2 % stabilită de legislaţia în vigoare.

Având în vedere prevederile legale în vigoare la data scadenţei obligaţiei de plată pentru cotele de întreţinere precum şi pe cele privind penalităţile legale prevăzute pentru neachitarea la termen a cotelor de întreţinere, instanţa reţine şi obligaţia pârâtului de a plăti sumele calculate cu titlu de penalităţi de întreţinere, motiv pentru care acesta va fi obligat în acest sens.

Reţinând culpa procesuală a pârâtului, instanţa , în temeiul dispoziţiilor 274 C.p. civ .potrivit cărora partea care a căzut în pretenţii va fi obligată la cerere la plata cheltuielilor de judecată, urmează să dispună obligarea pârâtului şi la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză de către reclamantă, respectiv a onorariului pentru efectuarea expertizei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta AP in contradictoriu cu pârâtul PD,

Obligă pârâtul să achite reclamantei următoarele sume :

– 2700,49 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de întreţinere pentru apartamentul pârâtului în perioada aprilie 2005 – decembrie 2007, actualizate cu indicele de inflaţie

– 1884,81 lei, penalităţi de întârziere

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 500 lei, cheltuieli de judecată efectuate în prezenta cauză.

Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16.02.2009.

Etichete: