Top

Uzucapiune

Dosar nr. 1189/212/2009

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 8635

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12.05.2009

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect uzucapiune accesiune, acţiune formulată de reclamanţii GN cu domiciliul în Constanţa, si PPG cu domiciliul în Constanţa, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local Constanta şi Municipiul Constanta Prin Primar cu sediul în Constanta, bd. Tomis, nr. 51, judeţ Constanţa.

Acţiunea este timbrată cu taxa judiciară de timbru 2000 lei şi timbru judiciar 5 lei.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă pentru reclamanţi avocat LT şi pentru pârâţi avocat SB A conform delegaţiei de substituire depusă la dosar .

Procedura este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei expus oral de grefierul de şedinţă, care învederează că s-a depus răspuns din partea OCPI în care se arată că imobilul situat în Constanţa, str. Pionierului, nr. 5 bis nu are deschisă carte funciară şi nu are număr cadastral alocat.

Reprezentantul reclamanţilor depune relaţii de la Primărie din care rezultă că imobilul din litigiu este situat în Constanţa, str. Pionierului, nr. 5 bis; depune de asemenea taxa judiciară de timbru 500 lei, pe care instanţa o anulează.

Reprezentantul pârâţilor depune situaţia juridică a imobilului situat în Constanţa, str. Pionierului, nr. 5 bis; precizează că nu are obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză efectuat în cauză.

Nemaifiind alte probe, cereri sau excepţii de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul reclamanţilor solicită admiterea acţiunii. Solicită instanţei să constate că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului prin uzucapiune de lungă durată şi al joncţiunii posesiilor şi asupra construcţiilor prin accesiune imobiliară, astfel cum au fost identificate în raportul de expertiză efectuat în cauză. Apreciază că din probatoriile administrate acţiunea a fost dovedită, în sensul că s-a făcut dovada unei posesii continue, netulburată, neviciată şi sub nume de proprietar. Fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâţilor solicită respingerea acţiunii ca nefondată, apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1846 şi urm C.civ., respectiv condiţia referitoare la echivocul posesiei, având în vedere că până în anul 2008 a existat o stare de indiviziune, şi nu posesie exclusivă pentru sine. Solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi rămâne în pronunţare pe fondul cauzei.

INSTANŢA

Prin cererea inregistrata sub nr. 1189/212/2009 pe rolul Judecatoriei Constanta reclamantii GN si PPG la au solicitat ca in contradictoriu cu piritii Consiliul Local al Municipiului Constanta si Municipiul Constanta prin Primar sa se constate ca au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 89 mp situat in Constanta, prin uzucapiunea de 30 de ani si jonctiunea posesiilor si dreptul de proprietate saupra constructiilor edificate pe acest teren prin accesiune .

In motivarea cererii reclamantii arata ca GN impreuna cu sotia sa GE , decedata in prezent, au dobindit prin contractul de vinzare cumparare aut sub nr 11092/1969 terenul in suprafata de 350 mp pe care au edificat o casa.Dupa decesul lui GE , a fost eliberat certificatul de mostenitor 44/2008 singurii acceptanti fiind reclamantii.Sustin reclamantii ca au locuit in imobil fara a fi tulburati de cineva, pastrind limitele proprietatii inca de la cumparare, fiind cunoscuti ca proprietari adevarati.

In drept nu au fost invocate dispozitii legale

Piritii nu au formulat intimpinare .

In sustinera cererii reclamantii au administrat proba cu inscrisuri ,proba testimoniala si proba cu expertiza tehnica imobiliara . Reclamantii au depus la dosar :schite cadastrale, certificat fiscal, act de vinzare cumparare aut sub nr 2036/1968, proces verbal de contraventie, certificat de mostenitor 44/2008

In cauza s-a depus situatia juridica a imobilului cu adresa nr. 42712/2009 si raportul de expertiza tehnica imobiliara intocmit de ing.BD

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

Prin contractul de vinzare cumparare aut sub nr 2036/1968 reclamantul GN si sotia sa GE au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 350 mp din Constanta,.Pe acest teren cei doi soti au edificat o constructie- casa de locuit.Dupa decesul lui GE dreptul sau de proprietate asupra imobilului a fost mostenit de catre ambii reclamanti, conf. certificatului de mostenitor nr 44/2008 .Din masuratorile cadastrale efectuate in noiembrie 2008 a rezultata ca reclamantii ocupa suprafata de 439 mp , mai mult cu 89 mp decit in acte Imobilul a fost ocupat in mod continuu , pasnic si sub nume de proprietar de catre reclamanti.

Astfel martorul NM arata :”Reclamantii au un imobil compus din teren de 500 mp si o csa.Imobilul este imprejmuit cu gard de peste 40 ani.. ”, iar martorul NV arata “ Reclamantii nu s-au certat cu vecinii sau cu alte personae cu privire la teren si au locuit in imobil in mod continuu.. .”

Imobilul ,teren ,nu face parte din domeniul public ci din domeniul privat al orasului (conform adresei nr. 42712/2009 -situatia juridica,fila 40) reclamantul figurind in registrul fiscal din 1966

Potrivit art.1847 c.civ. “Pentru a se prescrie se cere o posesie continua ,neintrerupta ,netulburata ,publica si sub nume de proprietar “

Prescriptia achizitiva ( uzucapiunea )este modul de dobindire a proprietatii sau a altor drepturi reale prin posesia neintrerupta asupra unui imobil pe o perioada si in conditiile prevazute de lege .Conditiile cerute de lege pentru a interveni uzucapiunea de 30 de ani sint :posesia utila si exercitarea posesiei neintrerupt timp de 30 de ani .

Termenul de 30 de ani este prevazut in partea finala a art. 1890 c.civ. in care se arata ca cel ce invoca prescriptia nu e obligat sa produca vreun titlu si nu I se poate opune reaua credinta .

Prin urmare ,simplul fapt al implinirii termenului de 30 de ani duce la dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune ,adica starea de fapt se transforma intr-o stare de drept si se consolideaza in drept de proprietate .

Potrivit art.1860 c.civ “Orice posesor posterior are facultatea ,spre a putea opune prescriptia ,sa uneasca posesia sa cu posesiunea autorului sau .“

Deci pentru invocarea jonctiunii posesiilor este necesara indeplinirea a doua conditii si anume :sa fie vorba despre doua sau mai multe posesii utile ,iar posesia sa fie transmisa in baza unui raport juridic valabil .

Dreptul la optiune cu privire la jonctiunea posesiilor a fost instituit de legiuitor din aceleasi ratiuni pentru care a recunoscut si dreptul de optiune cu privire la uzucapiune, respectiv consolidarea situatiilor de fapt prin transformarea lor in situatii de drept in scopul cresterii gradului de securitate a circuitului civil.

In cauza de fata atit posesia mamei reclamantei PPG cit si ca a reclamantei sint doua posesii utile ,iar reclamanta a dobindit posesia in baza calitatii sale de mostenitoare a mamei sau potrivi certificatului de mostenitor nr 44/2008.

Accesiunea consta in incorporarea materiala a unui lucru considerat mai putin important intr-un lucru considerat mai important.

Principiul accesiunii este inscris in art 488 c.civ. potrivit caruia”tot ce se uneste si se incorporaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”

Potrivit art.492 c.civ. ‘Orice constructie ,plantatie sau lucru facut in pamint sau asupra pamintului sint prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamint cu cheltuiala sa si ca sint ale sale ,pina ce se dovedeste in contra.”

In conceptia legiuitorului lucrul mai important il reprezinta terenul , asa incit proprietarul terenului devine prin accesiune si proprietar al constructiei , plantatiei sau altei lucrari edificate pe terenul respectiv – superficies solo cedit.

Fata de cele expuse instanta constata ca in cauza sint indeplinite conditiile prevazute de art.1847,1890,si 492 c.civ. astfel ca va admite actiunea si va constata ca reclamantii au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 89 mp prin efectul uzucapiunii de lunga durata si dreptul de proprietate asupra constructiilor prin efectul accesiunii imobiliare .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite actiunea civila formulata de reclamantii GN cu domiciliul în Constanţa, nr. 2, si PPG cu domiciliul în Constanţa, in contradictoriu cu piritii Municipiul Constanta prin primar si Consiliul Local Constanta cu sediul în Constanta, bd. Tomis, nr. 51, judeţ Constanţa .

Constata ca reclamantii au dobindit dreptul de proprietatea asupra terenului in suprafata de 89 mp situat in Constanta, prin efectul uzucapiunii de lunga durata si al jonctiunii posesiilor.

Constata ca recalamantii au dobindit dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul descris mai sus prin efectul accesiunii imobiliare .

Cu recurs in 15 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi, 12.05.2009.

Etichete: