Top

Contract de prestări servicii. Pază pentru un obiectiv de investiţii, aflat în construcţie

Dacă obligaţia de plată a prestaţiilor efectuate de gardienii publici, pentru paza obiectivului în construcţie, a fost asumată de antreprenorul general, iar aceste cheltuieli au fost acceptate de către beneficiarul lucrării – care a şi acoperit o parte din plăţi pe bază de devize – diferenţa neachitată, stabilită în favoarea prestatorului de servicii, urmează a fi suportată de beneficiar.

Împrejurarea că lucrarea a fost realizată în regim de subcontractare nu are relevanţă, iar subcontractorii nu vor putea fi obligaţi în solidar la suportarea cheltuielilor de asigurare a pazei.

Reclamanta Corpul Gardienilor Publici Gorj, prin reprezentant legal, a chemat în judecată pe pârâta S.C. MINS S.R.L.Constanţa şi a solicitat obligarea acesteia la 63.877.793 lei, reprezentând contravaloare servicii de pază prestate, precum şi penalităţi calculate conform contractului de prestări servicii nr. 1121/ 19.02.1999.

Pârâta a formulat cerere de chemare în garanţie faţă de S.C. EG S.A., S.C. EM S.A. şi a Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, solicitând obligarea în solidar a chematelor în garanţie la sumele reţinute în sarcina sa prin acţiunea principală. Aceasta din urmă a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 17 COM/ 08.01.2002 a Tribunalului Constanţa, cererea de chemare în garanţie fiind disjunsă.

Sesizarea instanţei în temeiul art. 60 cod proc.civilă a fost justificată pe împrejurarea că prestarea serviciilor de pază s-a realizat pentru obiective care au avut ca antreprenori generali societăţile chemate în garanţie, iar ca beneficiar pe Primăria Târgu-Jiu.

Societăţile comerciale s-au apărat în sensul inexistenţei unei clauze în contractul de subanterpriză încheiat cu pârâta, referitoare la obligaţia de pază, iar Primăria Târgu-Jiu a susţinut că sumele pretinse au fost achitate direct pârâtei.

Din probele administrate, instanţa reţine următoarele:

Pârâta S.C. MINS S.R.L. Constanţa s-a aflat în raporturi de subantrepriză cu chematele în garanţie S.C. EG S.A. şi S.C. EM S.A., pentru execuţia lucrărilor de investiţii la obiectivul ,,Centrala termică de cvartal Jiul’’, având ca beneficiar Municipalitatea Târgu-Jiu.

Obligaţia de plată a prestaţiilor de pază efectuate de Corpul gardienilor Publici a fost asumată de beneficiarul investiţiilor, prin note de comandă şi prin executarea devizului general al fiecărui obiectiv, pentru toată perioada de realizare a lucrărilor.

Întrucât în cauză nu s-a probat achitarea integrală a contravalorii acestor prestaţii, Primăria urmează a fi obligată la plata sumei – debit şi penalităţi. Aceleaşi pretenţii nu vor putea fi, însă, îndreptate împotriva subantreprenorilor, care nu şi-au asumat obligaţii de această natură prin contractele încheiate cu pârâta, ca antreprenor de specialitate.

În aceste condiţii, acţiunea pârâtei va fi admisă în parte, cu înlăturarea susţinerilor legate de solidaritatea chematelor în garanţie pentru plata acestor pretenţii.

(sentinţa civilă nr. 7187 COM/ 23.10.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 537/2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: