Top

Dreptul de dispoziţie al debitorului, după deschiderea procedurii. Valorificarea unor bunuri din patrimoniu. Consecinţele nedeclarării intenţiei de reorganizare.

În virtutea art. 78 din Legea nr. 64/1995 republicată, deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, dacă nu şi-a declarat intenţia de reorganizare.

Desesizarea debitorului, în sensul pierderii dreptului de a dispune de bunurile din averea sa, are caracterul unei incapacităţi legale speciale. În consecinţă, dată fiind întrunirea cerinţelor legale pentru a opera această incapacitate, după data deschiderii procedurii debitorul nu mai putea înstrăina nici un bun al său, în absenţa exprimării intenţiei de reorganizare.

Lichidatorul societăţii comerciale S.C. S S.A. a chemat în judecată pe pârâtele Administraţia Finanţelor Publice Cogealac prin D.G.F.P. Constanţa şi S.C. G S.R.L. Săcele, jud. Constanţa, solicitând anularea convenţiei de vânzare-cumpărare materializată în factura nr.0342305/16.11.2000 şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Motivul sesizării instanţei l-a constituit valorificarea, la 16.11.2000, de către D.G.F.P. Constanţa – Administraţia Finanţelor Publice Constanţa a unor bunuri sechestrate din patrimoniul debitoarei (utilaje agricole), prin vânzare directă, cu acordul administratorului societăţii în încetare de plăţi. Bunurile au fost valorificate fără acordul judecătorului sindic, iar suma obţinută a fost încasată integral de creditorul bugetar, în defavoarea celorlalţi creditori.

Potrivit considerentelor acţiunii, au fost încălcate prevederile art. 35 şi art. 38 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Din actele şi lucrarile dosarului, instanţa reţine următoarele considerente :

Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului societăţii comerciale S S.A. a fost iniţiată la 06.10.2000.

La 13.11.2000, debitoarea, prin administratorul său, solicită acordul D.G.F.P. Constanţa, prin Administraţia Cogealac, pentru valorificarea unor bunuri sechestrate, la cererea acestui creditor, în condiţiile O.G. nr. 11/1996. Aprobarea este acordată în aceeaşi zi, conform adresei depuse la dosar.

Operaţiunea de vânzare-cumpărare iniţiată de debitoare cu pârâta cumpărătoare S.C. G S.R.L. este atestată de factura întocmită în acest sens, iar preţul de 2.571.590 lei, obţinut pentru înstrăinarea unui tractor, a unei grape stelate şi a unui plug este încasat integral de creditorul bugetar.

Inspecţia de audit care s-a desfăşurat la Administraţia Finanţelor Publice a comunei Cogealac a evidenţiat că vânzarea a fost efectuată după data deschiderii procedurii reglementate de Legea nr.64/1995, iar aprobarea pentru valorificarea bunurilor a fost dată de un funcţionar, cu încălcarea atribuţiilor sale de serviciu.

În virtutea art. 78 din Legea reorganizării judiciare şi a falimentului, deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele, dacă nu şi-a declarat intenţia de reorganizare.

Desesizarea debitorului, în sensul pierderii dreptului de a dispune de bunurile din averea sa, are caracterul unei incapacităţi legale speciale. În consecinţă, dată fiind întrunirea cerinţelor legale pentru a opera această incapacitate, debitorul nu mai putea înstrăina nici un bun al său.

În speţă au fost încălcate şi prevederile art. 38 din Legea nr. 64/1995 republicată, în sensul că faţă de debitoarea asupra căreia s-a deschis procedura reorganizării judiciare şi a falimentului au fost exercitate acte de executare silită individuală, nepermise nici în cazul creanţelor bugetare.

În aceste condiţii, acţiunea va fi admisă, sancţiunea nerespectării dispoziţiilor legale fiind anularea convenţiei de vânzare-cumpărare şi obligarea cumpărătorului să restituie averii debitoarei bunurile ce au făcut obiectul valorificării sau contravaloarea lor, în măsura în care executarea în natură nu mai este posibilă.

(sentinţa civilă nr. 3675 COM/ 03.06.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Tags: