Top

Transfer patrimonial efectuat de debitor anterior deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( IV )

Contractul de vânzare-cumpărare asupra unui imobil al debitoarei, încheiat înăuntrul celor 120 de zile anterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, nu poate fi întotdeauna apreciat ca fiind perfectat în cursul derulării normale a activităţii societăţii. Starea de încetare de plăţi, coroborată cu situaţia părţilor contractante – ambele cu un asociat comun – şi nu în ultimul rând obţinerea , de către creditorul chirografar (cumpărător al bunului) a unei valori mai mari din patrimoniul debitoarei sale, decât dacă s-ar fi înscris în procedura falimentului, converg spre concluzia că părţile au acţionat pentru a frauda interesele altor creditori, cu rang de prioritate superior.

Reclamanta S.C. CONTAB SERV S.A. – lichidator al debitoarei S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L. Constanţa a chemat în judecată pe pârâta S.C. TIGITRANS S.R.L. şi a solicitat să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat la 3.12.1999, prin care s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Răchitaşi nr. 18, în favoarea pârâtei.

S-a susţinut că operaţiunea juridică a fost perfectată în condiţiile în care o lună mai târziu – la 17.01.2000 – s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de vânzător – S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L., scopul actului fiind acela de a stinge obligaţia pe care debitoarea o avea faţă de S.C. EASTERN CREWING AGENCY S.A. ; unul dintre acţionarii acestei societăţi pe acţiuni îndeplinea în acelaşi timp şi calitatea de asociat la societatea cumpărătoare.

Lichidatorul a menţionat că plata preţului s-a realizat în două tranşe, prima la 12.01.2000 (121 milioane lei), cea de-a doua la 25.01.2000 (613 milioane lei), vânzătorul aflat în încetare de plăţi achiziţionând ulterior valuta cu care şi-a îndestulat creditorul menţionat.

S.C. EASTERN CREWING AGENCY S.A. nu s-a mai înscris astfel pe tabelul obligaţiilor debitoarei, cu toate că rangul de prioritate conferit de creanţa sa (art. 108 pct. 8 din Legea nr. 64/ 1995 republicată) nu i-ar fi permis îndestularea întregii creanţe, deoarece debitoarea avea la aceeaşi dată sume importante, datorate creditorilor bugetari.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 45 lit. d din Legea nr. 64/1995.

Cadrul procesual al acţiunii a fost extins, prin introducerea în cauză, ca pârâtă, a creditoarei care a beneficiat de plata efectuată.

Pârâtele au invocat inaplicabilitatea în cauză a acestui text de lege, apreciind că vânzarea imobilului s-a realizat în exercitarea normală a activităţii, de către comerciantul debitor.

S-a susţinut că transferul dreptului de proprietate nu s-a realizat către un creditor, iar împrejurarea că, din suma astfel obţinută, debitorul şi-a achitat o creanţă, nu este de natură să determine anularea actului.

În raport de probele administrate, instanţa a reţinut că în mod neîndoielnic, preţul obţinut din vânzarea de către S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L. Constanţa, către S.C. TIGITRANS S.R.L., a imobilului menţionat, a fost utilizat pentru plata integrală a creanţei debitoarei către unul dintre creditorii săi chirografari.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la 3.12.1999, înăuntrul celor 120 de zile anterior deschiderii procedurii, respectiv cu 45 de zile anterior acestui moment.

Această situaţie, raportată la starea de încetare de plăţi a debitoarei, conduce la înlăturarea apărărilor potrivit cărora actul a fost încheiat în cursul derulării normale a activităţii societăţii.

Mai mult, creditorul chirografar a primit o valoare mai mare din patrimoniul debitoarei sale, aflate în încetare de plăţi, decât dacă s-ar fi înscris în procedura falimentului.

Pentru considerentele arătate, instanţa a constatat temeinicia acţiunii reclamantei, cu consecinţa anulării actului.

În raport de dispoziţiile art. 48 alin. 1 din lege, pârâta cumpărătoare a fost obligată să restituie averii debitoarei imobilul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să remită valoarea lui de la data transferului dreptului de proprietate.

(sentinţa civilă nr. 2699 COM/ 25.10.2001. Prin decizia civilă nr. 345/2002 (cu opinie separată), Curtea de Apel Constanţa – secţia comercială a admis recursurile, a modificat în tot sentinţa recurată, în sensul respingerii acţiunii. În considerente s-a arătat că scopul transferului nu a fost acela de a stinge o datorie şi că deşi actul a fost încheiat înăuntrul perioadei de 120 de zile anterioare deschiderii procedurii nu se poate aprecia că valorificarea imobilului nu a avut loc în cursul desfăşurării normale a activităţii.)

Etichete: