Top

Transfer patrimonial efectuat de debitor anterior deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( IV )

Contractul de vânzare-cumpărare asupra unui imobil al debitoarei, încheiat înăuntrul celor 120 de zile anterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, nu poate fi întotdeauna apreciat ca fiind perfectat în cursul derulării normale a activităţii societăţii. Starea de încetare de plăţi, coroborată cu situaţia părţilor contractante – ambele cu un asociat comun – şi nu în ultimul rând obţinerea , de către creditorul chirografar (cumpărător al bunului) a unei valori mai mari din patrimoniul debitoarei sale, decât dacă s-ar fi înscris în procedura falimentului, converg spre concluzia că părţile au acţionat pentru a frauda interesele altor creditori, cu rang de prioritate superior.

Reclamanta S.C. CONTAB SERV S.A. – lichidator al debitoarei S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L. Constanţa a chemat în judecată pe pârâta S.C. TIGITRANS S.R.L. şi a solicitat să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat la 3.12.1999, prin care s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Răchitaşi nr. 18, în favoarea pârâtei.

S-a susţinut că operaţiunea juridică a fost perfectată în condiţiile în care o lună mai târziu – la 17.01.2000 – s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de vânzător – S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L., scopul actului fiind acela de a stinge obligaţia pe care debitoarea o avea faţă de S.C. EASTERN CREWING AGENCY S.A. ; unul dintre acţionarii acestei societăţi pe acţiuni îndeplinea în acelaşi timp şi calitatea de asociat la societatea cumpărătoare.

Lichidatorul a menţionat că plata preţului s-a realizat în două tranşe, prima la 12.01.2000 (121 milioane lei), cea de-a doua la 25.01.2000 (613 milioane lei), vânzătorul aflat în încetare de plăţi achiziţionând ulterior valuta cu care şi-a îndestulat creditorul menţionat.

S.C. EASTERN CREWING AGENCY S.A. nu s-a mai înscris astfel pe tabelul obligaţiilor debitoarei, cu toate că rangul de prioritate conferit de creanţa sa (art. 108 pct. 8 din Legea nr. 64/ 1995 republicată) nu i-ar fi permis îndestularea întregii creanţe, deoarece debitoarea avea la aceeaşi dată sume importante, datorate creditorilor bugetari.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 45 lit. d din Legea nr. 64/1995.

Cadrul procesual al acţiunii a fost extins, prin introducerea în cauză, ca pârâtă, a creditoarei care a beneficiat de plata efectuată.

Pârâtele au invocat inaplicabilitatea în cauză a acestui text de lege, apreciind că vânzarea imobilului s-a realizat în exercitarea normală a activităţii, de către comerciantul debitor.

S-a susţinut că transferul dreptului de proprietate nu s-a realizat către un creditor, iar împrejurarea că, din suma astfel obţinută, debitorul şi-a achitat o creanţă, nu este de natură să determine anularea actului.

În raport de probele administrate, instanţa a reţinut că în mod neîndoielnic, preţul obţinut din vânzarea de către S.C. JOHNSON JUNIOR S.R.L. Constanţa, către S.C. TIGITRANS S.R.L., a imobilului menţionat, a fost utilizat pentru plata integrală a creanţei debitoarei către unul dintre creditorii săi chirografari.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la 3.12.1999, înăuntrul celor 120 de zile anterior deschiderii procedurii, respectiv cu 45 de zile anterior acestui moment.

Această situaţie, raportată la starea de încetare de plăţi a debitoarei, conduce la înlăturarea apărărilor potrivit cărora actul a fost încheiat în cursul derulării normale a activităţii societăţii.

Mai mult, creditorul chirografar a primit o valoare mai mare din patrimoniul debitoarei sale, aflate în încetare de plăţi, decât dacă s-ar fi înscris în procedura falimentului.

Pentru considerentele arătate, instanţa a constatat temeinicia acţiunii reclamantei, cu consecinţa anulării actului.

În raport de dispoziţiile art. 48 alin. 1 din lege, pârâta cumpărătoare a fost obligată să restituie averii debitoarei imobilul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să remită valoarea lui de la data transferului dreptului de proprietate.

(sentinţa civilă nr. 2699 COM/ 25.10.2001. Prin decizia civilă nr. 345/2002 (cu opinie separată), Curtea de Apel Constanţa – secţia comercială a admis recursurile, a modificat în tot sentinţa recurată, în sensul respingerii acţiunii. În considerente s-a arătat că scopul transferului nu a fost acela de a stinge o datorie şi că deşi actul a fost încheiat înăuntrul perioadei de 120 de zile anterioare deschiderii procedurii nu se poate aprecia că valorificarea imobilului nu a avut loc în cursul desfăşurării normale a activităţii.)

Etichete:

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( III )

Potrivit art. 45 alin. 1 lit.c). din Legea nr. 64/1995 republicată, pot fi anulate actele juridice încheiate cu intenţia tuturor părţilor implicate, de a sustrage bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a le leza acestora în orice alt fel drepturile, dacă aceste acte au fost încheiate în cei trei ani anteriori înregistrării cererii introductive.

Cerinţa legii se referă, astfel la intenţia comună a părţilor contractante de a scoate bunul din sfera patrimoniului debitorului. O asemenea intenţie nu este dovedită dacă preţul de vânzare a bunului este apropiat de valoarea de circulaţie, chiar dacă înainte de vânzare nu a fost realizată o evaluare a acestuia.

Lichidatorul societăţii comerciale DE S.R.L. – în faliment a solicitat anularea transferului de proprietate realizat prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 377/ 2000, prin care debitoarea supusă acestei proceduri a înstrăinat către S.C. DF S.R.L. un imobil situat în Piaţa Agroalimentară – Zona CET.

În motivarea acţiunii s-a arătat că imobilul nu a fost evaluat înainte de încheierea contractului, astfel că preţul stabilit de comun acord nu este apropiat de cel real.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 46 şi 48 din Legea nr. 64/ 1995.

Din actele prezentate, instanţa va reţine următoarele considerente :

Între S.C. DE S.R.L., în calitate de vânzător şi S.C. DF S.R.L., în calitate de cumpărător s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 377/ 22.02.2000 la BNP Doiniţa Crişan, pentru un imobil compus din cinci corpuri de clădire nefinalizate ca lucrări, având destinaţia de piaţă agroalimentară şi spaţii comerciale; valoarea contractului a fost de 561.600.000 lei.

Prin sentinţa civilă nr. 1481 COM/ 06.06.2001 Tribunalul Constanţa – secţia comercială a dispus falimentul S.C. DE S.R.L.

Prin raportul întocmit de lichidator în condiţiile art. 41 din Legea nr. 64/1995 s-a susţinut că starea de încetare de plăţi este şi pierderea suportată de debitoare din diferenţa dintre valoarea investiţiilor şi valoarea de vânzare prin contract. Debitoarea a urmărit, prin actul juridic contestat, să sustragă de la urmărirea creditorilor un bun cu o valoare semnificativă.

Potrivit art. 45 alin. 1 lit.c). din lege, pot fi anulate actele juridice încheiate cu intenţia tuturor părţilor implicate, de a sustrage bunuri de la urmărirea lor de către creditori sau de a le leza acestora în orice alt fel drepturile, dacă aceste acte au fost încheiate în cei trei ani anteriori înregistrării cererii introductive.

În speţă, însă, acest text nu este aplicabil.

Imobilul a fost evaluat prin expertiza tehnică dispusă în cauză, iar în funcţie de valoarea de circulaţie a imobilelor la nivelul lunii februarie 2000, precum şi de stadiul avansat de degradare în care se aflau corpurile de clădire, expertul a stabilit o valoare de 610.604.000 lei.

În aceste condiţii, preţul de valorificare a imobilului – cu un an înainte de începerea procedurii falimentului – nu poate fi considerat derizoriu şi vădit disproporţionat faţă de valoarea bunului vândut.

Împrejurarea că bunul nu a fost evaluat înainte de vânzare nu constituie un element de natură să reflecte intenţia părţilor contractante de a sustrage o parte a patrimoniului debitoarei de la urmărire silită. În acelaşi timp, neîncheierea unui proces-verbal cu societatea de construcţii angajată să refacă imobilul, pentru a fi determinat stadiul lucrărilor executate din totalul valorii de 1.120.000.000 lei, cât a fost declarată iniţial lucrarea la Direcţia de Urbanism a Primăriei Constanţa, nu are o relevanţă în acest sens.

Având în vedere aceste considerente, acţiunea lichidatorului, privind anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între cele două pârâte, va fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 8552 COM/ 09.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( II )

Art. 45 alin. 1 lit. c din Legea nr. 64/1995 republicată impune ca intenţia de fraudare să fie proprie tuturor părţilor implicate în raportul juridic apreciat ca anulabil, frauda debitorului, în complicitate cu terţul achizitor al bunurilor urmând a fi dovedită, iar nu prezumată.

Cererea lichidatorului, privind anularea transferului de proprietate efectuat asupra unor bunuri de către debitoare – supusă în cauză procedurii falimentului – a fost respinsă ca nefondată.

Art. 45 alin. 1 lit. c din Legea nr. 64/1995 republicată prevede că sunt anulabile actele încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate de a sustrage bunurile de la urmărirea iniţiată de creditori.

Textul enunţat impune ca intenţia de fraudare să fie proprie tuturor părţilor implicate în raportul juridic, intenţia debitorului, în complicitate cu terţul achizitor al bunurilor urmând a fi dovedită, iar nu prezumată.

(sentinţa civilă nr. 3728 COM/ 04.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 653/ 2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercial )

Etichete:

Transfer patrimonial efectuat de debitor în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. Acţiunea lichidatorului, în constatarea nulităţii. ( I )

Vânzarea unui teren, efectuată de debitorul supus procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, este nulă absolut în absenţa acordului de voinţă valabil exprimat de societatea vânzătoare, prin organul deliberativ şi în condiţiile materializării transferului patrimonial printr-o factură.

Lichidatorul societăţii comerciale AGROPIT S.A. Pietreni a chemat în judecată pe pârâta S.C. AGROSERVICE MCG S.R.L.Constanţa, solicitând constatarea nulităţii absolute a transferului de proprietate din patrimoniul debitoarei în faliment, în favoarea pârâtei, pentru suprafeţa de 1.000 m2 teren neproductiv.

În considerente s-a arătat că debitoarea, reprezentată de directorul acesteia, a înstrăinat terenul printr-o factură datată 8.01.2001, cu toate că actul juridic nu a fost aprobat în prealabil de adunarea generală a acţionarilor, potrivit statutului societăţii.

Nulitatea absolută a vânzării a fost invocată şi din perspectiva nerespectării prevederilor imperative ale art. 67 alin.1 din Legea nr. 18/1991, referitoare la forma autentică a actelor juridice de înstrăinare, între vii, a terenurilor din intra- şi extravilan.

S-a susţinut, totodată, că valoarea la care a fost valorificat terenul este mult mai mică decât cea înregistrată în contabilitate.

Acţiunea este întemeiată.

Potrivit art.44 din Legea nr. 64/ 1995, lichidatorul poate introduce la tribunal acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii.

În cauză, convenţia de vânzare-cumpărare încheiată între S.C AGROPIT S.A. Pietreni şi S.C. AGROSERVICE MCG S.R.L. este materializată printr-o factură fiscală, pe care este menţionată suprafaţa de 1.000 m2 teren, precum şi preţul de 5.000.000 lei.

Convenţia de vânzare-cumpărare a fost încheiată cu încălcarea unei prevederi cuprinse în statutul societăţii, care dispune asupra acordului adunării generale a acţionarilor, prealabil oricărui act de dispoziţie efectuat faţă de bunurile din capitalul social (ca în cazul de faţă).

Potrivit art. 70 alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, administratorul/ directorul este abilitat să efectueze toate operaţiunile prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţii, cu excepţia celor prevăzute prin actul constitutiv. În consecinţă, la încheierea acestui raport juridic a lipsit acordul de voinţă valabil exprimat de societatea vânzătoare – prin organul deliberativ, situaţie care atrage nulitatea absolută a actului.

Încheierea unui asemenea act printr-o factură conduce la aceeaşi sancţiune.

Conform Nomenclatorului formularelor tipizate utilizate în activitatea de organizare financiară şi contabilă a agenţilor economici, aprobat de Guvernul României, factura fiscală constituie un document contabil pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate. Prin Ordinul 2185/ 2001 al Ministerului Finanţelor Publice a fost de altfel aprobat modelul formularului acestui document utilizat exclusiv pentru achiziţii de produse sau în domeniul prestării de servicii.

Dispoziţiile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 18/ 1991 republicată sunt, în egală măsură aplicabile speţei, în condiţiile în care transferul bunului imobil într-o asemenea modalitate este lovit de nulitate, pentru lipsa formei autentice a actului.

(sentinţa civilă nr. 4014 COM/ 14.06.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 1191/2002 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: