Top

Faliment. Plan de distribuire a sumelor obţinute din averea debitorului. Obiecţiuni. Autoritate de lucru judecat.

Prin sentinţa civilă pronunţată de judecătorul sindic asupra contestaţiei formulate în condiţiile art. 88 din Legea nr. 64/1995 republicată sunt determinate cu titlu definitiv suma, rangul şi natura creanţei.

Soluţia pronunţată într-o asemenea contestaţie se bucură de autoritate de lucru judecat faţă de obiecţiunile la planul de distribuţie, prin care se tinde la analizarea aceloraşi elemente legate de cuantumul şi rangul de preferinţă al creanţelor personalului navigant.

Creditorii – persoane fizice au formulat, în condiţiile art. 107 din Legea nr. 64/1995 republicată, obiecţiuni asupra planului de distribuire parţială a sumelor obţinute din averea debitorului C.N.M. NAVROM S.A., care a fost înregistrat la grefa Tribunalului Constanţa şi afişat la 05.12.2000.

În motivarea acestor obiecţiuni s-a arătat că sumele datorate fiecăruia pentru perioada de ambarcare pe navele debitoarei în faliment constituie creanţe privilegiate, faţă de dispoziţiile Codului comercial şi ale Convenţiei privind unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime, Bruxelles, 1952, la care România a aderat prin Legea nr. 91/1995.

Reclamanţii au susţinut că în raport de acest rang preferenţial acordat de lege, este nefondată şi abuzivă o repartiţie a sumelor obţinute din averea debitoarei altor creditori decât foştii salariaţi – personal navigant, motiv pentru care s-a solicitat refacerea ordinii de prioritate în cadrul planului de distribuţie şi acoperirea cu prioritate a sumelor reprezentând drepturile băneşti restante.

În cauză a fost pusă în discuţia părţilor, din oficiu, excepţia autorităţii de lucru judecat, ea fiind reţinută în considerentele hotărârii pronunţate.

Puterea de lucru judecat este reglementată ca o prezumţie legală, absolută şi irefragabilă în textul art. 1201 cod civil şi ca o excepţie de fond, peremtorie şi absolută, în condiţiile art. 166 cod proc.civilă. Autoritatea de lucru judecat urmăreşte ca o cerere să nu fie judecată în mod definitiv decât o singură dată, evitându-se astfel pronunţarea unor hotărâri contradictorii asupra aceloraşi elemente.

În speţă este întrunită tripla identitate la care se referă art.1201 cod civil.

Astfel, prin sentinţele civile pronunţate de judecătorul sindic asupra contestaţiilor lichidatorului faţă de creanţele acestor creditori, în condiţiile art. 88 din Legea nr. 64/1995 republicată, au fost determinate cu titlu definitiv suma, rangul şi natura creanţelor izvorâte din contractele de ambarcare. Rezultatul soluţionării acestor contestaţii s-a materializat în întocmirea tabelului definitiv al obligaţiilor debitoarei, moment care a marcat începutul procedurii de lichidare judiciară în faliment.

Creditorii nu au exercitat calea de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunţate asupra contestaţiilor.

Litigiul ce face obiectul prezentelor obiecţiuni se poartă între aceleaşi părţi, dar cu calităţi inversate, respectiv între creditorii-contestatori şi lichidator – ca reprezentant legal al debitorului aflat în faliment şi se referă la aspecte (rang de preferinţă în recuperarea acţiunilor) asupra cărora instanţa a tranşat deja, prin contestaţii.

Sub acest aspect, soluţiile pronunţate în soluţionarea contestaţiilor la tabelul obligaţiilor debitoarei se bucură de autoritate de lucru judecat faţă de orice litigiu ulterior, care tinde la analizarea aceloraşi elemente legate de cuantumul şi rangul de preferinţă al creanţelor personalului navigant, chiar dacă temeiul în drept al noii acţiuni este raportat la alt text de lege.

Faţă de aceste considerente, obiecţiunile la planul preliminar de distribuire, care se referă exclusiv la aspectele menţionate, iar nu la neregularităţi privind distribuţia propriu-zisă, vor fi respinse pentru autoritate de lucru judecat.

(sentinţa civilă nr. 208 COM/05.02.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 582/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: