Top

Plângere contravenţională

Prin sentinta civila nr.2981/13.06.2008, instanta a respins plângerea contraventionala formulata de petentul J. P., împotriva procesului-verbal de contraventie seria PCA nr.3735375/10.03.2008 încheiat de IPJ -Serviciul politiei Rutiere.

La stabilirea solutiei instanta a retinut ca procesul-verbal de contraventie este legal încheiat si face dovada deplina asupra situatiei de fapt retinuta si a încadrarii în drept pâna la proba contrara.

Potrivit art.1169 cod civil, cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca, în speta aceasta obligatie revenea petentului care nu a îndeplinit-o, motiv pentru care plângerea acestuia apare ca fiind nefondata.

Împotriva sentintei mentionate mai sus, a formulat recurs petentul J. P., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivare, petentul a aratat ca recunoaste doar faptul ca a încalcat linia continua, nu si celelalte fapte retinute în sarcina sa, între constatarea agentului si încadrarea juridica a faptelor exista inadvertente, în sensul ca la încadrarea juridica se specifica faptul ca au fost încalcate 4 articole de lege, iar la explicitare se specifica numai încalcarea liniei continue, fapta care nu prezinta un grad de pericol social ridicat.

Legal citat, reprezentantul intimatului a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, mentinerea sentintei atacate, asa cum a fost pronuntata ca fiind temeinica si legala.

Fata de motivele invocate de recurent, arata ca sunt nefondate, faptele au fost constatate în mod nemijlocit de agentul de politie, instanta de fond a verificat legalitatea si temeinicia procesului-verbal atacat, constatând ca acesta face dovada deplina a situatiei de fapt retinute si a încadrarii, iar petentul nu a dovedit o alta situatie.

Din analiza motivelor de recurs, a considerentelor sentintei recurate si a probelor administrate în cauza, prin prisma dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, instanta constata ca recursul este nefondat.

Astfel, prin procesul verbal de contraventie seria PCA nr. 3735375 încheiat de intimata la data de 10.03.2008 petentul a fost sanctionat pentru savârsirea contraventiilor prevazute de art. 108 alin. 1 lit. d pct. 9 din OUG nr. 195/2002 republicata cu avertisment si 6 puncte penalizare, în baza art. 101 alin. 1 pct. 6 din OUG nr. 195/2002 cu avertisment, în temeiul art. 108 alin. 1 lit. a pct. 3 din OUG nr. 195/2002 republicata cu 2 puncte amenda în valoare de 100 lei si 2 puncte penalizare precum si în baza art. 101 alin. 1 pct. 18 din acelasi act normativ cu avertisment. S-a retinut în cuprinsul procesului verbal de contraventie ca petentul a condus autoturismul pe str. C. U. din mun. S.iar la intersectia din dreptul Bazarului Suceava a efectuat virajul stânga ignorând marcajul longitudinal dublu continuu care separa sensurile de mers, desi în aceasta zona exista si indicator „interzis a vira la stânga”. Dupa oprirea autoturismului în cauza s-a constatat ca soferul nu purta centura de siguranta si nici nu poseda certificatul de înmatriculare al autoturismului. Petentul a semnat procesul verbal de contraventie aratând la rubrica „alte mentiuni” ca nu are de facut obiectiuni.

În dreptul român este unanim acceptat ca actul administrativ legal încheiat face credinta asupra celor consemnate si constatate personal de agentul care l-a instrumentat, ceea ce face ca în favoarea procesului-verbal, act al autoritatii publice întocmit în exercitarea atributiunilor de serviciu pentru punerea în executare a dispozitiilor legale, sa opereze o prezumtie relativa de exercitare cu buna-credinta a functiei, si drept consecinta cele consemnate se bucura de prezumtia relativa de veridicitate a faptelor ce sunt constatate de agentul autoritatii în mod direct, propriis sensibus.

În jurisprudenta sa constanta, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca art. 6 paragr. 2 nu interzice statelor ca sistemele lor nationale de drept penal sa contina prezumtii de fapt sau de drept, iar Conventia nu le împiedica din principiu. În special, art. 6 alin. 2 cere statelor sa includa aceste prezumtii în limite rezonabile luând în calcul gravitatea mizei si pastrând drepturile la aparare (Salabiaku împotriva Frantei, Hotarârea din 7 octombrie 1988, seria A nr. l4l-A, pag. 15, par. 28; Telfner împotriva Austriei, nr. 33501/96, par. 16,20 martie 2001).

Tribunalul apreciaza ca o asemenea prezumtie este rezonabila si legitima, ocrotind încrederea de care trebuie sa se bucure actul autoritatii, si ca ea nu exclude si nu încalca prezumtia de nevinovatie a celui acuzat de delictul contraventional, întrucât acesta are posibilitatea dovedirii netemeiniciei procesului-verbal.

Aceasta prezumtie este întarita si de faptul ca petentul a semnat procesul verbal de contraventie fara a formula obiectiuni, deci a recunoscut savârsirea contraventiilor retinute în sarcina sa.

Nu poate fi retinuta sustinerea contravenientului ca a semnat procesul verbal de contraventie întrucât în cuprinsul acestuia a fost mentionata numai o singura contraventie, respectiv cea privind efectuarea virajului la stânga cu ignorarea marcajului si a indicatorului „interzis a vira la stânga” deoarece din lecturarea actului rezulta ca au fost descrise toate faptele contraventionale savârsite de petent.

Cât priveste cererea petentului recurent de înlocuire a sanctiunii amenzii si a punctelor de penalizare cu sanctiunea avertismentului, tribunalul constata ca, în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 „sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal” iar dispozitiile art. 7 alin. 2 din acelasi act normativ stabilesc ca „avertismentul se aplica în cazul în care fapta este de gravitate redusa.”

Din cuprinsul procesului verbal de contraventie rezulta ca organul constatator a dat dovada de clementa aplicând sanctiunea avertismentului pentru doua dintre contraventiile savârsite de petent. Sanctiunea de 2 puncte amenda si 2 puncte penalizare a fost aplicata pentru nerespectarea obligatiei de a purta centura de siguranta iar cele 6 puncte penalizare au fost aplicate pentru efectuarea virajului la stânga cu nerespectarea indicatorului.

Nu se poate retine ca aceste fapte sunt de gravitate redusa întrucât, desi sunt fapte de pericol si nu de rezultat, ambele puteau avea urmari extrem de grave. Contraventia privind efectuarea virajului neregulamentar la stânga ar fi putut duce la producerea unui accident rutier iar cea privind omisiunea de a purta centura de siguranta ar fi fost de natura, în conditiile unui accident, sa duca la ranirea grava chiar a petentului.

În considerarea celor aratate, tribunalul, în temeiul art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: